Dyrekcja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim

Mariusz Korabiowski Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Mariusz Korabiowski
Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Absolwent Uniwersytetu Zielonogórskiego - Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska.

Pracę rozpoczął w 1993 r., w PGNiG Zakład Gazowniczy Szczecin, w którym przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej: w latach 1993-1997 na stanowisku Montera gazociągów i stacji red.-pom., 1997-2009 Mistrza sieci i instalacji gazowych, 2009-2015 Kierownika technicznego RDG w Gorzowie Wlkp.

W 2000 roku zdał przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Skarbu Państwa, egzamin na kandydatów na członków rad nadzorczych w spółkach z udziałem skarbu państwa. W 2013 r. był członkiem Rady Nadzorczej Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa.

Posiada uprawnienia budowlane - sanitarne (projektowe i wykonawcze) w pełnym zakresie. Jest członkiem Komisji Kwalifikacyjnej przy SIMP powołanej przez Prezesa URE do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach związanych z dozorem i eksploatacją.

Posiada stopień Inżyniera Górniczego II stopnia.

Pan Mariusz Korabiowski, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie Wielkopolskim oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Stowarzyszenie Na Rzecz Bezpieczeństwa Technicznego – Członek Komisji Kwalifikacyjnej od grudnia 2017 roku.

Marian Maguliszyn Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Marian Maguliszyn
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim

Absolwent Politechniki Wrocławskiej Wydziału Elektroniki o specjalności: Urządzenia Cybernetyki Technicznej. Ukończył studia podyplomowe na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie: Transport gazu i energetyka gazowa oraz studia podyplomowe na Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu: Zarządzanie pracą w przedsiębiorstwie. Ukończył kurs i zdał egzamin na Członka Rad Nadzorczych w Spółkach Skarbu Państwa.

Od ponad 20 lat pracy zawodowej związany z GK PGNiG SA. Pracował w pionie eksploatacyjnym i technicznym Zakładu Gazowniczego w Zgorzelcu. W 2001 roku objął stanowisko Prezesa Zarządu w NYSAGAZ sp. z o.o. świadcząca usługi contractingowe na terenie całego kraju.

W latach 2008 - 2014 pełnił funkcję Kierownika Rejonu Dystrybucji Gazu w Jeleniej Górze, a następnie Zastępcy Dyrektora Zakładu ds. Technicznych, Zakład w Zgorzelcu Oddziału we Wrocławiu. Członek Rady Nadzorczej III kadencji w DSG sp. z o.o. we Wrocławiu w latach 2010- 2013.

Jest Dyrektorem Górniczym III stopnia oraz członkiem SITPNiG.

Uhonorowany wieloma odznakami branżowymi.

Oświadczenie Pana Mariana Maguliszyna z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Marian Maguliszyn, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim oświadcza, że jego Osoba Najbliższa jest zatrudniona lub świadczy pracę na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.