Darowizny

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działania wspierające realizację wartościowych inicjatyw, które przyczyniają się do rozwoju społeczeństwa w wielu obszarach. W tym celu PSG opracowała wewnętrzne zasady przyznawania darowizn finansowych i rzeczowych, które gwarantują każdemu potencjalnemu beneficjentowi, udzielenie wsparcia według tych samych kryteriów.

Szczególne znaczenie dla spółki mają profesjonalne projekty, realizujące cele związane z:
  • wydarzeniami patriotycznymi i historycznymi,
  • sprawami społecznymi. tj. wsparciem osób i organizacji, w ramach pomocy chorym, ubogim itp.,
  • nauką i edukacją,
  • sportem i zdrowym stylem życia,
  • kulturą i sztuką, ochroną dziedzictwa narodowego,
  • ekologią i ochroną środowiska.

W celu przyznania darowizny każdy podmiot ubiegający się o wsparcie jest zobowiązany do wypełnienia właściwego formularza i przesłania go wraz z wymaganymi załącznikami na adres [email protected] (wzór wniosku dostępny poniżej). Ze względu na procedury wewnętrzne, prosimy o przesyłanie wniosków co najmniej na 2 miesiące przed rozpoczęciem planowanych działań.

Informujemy także, że wnioski niewłaściwie wypełnione, bądź przesłane na nieodpowiednim formularzu nie będą rozpatrywane.