Aktualności

Polska Spółka Gazownictwa głównym sponsorem III Święta Strzelca Konnego w Hrubieszowie 2017.07.18

W dniach 14 - 16 czerwca br. w Hrubieszowie odbyło się III Święto Strzelca Konnego - Memoriał 2 Pułku Strzelców Konnych. Są to największe zawody kawaleryjskie na Lubelszczyźnie, dedykowane pamięci mjr. Michała Radzimińskiego - oficera prowadzącego szkolenie jazdy konnej we wspomnianym 2 Pułku Strzelców Konnych. W tym roku Polska Spółka Gazownictwa była głównym sponsorem wydarzenia.

W pierwszym dniu zawodów odbyły się m.in.  konkurs ujeżdżania oraz cross terenowy, natomiast niedziela była dniem zawodów w dyscyplinach kawaleryjskich, w tym skokach przez przeszkody oraz konkursach władania lancą i szablą konno.

Zwycięzcą zawodów został  Strzelec Patryk Sagan, reprezentujący Szwadron Ziemi Hrubieszowskiej im. 2 Pułku Strzelców Konnych, jadący na koniu Parmezan.

Nagrodą główną Memoriału była słynna polska szabla oficerska wzór z roku 1921. Ufundowała ją Fundacja Niepodległości.

Jak podkreślili organizatorzy wydarzenia nie mogłoby się odbyć na tak dużą skalę bez wsparcia Polskiej Spółki Gazownictwa, którą reprezentował Dariusz Dumkiewicz – dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Lublinie.

W pikniku towarzyszącym zawodom uczestniczyli także współcześni żołnierze, czyli przedstawiciele 2 Pułku Rozpoznawczego z Hrubieszowa oraz 2 Regimentu Kawalerii Armii Stanów Zjednoczonych, którzy zaprezentowali transportery opancerzone Stryker. Licznie przybyli widzowie mogli również obejrzeć mobilną wystawę, ukazującą walkę polskich kawalerzystów podczas II Wojny Światowej. Fundacja Niepodległości zaprezentowała natomiast sześć historycznych wozów bojowych, używanych podczas drugiej wojny światowej przez Drugi Korpus Polski we Włoszech oraz Dywizję Pancerną Generała Maczka.

PSG zgazyfikuje nowe gminy w Małopolsce 2017.07.15

Do końca 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa zgazyfikuje 6 nowych gmin w województwie małopolskim. Będą to miasto i gmina Szczawnica oraz gminy Słopnice, Kamienica, Łącko, Ochotnica Dolna i Krościenko nad Dunajcem. Gminy leżą na terenie powiatów limanowskiego, nowotarskiego oraz nowosądeckiego.

Podczas poświęconej tej kwestii konferencji w Szczawnicy, która odbyła się w sobotę 15 lipca, Piotr Naimski - pełnomocnik Rządu RP do spraw strategicznej infrastruktury energetycznej - podkreślił, że obecne działania Polskiej Spółki Gazownictwa  mają pełne poparcie Rządu RP, a działania Spółki to konsekwentna i realna inwestycja w rozwój terenów, które czasami czekały na gazyfikację przez dziesięciolecia.

Radosław Bartosik – wiceprezes PGNiG podkreślił, że obecna strategia PSG i całej Grupy Kapitałowej PGNiG to nie tylko deklaracje, ale konkretne działania. Zapewnił, że w ciągu najbliższego pół roku rozpoczną się już prace przy budowie nowych gazociągów w małopolskich gminach i będzie to kolejny ważny etap współpracy z samorządami. 

Podczas szczegółowej prezentacji planowanych inwestycji Jarosław Wróbel powiedział, że PSG podpisała już ponad 436 listów intencyjnych z samorządami w całej Polsce, a w samej Szczawnicy już w sezonie 2019/2020 popłynie gaz do około 30 odbiorców, głównie domów wczasowych i pensjonatów. Prezes Wróbel dodał, że działania PSG to również realna walka ze smogiem, zwłaszcza w województwie małopolskim, które jest jednym z najbardziej narażonych na zanieczyszczenia powietrza.

Całość prac została podzielona na trzy etapy. Pierwszy to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Słopnice – Zbludza oraz budowa dwóch stacji redukcujno-pomiarowych wraz z nawanialnią, kotłownią, AKPiA oraz telemetrią, wraz z zagospodarowaniem terenu stacji w miejscowości Zbludza. PSG wybuduje na tym etapie 13,5 km sieci. Obecnie gotowa jest już dokumentacja projektowa i uzyskano prawomocne pozwolenia na budowę. Przetarg na wykonawcę robót planowany jest w trzecim kwartale bieżącego roku, natomiast rozpoczęcie prac na pierwszy kwartał 2018 roku, a ich zakończenie w pierwszym kwartale 2020 roku. 

