Dyrekcja Oddziału Inwestycyjno-Remontowego w Krośnie

Grzegorz Adamczyk Dyrektor Oddziału Inwestycyjno-Remontowego w Krośnie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Grzegorz Adamczyk
Dyrektor Oddziału Inwestycyjno-Remontowego w Krośnie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Urodził się 23.06.1970 r. w Tarnowie. Jest absolwentem Politechniki Krakowskiej, gdzie na Wydziale Inżynierii Lądowej, na kierunku Budownictwo uzyskał tytuł mgr inż. w specjalności Konstrukcje inżynierskie. Ukończył również na Politechnice Krakowskiej i Akademii Ekonomicznej studia podyplomowe w specjalności Szacowanie Nieruchomości, a następnie na Akademii Górniczo-Hutniczej studia podyplomowe w specjalności Transport i Dystrybucja Gazu. Kolejnym krokiem w edukacji było ukończenie drugiego fakultetu na wydziale Inżynierii Środowiska.

Posiada uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej oraz uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

Swoją karierę zawodową rozpoczął podejmując pracę w biurze projektów w Krakowie, by następnie przenieść się do PGNiG S.A. w Warszawie, Oddział Karpacki, Okręgowy Zakład Gazownictwa w Tarnowie. Dzięki zaangażowaniu i doświadczeniu zawodowemu trafił do Karpackiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o., zajmując kolejno stanowiska: Inspektor Nadzoru, Kierownik Działu Realizacji Inwestycji i Remontów w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Tarnowie, Z-ca Kierownika Gazowni w Tarnowie w Oddziale Zakładzie Gazowniczym w Krakowie.

W uznaniu zasług, w swojej 22-letniej karierze zawodowej związanej z gazownictwem uhonorowany m.in. Odznaką Zasłużony Dla Górnictwa Naftowego i Gazownictwa oraz Odznaką Honorową Za Zasługi Dla Przemysłu Naftowego i Gazowniczego.

Oświadczenie Pana Grzegorza Adamczyka z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Grzegorz Adamczyk, Dyrektor Oddziału Inwestycyjno-Remontowego w Krośnie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Paweł Krzanowski Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Paweł Krzanowski
Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie, Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Jest absolwentem Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, gdzie na Wydziale Inżynierii Ochrony Środowiska i Geodezji ukończył kierunek Inżynieria środowiska w zakresie urządzenia sanitarne.

Posiada uprawnienia budowlane do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych.

W latach 1997-2003 pracował w Przedsiębiorstwie Robót Inżynieryjno-Drogowych Krosno S.A. W latach 2003-2013 był pracownikiem Zespołu Usług Projektowych i Wykonawczych, a od 2013 roku prowadził własną działalność gospodarczą.

Oświadczenie Pana Pawła Krzanowskiego z dnia 31.12.2018 roku:

Pan Paweł Krzanowski, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie oświadcza, że jego Osoby Najbliższe nie są zatrudnione i nie świadczą pracy na podstawie innego stosunku prawnego na rzecz PGNiG SA lub Spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG.

Pan Paweł Krzanowski, Zastępca Dyrektora ds. Technicznych, Oddział Inwestycyjno-Remontowy w Krośnie oświadcza, że pełni aktualnie również funkcje w następujących podmiotach:

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Rzeszowie – Członek Rady Nadzorczej od lipca 2017 roku.

Rada Społeczna Wojewódzkiego Szpitala Podkarpackiego w Krośnie – Członek od czerwca 2018 roku.

Rada Miasta Krosna – Radny od listopada 2018 roku.