Darowizny

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów.

Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:
  • ekologią i ochroną środowiska
  • sprawami społecznymi
  • nauką i edukacją
  • sportem i zdrowym stylem życia
  • kulturą i sztuką.
 W celu przyznania darowizny każdy podmiot ubiegający się o wsparcie jest zobowiązany do wypełnienia właściwego formularza i przesłania go wraz z wymaganymi załącznikami na adres darowizny@psgaz.pl (wzór wniosku dostępny poniżej). Ze względu na procedury wewnętrzne, prosimy o przesyłanie wniosków co najmniej na 3 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań.  

Informujemy także, że wnioski niewłaściwie wypełnione, bądź przesłane na nieodpowiednim formularzu nie będą rozpatrywane.