Działalność sponsoringowa

Polska Spółka Gazownictwa jest jedną ze spółek należących do GK PGNiG, która zgodnie z przyjętą Strategią Sponsoringową GK PGNiG może wspierać wydarzenia i inicjatywy istotne dla społeczności lokalnych na obszarach, na których PSG sp. z o. o. prowadzi działalność operacyjną, w kwocie sponsoringu nie wyższej niż 50 tys. zł netto, z tym że powyżej kwoty 5 tys. EURO brutto, decyzję w zakresie wyrażenia zgody na sponsoring podejmuje Komisja Sponsoringowa powołana przez GK PGNiG.

PSG sp. z o. o. angażuje się w działania sponsoringowe zgodne z Zasadami zarządzania działaniami sponsoringowymi w GK PGNiG; Strategią sponsoringową GK PGNiG; Strategią zrównoważonego rozwoju GK PGNiG na lata 2017-2022; Kodeksem Dobrych Praktyk w Zakresie Prowadzenia Działalności Sponsoringowej przez Spółki z udziałem Skarbu Państwa z czerwca 2016 roku oraz Umową Spółki PSG.

PSG sp. z o. o. poprzez działalność sponsoringową, zamierza aktywnie kreować swój wizerunek jako firmy godnej zaufania, dbającej o klientów, bezpieczeństwo energetyczne i środowisko naturalne. Zamierza działać lokalnie na obszarach prowadzonej przez siebie działalności operacyjnej, ściśle współpracując z samorządem. Jednym z głównych celów działań jest także budowanie świadomości i reputacji marki oraz nawiązywanie i utrzymywanie pozytywnych relacji z grupami interesariuszy, mającymi wpływ na realizację działalności biznesowej PSG sp. z o. o., jak i spółek GK PGNiG.

Działania sponsoringowe prowadzone przez Spółkę obejmują następujące obszary:

  • sponsoringu sportowego – w tym stowarzyszeń sportowych, sportu dzieci i młodzieży, sportu akademickiego oraz inicjatyw lokalnych w zakresie rozwoju sportowego dzieci i młodzieży,
  • sponsoringu działań związanych z nauką, popularyzacją wiedzy i szkolnictwem publicznym na różnych poziomach kształcenia,
  • sponsoringu kultury – wsparcie festiwali, teatrów, filharmonii, imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży,
  • sponsoringu działań związanych z historią, ze szczególnym uwzględnieniem tradycji dotyczącej nafty i gazu oraz tradycji Polski.

Nawiązanie współpracy sponsoringowej poprzedza wnikliwa, indywidualna ocena merytoryczna oraz ekonomiczna każdego projektu. W związku z tym przesłany wniosek powinien zawierać szczegółowe dane pozwalające na analizę kosztów dotarcia do odbiorców, w tym wyczerpujący opis wszystkich działań ATL, BTL i PR. W ramach opisu działań należy wskazać rodzaj mediów, ilość emisji, zasięg, nakład, formaty i lokalizacje nośników outdoorowych, a także zawrzeć opis planowanych działań ambientowych oraz aktywności w internecie i mediach społecznościowych. W przypadku działań BTL należy wyszczególnić dodatkowo opis i format materiałów oraz powierzchnię zawartej na nich informacji o sponsorze, a także liczbę i opis wydarzeń, w trakcie których będzie eksponowana informacja o sponsorze.

Wszystkich zainteresowanych nawiązaniem współpracy sponsoringowej z PSG sp. z o.o. prosimy o przesyłanie prawidłowo wypełnionego wniosku na adres: [email protected] (wzór wniosku dostępny poniżej).

Wnioski o sponsoring projektów, których efektywności nie będzie można oszacować z uwagi na brak niezbędnych danych, nie będą rozpatrywane.

Z uwagi na kompleksowe podejście do realizacji projektów sponsoringowych, w tym opracowanie przez spółkę dodatkowych działań wspierających komunikację sponsorowanych projektów, średni czas podjęcia aktywności sponsoringowej wynosi ok. 2 miesięcy od daty wpłynięcia wniosku.