Cel i zakres regulacji wewnętrznych

Celem udostępnienia wewnętrznych regulacji obowiązujących w PSG sp. z o.o. jest zapoznanie Wykonawców z wymaganiami formalnymi i technicznymi w zakresie realizowanych zleceń oraz zapewnienie transparentności prowadzonych postępowań przetargowych:

 • Ujednolicenie zasad postępowania przy realizacji inwestycji dotyczących budowy, przebudowy, remontów sieci gazowej oraz Obiektów kubaturowych.
 • Wdrożenie jednolitych zasad prowadzenia i raportowania przez Wykonawców Robót Budowlanych wykonania Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych, o wartości powyżej 10 mln PLN i kontrolowania tegoż wykonania przez nadzór inwestorski, w zakresie:
  - Planu Nadzoru Inwestorskiego dla Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN
  - Wytycznych do sporządzania Planu Zarządzania Jakością realizacji Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN
  - Wytycznych dla Wykonawcy Robót Budowlanych do raportowania realizacji Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN
  - Wytycznych do sporządzania harmonogramów realizacji Inwestycji Strategicznych oraz pozostałych zadań inwestycyjnych o wartości powyżej 10 mln PLN
 • Wdrożenie jednolitych zasad wykonywania inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej obszaru oddziaływania, sprawowania nadzoru przyrodniczego oraz wykonywania Planu Zadań Ochrony Środowiska dla inwestycji strategicznych PSG. Zasady mogą mieć także zastosowanie dla inwestycji nie będących inwestycjami strategicznymi, jeżeli:
  - ich zakres będzie wymagał przeprowadzenia inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej,
  - objęte zostały obowiązkiem wykonania nadzoru przyrodniczego,
  - objęte zostały obowiązkiem wykonania Planu Zadań Ochrony Środowiska.