Dialog z interesariuszami

Pragniemy drogą dialogu nieustannie poznawać oczekiwania interesariuszy wobec działań komunikacyjnych, biznesowych i okołobiznesowych Polskiej Spółki Gazownictwa, konieczne do stworzenia nowych perspektyw budowania trwałych, partnerskich relacji z interesariuszami zewnętrznymi, owocujących korzyściami dla wszystkich stron dialogu.

 

Sesja dialogowa Polskiej Spółki Gazownictwa – Warszawa 2015

9 grudnia 2015 r. odbyła się w Warszawie sesja dialogowa Polskiej Spółki Gazownictwa z kluczowymi interesariuszami spółki, przeprowadzona w oparciu o międzynarodowy standard AA1000. Podczas sesji podsumowano dotychczasowe działania PSG w obszarze relacji z kluczowymi partnerami, zaprezentowano kierunki rozwoju Spółki na najbliższe lata oraz omówiono działania PSG z zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele kluczowych grup interesariuszy PSG: klientów, partnerów biznesowych, oświaty i nauki instytucji państwowych, regulatorów rynku, Policji, Państwowej Straży Pożarnej, związków branżowych, organizacji pozarządowych.


Oczekiwania interesariuszy zewnętrznych zostały zebrane w czterech obszarach:

  • Rynek i relacje z klientem (np. przyłączenia, satysfakcja klientów, regulacje prawne, kluczowi klienci).
  • Rozwój i innowacje (np. realizacja kluczowych inwestycji, dofinansowanie ze środków UE, badania i rozwój).
  • Działania operacyjne (np. bezpieczeństwo pracowników, warunki pracy, etyka, struktura organizacyjna, zarządzanie nieruchomościami, komunikacja).
  • Zaangażowanie społeczne (np. współpraca z NGO, wsparcie rozwoju lokalnych społeczności, filantropia).

Spółka zobowiazała się, że odniesie się do wszystkich oczekiwań zasygnalizowanych przez interesariuszy.

 

Dialog z dostawcami

W marcu 2016 r. zakończył sie trwający od listopada 2015 r. cykl konferencji "Model zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa" dedykowany dostawcom PSG. Spotkania miały formę sesji dialogowych, podczas których przedstawiciele spółki wyjaśniali interesariuszom obowiązujące w spółce procedury i standardy zakupowe. Inicjatywa zgromadziła ponad 700 firm, potencjalnych wykonawców i dostawców Polskiej Spółki Gazownictwa.

W toku spotkań wszyscy zebrani mieli możliwość zadawania pytań, wskazywania wątpliwości i wyrażania opinii na temat procedur zakupowych PSG. Żadna wniesiona uwaga nie pozostała bez odpowiedzi przedstawicieli PSG, a polemiki trwały aż do ostatecznego wyjaśnienia wszelkich niejasności. Dyskusja, drogą wzajemnej wymiany pomysłów, przerodziła się w kreatywną sesję wspólnego poszukiwania koncepcji na rozwój obszaru zakupów w PSG. Wszelkie uwagi oraz oczekiwania zgłoszone podczas spotkań są analizowane, a wnioski będą pomocne w procesie optymalizacji procesu zakupowego w PSG.

Dzięki przeprowadzonym sesjom wszystkie strony dialogu otrzymały możliwość poznania innych punktów widzenia na omawiane zagadnienie, a także wzajemnych oczekiwań i potrzeb. Wspólna dyskusja, polegająca na wymianie poglądów oraz opinii, pozwala dostrzec możliwości alternatywnych rozwiązań prowadzących do lepszego zrozumienia stron, jak również sprzyja budowaniu zaufania i współpracy. Sesja dialogowa to kompleksowe i nowatorskie narzędzie otwierające nowe perspektywy budowania dobrych i trwałych relacji z ważnymi interesariuszami, owocujące korzyściami dla wszystkich stron dialogu (win-win). W związku z bardzo dobrym odbiorem i efektami naszego cyklu spotkań, planujemy kontunuację podobnych sesji dialogowych w przyszłości.


Działania te wpisują się w realizację Polityki CSR dla PSG na lata 2015-2016 w zakresie Odpowiedzialności w łańcuchu dostaw.