Etap drugi to budowa gazociągu średniego ciśnienia do granicy miasta Szczawnica o długości ponad 30 km oraz budowa sieci rozdzielczej wraz z przyłączami o długości ponad 17 km. Również tutaj obecny stan działań oraz harmonogram prac jest identyczny, jak w przypadku pierwszego etapu. 

Etap trzeci to budowa sieci rozdzielczych średniego ciśnienia w miejscowościach Czerniec i Łącko w powiecie łąckim, miejscowościach Tylmanowa i Krościenko nad Dunajcem w powiecie nowotarskim oraz budowa pojedynczych odcinków sieci gazowej średniego ciśnienia w miejscowościach Zbludza, Kamienica i Zabrzeź. Łącznie przybędzie ponad 12 kilometrów sieci. Dla tego etapu prac gotowa jest już Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Wszczęcie postępowania przetargowego zaplanowano na trzeci kwartał 2017 roku, planowany termin uzyskania decyzji na pozwolenie na budowę to drugi kwartał 2019, a w trzecim kwartale 2019 roku ma się rozpocząć postępowanie przetargowe, które wyłoni wykonawcę robót. Prace budowlano – montażowe mają się rozpocząć w pierwszym kwartale 2020 roku, a zakończenie przewidziano na pierwszy kwartał 2022 roku.

Tak duży zakres inwestycji jest możliwy dzięki dofinansowaniu z funduszy unijnych. Wnioski o dofinansowanie Polska Spółka Gazownictwa złożyła za pośrednictwem Instytutu Nafty i Gazu. Projekt przeszedł pozytywną ocenę merytoryczną i formalną I i II stopnia, a 30 czerwca 2017 roku podpisano umowę na dofinansowanie. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to niemal 40 milionów złotych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych to ponad 30 milionów złotych, natomiast wysokość dofinasowania wyniesie prawie 24 miliony złotych.

Pieniądze będą pochodzić z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, PRIORYTET:VII Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, DZIAŁANIE: 7.1 Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii.

Po zakończeniu inwestycji w sześciu małopolskich gminach przybędą w sumie 73 kilometry sieci oraz dwie stacje gazowe. Szacowany wolumen dystrybuowanego gazu wyniesie minimum 4,9 milionów metrów sześciennych rocznie, a z gazu skorzysta  minimum 678 nowych odbiorców.

PSG partnerem strategicznym konferencji na temat odnawialnych źródeł energii 2017.07.11

7 lipca w Grodnie koło Międzyzdrojów odbyła się już II edycja konferencji na temat odnawialnych źródeł energii. Konferencję zorganizowała Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej. Polska Spółka Gazownictwa była partnerem strategicznym konferencji, natomiast honorowe patronaty objęły Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Ministerstwo Energii.

Konferencję zdominowały dyskusje ekspertów, przedstawicieli polskiej oraz europejskiej polityki, zajmujących się tematem energetyki odnawialnej i rozproszonej, a także prezentacje i wystąpienia, dotyczące najważniejszych wyzwań oraz problemów stojących przed rozwojem sektora odnawialnych źródeł energii i energii rozproszonej.

W pierwszym panelu dyskusyjnym omówiona została strategia Unii Europejskiej i krajów członkowskich w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i gospodarki niskoemisyjnej na obszarach wiejskich.  „Komisja Europejska zaproponowała, aby do 2030 roku co najmniej 27% energii odnawialnej było wytwarzane w naszym sektorze energetycznym. Aby to osiągnąć, zobowiązujemy się zachęcać obywateli do aktywnego uczestnictwa w rynku energii odnawialnej. Zachęcamy ich do tworzenia i uczestnictwa w małych, lokalnych projektach dotyczących energii odnawialnej. Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy, które pomagają zwiększyć udział energii ze źródeł odnawialnych, dlatego wspiera prywatne inwestycje i gromadzenie kapitału, w tym na rozwój mikroźródeł energii odnawialnej w procesie przejścia na czystą energię" – powiedział Miguel Arias Cañete, Komisarz UE ds. Polityki Klimatycznej i Energetycznej.

Minister Energii Krzysztof Tchórzewski przedstawił politykę Rządu RP w pokonywaniu barier administracyjnych przy realizacji tego typu na obszarach wiejskich. Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel wskazał, jakie szanse dla rozwoju inwestycji na terenach wiejskich niesie za sobą ten sektor, a Przewodniczący Komisji ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii Parlamentu Europejskiego prof. dr hab. Jerzy Buzek omówił perspektywy rozwoju energetyki obywatelskiej i gospodarki niskoemisyjnej z perspektywy Parlamentu Europejskiego.

