Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie

Robert Kwiatkowski Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Robert Kwiatkowski
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Jest absolwentem Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie, kierunek – górnictwo i geologia w zakresie gazownictwo ziemne oraz podyplomowych studiów menedżerskich Executive MBA w Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim i IAE Aix-en-Provence Graduate School of Management. Ukończył szereg specjalistycznych szkoleń oraz międzynarodowych warsztatów dotyczących rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w gazownictwie.

Z branżą naftowo-gazowniczą związany od początku swojej kariery zawodowej. Zatrudniony był w spółkach PNiG „Nafta” Sp. z o.o. w Pile, Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA oraz PGNiG SA, w których pełnił m.in. funkcje kierownicze i dyrektorskie. W Centrali Spółki PGNiG SA w Warszawie był m.in. dyrektorem Biura Techniki Transportu Gazu i dyrektorem Departamentu Majątku i Administracji.

Posiada doświadczenie w przygotowaniu i opiniowaniu powstających aktów prawnych istotnych dla branży, w tym m. in. Prawa energetycznego i jego rozporządzeń wykonawczych. Autor i współautor licznych prezentacji i referatów technicznych. Kierownik Zespołu Roboczego nr 2 Komitetu Standardu Technicznego Izby Gospodarczej Gazownictwa.

Dyrektor Górniczy I Stopnia.

Oświadczenie Pana Roberta Kwiatkowskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Robert Kwiatkowski, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Robert Kwiatkowski, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – Członek Rady Naukowej Instytutu od listopada 2018 roku;

CBB Sp. z o.o. – Członek rady Nadzorczej od marca 2018 roku;

Instytut Nafty i Gazu – Państwowy Instytut Badawczy – Przewodniczący Rady Zarządzającej ds. Certyfikacji od maja 2017 roku.

Paweł Kosmalski Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Paweł Kosmalski
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Absolwent Wydziału Inżynierii Środowiska Politechniki Warszawskiej, gdzie uzyskał tytuł magistra inżyniera, specjalność Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja.

W trakcie podyplomowych studiów menedżerskich MBA organizowanych przez Gdańską Fundację Kształcenia Menedżerów i Izbę Gospodarczą Gazownictwa, we współpracy z Uniwersytetem Gdańskim.

Od 2004 roku związany z branżą gazowniczą. Pracę zawodową rozpoczął od projektowania sieci i stacji gazowych, przechodząc w roku 2006 w obszar realizacji inwestycji jako kierownik robót/budowy, uzyskując w tym czasie uprawnienia budowlane bez ograniczeń do projektowania i kierowania robotami budowlanymi.  Od 2010 r. doświadczenie zawodowe zdobywał w Przedsiębiorstwie Energetycznym w Siedlcach; w latach 2010-2011 r. uczestniczył przy rozbudowie układu kogeneracyjnego o blok gazowo-parowy o mocy elektrycznej 36 MWel i cieplnej 34 MWt przenoszony z EC Starachowice, gdzie pełnił funkcję kierownika realizacji robót w zakresie infrastruktury i stacji gazowych.

W latach 2012-2016 pełnił funkcje kierowniczą przy realizacji kontraktów w branży ciepłowniczo-gazowej, m.in. uczestniczył w zadaniach budowa IMOS na terenie EDF Wrocław, remont urządzeń i instalacji technologicznych EDF Kraków.

Od maja 2016 r. Zastępca Dyrektora Zakładu ds. Technicznych w Mińsku Maz., Oddział Warszawa Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o.

Oświadczenie Pana Pawła Kosmalskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Paweł Kosmalski, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Adam Lesiński Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Adam Lesiński
Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie

Jest absolwentem Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego (2003). Ponadto ukończył studia podyplomowe Kontrolerów finansowych w Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie (2005) oraz studia podyplomowe Metody Wyceny Spółki Kapitałowej w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2012).

Ukończył szereg specjalistycznych kursów i szkoleń z dziedziny finansów, rachunkowości i kontrolingu. Posiada uprawnienia do zasiadania w radach nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Specjalizuje się w przygotowywaniu modeli finansowych, tworzeniu oraz analizie wykonania budżetów i kontroli kosztów nowych inwestycji.

Pracując w Paged S.A. był jednocześnie Prezesem jednej ze spółek zależnych od Paged S.A. W latach 2003 – 2005 w Paged S.A. (produkcja mebli sklejki) zajmował się kontrolingiem finansowym samego Pagedu, jak i spółek zależnych. W latach 2005 – 2008 pracował jako kontroler finansowy w Harper Hygienics S.A. (FMCG, branża kosmetyczna) należącym do funduszu inwestycyjnego Enterprise Investors. Odpowiadał m.in. za sporządzanie budżetów i kontrolę ich wykonania.

W latach 2008 – 2009 był Członkiem Zarządu – Dyrektorem finansowym w Premium Food Restaurants S.A., przeprowadzając w tej spółce udaną restrukturyzację, co dało po raz pierwszy w historii firmy dodatnie wyniki finansowe. Wprowadził tę spółkę na NewConnect. W latach 2009 – 2014 w Mostostal Warszawa S.A. (Grupa ACCIONA, budownictwo drogowe, kubaturowe i energetyczne) m.in. zajmował się kontrolą finansową i nadzorem właścicielskim nad spółkami z Grupy Kapitałowej.

W latach 2014 – 2016 był Prezesem Zarządu Libella Sp. z o.o. (produkcja chemii gospodarczej i dodatków do żywności) przeprowadzając w tej spółce udaną restrukturyzację i odbudowując jej pozycję rynkową. W 2016 roku dodatkowo pełnił funkcję Prezesa Zarządu MS Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych S.A. zarządzającego funduszem MARS FIZ o wartości ok. 1,2 mld PLN. Fundusz w swoim portfelu posiadał m.in. spółki deweloperskie i stoczniowe.

Od listopada 2016 r. do lutego 2018 roku pełnił funkcję Członka Zarządu Polskiej Grupy Zbrojeniowej S.A. Odpowiedzialny był m.in. za finanse i nieruchomości oraz stworzył dział controlingu i księgowości.

Oświadczenie Pana Adama Lesińskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Adam Lesiński, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Adam Lesiński, Zastępca Dyrektora ds. Wsparcia Operacyjnego, Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Fundacja Nadzieja – Członek Rady od listopada 2013 roku.