Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie

Błażej Wojnicz Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Błażej Wojnicz
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Jest absolwentem wydziału prawa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie ukończył studia doktoranckie w Kolegium Ekonomiczno-Społecznym w zakresie nauk ekonomicznych, ekonomii. Posiada uprawnienia radcy prawnego i jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Warszawie.

Jako prawnik zajmuje się wieloaspektowym pojęciem bezpieczeństwa, w tym m.in. utrzymaniem bezpieczeństwa zewnętrznego i wewnętrznego, zapewnieniem bezpieczeństwa ekonomicznego i bezpieczeństwa działalności prowadzonej przez podmioty gospodarcze. Z bezpieczeństwem energetycznym związany również dzięki pełnionej funkcji zastępcy kierownika Biura Państwowego Instytutu Geologicznego Państwowego Instytutu Badawczego.

Posiada doświadczenie w zarządzaniu dużymi organizacjami i grupami kapitałowymi. Jako Prezes Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. zainicjował działania zmierzające do konsolidacji tej jednej z największych w Europie Środkowo-Wschodniej grup kapitałowych związanych z branżą zbrojeniową i obronną. Wcześniej kierował Polskim Holdingiem Obronnym sp. z o.o. doprowadzając m.in. do otwarcia nowych linii biznesowych spółki związanych z branżą ochrony osób i mienia.

W zarządzaniu organizacjami wykorzystuje szerokie doświadczenie, które nabył pracując w najważniejszych organach administracji publicznej w Polsce. Należą do nich m.in. Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Biuro Bezpieczeństwa Narodowego czy Ministerstwo Obrony Narodowej. W ramach własnej praktyki adwokackiej i radcowskiej współpracował z podmiotami funkcjonującymi m.in. w branży finansowej, consultingowej, technologicznej.

Oświadczenie Pana Błażeja Wojnicza z dnia 1.02.2020 roku:

Pan Błażej Wojnicz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Błażej Wojnicz, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Przewodniczący Rady Nadzorczej Uzdrowiska Połczyn Grupa PGU S.A. – od września 2018 roku.

Członek Rady Nadzorczej Wrocławskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. – od grudnia 2018 roku.

Paweł Kosmalski Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Paweł Kosmalski
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

W trakcie podyplomowych studiów menedżerskich MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Izbę Gospodarczą Gazownictwa, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Od 2004 roku związany z branżą gazowniczą. Pracę zawodową rozpoczął od projektowania sieci i stacji gazowych, przechodząc w roku 2006 w obszar realizacji inwestycji jako kierownik robót/budowy, uzyskując w tym czasie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.  Od 2010 r. doświadczenie zawodowe zdobywał w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach; w latach 2010-2011 r. uczestniczył przy rozbudowie układu kogeneracyjnego o blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 36 MWel i cieplnej 34 MWt przenoszony z EC Starachowice, gdzie pełnił funkcję kierownika realizacji robót w zakresie infrastruktury i stacji gazowych.

W latach 2012-2016 pełnił funkcje kierowniczą przy realizacji kontraktów w branży ciepłowniczo-gazowej, m.in. uczestniczył w zadaniach budowa IMOS na terenie EDF Wrocław, remont urządzeń i instalacji technologicznych EDF Kraków.

Od maja 2016 r. Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych w Mińsku Maz., Oddział Warszawa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oświadczenie Pana Pawła Kosmalskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Paweł Kosmalski, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Adam Lesiński Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Adam Lesiński
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Ponadto ukończył studia podyplomowe Kontrolerów finansowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2005) oraz studia podyplomowe Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012).

Ukończył szereg specjalistycznych kursów i szkoleń z dziedziny finansów, rachunkowości i kontrolingu. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w przygotowywaniu modeli finansowych, tworzeniu oraz analizie wykonania budżetów i kontroli kosztów nowych inwestycji.

Pracując w Paged S.A. był jednocześnie Prezesem jednej ze spółek zależnych od Paged S.A. W latach 2003 – 2005 w Paged S.A. (produkcja mebli sklejki) zajmował się kontrolingiem finansowym samego Pagedu, jak i spółek zależnych. W latach 2005 – 2008 pracował jako kontroler finansowy w Harper Hygienics S.A. (FMCG, branża kosmetyczna) należącym do funduszu inwestycyjnego Enterprise Investors. Odpowiadał m.in. za sporządzanie budżetów i kontrolę ich wykonania.

W latach 2008 – 2009 był Członkiem Zarządu – Dyrektorem finansowym w Premium Food Restaurants S.A., przeprowadzając w tej spółce udaną restrukturyzację, co dało po raz pierwszy w historii firmy dodatnie wyniki finansowe. Wprowadził tę spółkę na NewConnect. W latach 2009 – 2014 w Mostostal Warszawa S.A. (Grupa ACCIONA, budownictwo drogowe, kubaturowe i energetyczne) m.in. zajmował się kontrolą finansową i nadzorem właścicielskim nad spółkami z Grupy Kapitałowej.

W latach 2014 – 2016 był Prezesem Zarządu Libella Sp. z o.o. (produkcja chemii gospodarczej i dodatków do żywności) przeprowadzając w tej spółce udaną restrukturyzację i odbudowując jej pozycję rynkową. W 2016 roku dodatkowo pełnił funkcję Prezesa Zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego funduszem MARS FIZ o wartości ok. 1,2 mld PLN. Fundusz w swoim portfelu posiadał m.in. spółki deweloperskie i stoczniowe.

Od listopada 2016 r. do lutego 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Odpowiedzialny był m.in. za finanse i nieruchomości oraz stworzył dział controlingu i księgowości.

Oświadczenie Pana Adama Lesińskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Adam Lesiński, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Adam Lesiński, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Fundacja Nadzieja – Członek Rady od listopada 2013 roku.