W drugiej części konferencji uczestnicy spróbowali odpowiedzieć na pytanie, jakie perspektywy, szanse oraz wyzwania w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł energii i energetyki rozproszonej rysują się na terenach wiejskich oraz jak pokonywać bariery administracyjne, utrudniające rolnikom i małym przedsiębiorcom zakładanie własnych, przydomowych instalacji. Wśród prelegentów znaleźli się m.in.: Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, który w obszernej prezentacji omówił możliwości wykorzystywania skroplonego gazu LNG, a także prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Kazimierz Kujda oraz członek Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP i Prezes Instytutu Energetyki Odnawialnej Grzegorz Wiśniewski.

W tegorocznej edycji konferencji w panelach dyskusyjnych wzięły osoby ze świata polityki, przedstawiciele agencji państwowych i spółek związanych z przemysłem energetycznym (m.in. PGNiG, PSG), BOŚ, samorządowcy oraz eksperci zajmujący się problemem barier w energetyce prosumenckiej i rozproszonej. Ważnym aspektem konferencji było ukazanie tematu OZE zarówno z perspektywy organów administracyjnych, kształtujących politykę Polski i UE, jak również instytucji oraz organizacji, które aktywnie ją realizują i finansują, aż po doświadczenia samorządowców, którzy na co dzień zmagają się z przełamywaniem barier w rozwoju OZE na terenach wiejskich.

Podpisane umowy o dofinansowanie UE w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 2017.07.07

W dniu 30 czerwca 2017 roku Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. zawarła z Instytutem Nafty i Gazu – Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie w ramach działania 7.1. – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii, Oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, na realizację projektów:

1. Gazyfikacja rejonu Szczawnicy i gmin ościennych

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 73 km sieci gazowej. Na terenie gmin Słopnice i Kamienica (pow. limanowski) zostanie wybudowany gazociąg wysokiego ciśnienia, natomiast na terenie gmin Kamienica, Łącko (pow. nowosądecki), Ochotnica Dolna, Krościenko nad Dunajcem oraz gminy Szczawnica (pow. nowotarski) gazociąg średniego ciśnienia.  W gminie Kamienica wybudowana zostanie stacja redukcyjno-pomiarowa. Sieć gazowa rozdzielcza średniego ciśnienia oraz przyłącza ujęte w projekcie zlokalizowane zostaną na terenie miasta Szczawnica.  Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 39,98 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 23,71 mln zł.

2. Budowa gazociągu relacji Sandomierz – Ostrowiec Świętokrzyski

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 57 km sieci gazowej na terenie województwa świętokrzyskiego. Trasa gazociągu będzie przebiegać przez powiat sandomierski (miasto Sandomierz oraz gminy Samborzec, Obrazów, Wilczyce), powiat opatowski (gminy Ożarów, Wojciechowice) oraz  powiat ostrowiecki (miasto i gmina Ćmielów oraz gminy Bodzechów i miasto Ostrowiec Świętokrzyski). Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa  wynosi 155,43 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 80,65 mln zł.

3. Budowa sieci gazowej na terenie Aglomeracji Białostockiej

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 33 km sieci gazowej na obszarze terenie województwa podlaskiego. Inwestycja umożliwi gazyfikację południowych osiedli miasta Białystok oraz gmin powiatu białostockiego: Wasilków, Juchnowiec Kościelny, Choroszcz, Zabłudów i Supraśl. Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa wynosi 21,18 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 5,10 mln zł.

4. Gazyfikacja miasta Bielsk Podlaski

W ramach projektu zostanie wybudowane ok. 25 km sieci gazowej na obszarze terenie województwa podlaskiego. Gazociągu zostanie zlokalizowany w powiecie bielskim, w mieście Bielski Podlaski, gminie wiejskiej Bielsk Podlaski (miejscowości: Malinowo, Stryki i Augustowo) oraz gminie Wyszki (miejscowości: Wyszki, Pulsze, Niewino Borowe, Niewino i Kamieńskie). Planowany całkowity koszt realizacji projektu w części, którą uwzględnia podpisana umowa wynosi 22,48 mln zł. Wartość przewidzianego dofinansowania to 5,75 mln zł.

Polska Spółka Gazownictwa podpisała 18 kolejnych listów intencyjnych 2017.06.30

Polska Spółka Gazownictwa podpisała w Opolu 18 kolejnych listów intencyjnych w sprawie współpracy z gminami z województwa opolskiego. 30 czerwca listy podpisali przedstawiciele gmin Baborów, Głogówek, Głubczyce, Głuchołazy, Gogolin, Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Olesno, Otmuchów, Prudnik, Strzeleczki, Wołczyn, Branice, Grodków, Skoroszyce i Cisek oraz Popielów.

Podczas spotkania w opolskim Urzędzie Wojewódzkim wojewoda opolski Adrian Czubak mówił o dużym znaczeniu gazyfikacji dla rozwoju całego regionu. Zwrócił także uwagę na to, że niezbędna jest dobra współpraca samorządów w tym zakresie, bowiem to burmistrzowie i wójtowie gmin wiedzą najlepiej, jakie są oczekiwania mieszkańców.

Adam Węgrzyn – członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa – obszernie omówił plany Polskiej Spółki Gazownictwa na najbliższe lata oraz nową strategię Spółki. Zaznaczył, że wraz z uruchomieniem terminalu w Świnoujściu pojawiły się nowe możliwości gazyfikacji z wykorzystaniem LNG nawet tych gmin, które przez wiele lat nie miały szans na przyłączenie do sieci gazowej. Jak podkreślił prezes Węgrzyn realizacja takiej prorozwojowej strategii PSG daje dobre rezultaty oraz skutkuje wzrostami w praktycznie każdej dziedzinie działalności Spółki, w tym wzrostem liczby przyłączy i wydanych warunków przyłączeniowych, a także zdecydowanie lepszymi wynikami finansowymi.

W tej chwili w Polsce na 2479 gmin zgazyfikowanych jest jedynie 1433. PSG od lipca 2016 roku organizuje spotkania z samorządowcami, czego efektem są listy intencyjne o współpracy między Spółką a gminami. Do tej pory podpisano ich w całym kraju ponad 430, w tym 36 w województwie opolskim. Stopień gazyfikacji Opolskiego wynosi 59%, na 71 gmin zgazyfikowane są 42.

Do 2022 Polska Spółka Gazownictwa chce przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę gazowniczą w całej Polsce ponad 11 miliardów złotych. W województwie opolskim PSG zrealizuje w tym czasie trzy duże tematy inwestycyjne o wartości prawie 30 milionów złotych. Dzięki temu przybędzie stacja gazowa oraz ponad 85 kilometrów sieci. Spółka wykona między innymi gazyfikację gmin Sośnicowice i Bierawa oraz modernizację gazociągu Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów.

Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Opolu podlega na terenie województwa 6 Gazowni oraz 1 Placówka Gazownicza. OZG Opole zarządza niemal 2,5 tysiącami kilometrów sieci wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia oraz 24 stacjami wysokiego ciśnienia i 166 stacjami drugiego stopnia. We wszystkich jednostkach podległych Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Opolu pracuje obecnie 265 osób, a zgodnie z planem w ciągu najbliższych trzech lat ma ich być 288. 

PSG uruchomi w październiku 2017 roku Placówkę Gazowniczą w Sokołowie Podlaskim 2017.06.12

Polska Spółka Gazownictwa uruchomi w październiku 2017 roku Placówkę Gazowniczą w Sokołowie Podlaskim w województwie mazowieckim. Będzie to kolejna z 52 jednostek Spółki, które powstaną w tym roku.

Obecny podczas spotkania w tej sprawie Minister Energii Krzysztof Tchórzewski powiedział, że bardzo cieszy go otwarcie Polskiej Spółki Gazownictwa na tereny wschodniej Polski, które są najsłabiej zgazyfikowanymi regionami kraju. Stwarza to szansę dla rozwoju tych ziem i zwiększa dostęp mieszkańców do ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślił, że realizacja nowych strategii PGNiG i PSG daje szansę na rozwój Polski regionalnej i powiatowej, bowiem dostęp do gazu przyciąga kolejne inwestycje. Dodał, że samorządy z tych regionów długo czekały na tego typu inwestycje.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel dodał podczas prezentacji planów PSG na najbliższe lata, że nowa strategia PSG to również tworzenie nowych miejsc pracy w dotychczas zaniedbywanych rejonach Polski i realny wpływ na rozwój lokalnych rynków pracy. PSG nie rozbudowuje bowiem administracji, wszystkie nowe miejsca pracy powstają w Polsce regionalnej. Prezes Wróbel podkreślił też, że PSG intensywnie rozwija gazyfikację z wykorzystaniem technologii skroplonego gazu LNG. Do 2022 roku Spółka planuje wybudowanie 140 stacji regazyfikacji skroplonego gazu w całej Polsce.

Ogółem Polska Spółka Gazownictwa podpisała do tej pory w całym kraju 414 listów intencyjnych z gminami, dotyczących współpracy przy gazyfikacji, z czego 67 listów w województwie mazowieckim. Najważniejsze inwestycje PSG na Mazowszu to budowa stacji redukcyjnych w Sokołowie i Jabłonnie, budowa stacji LNG w gminie Przysucha, gazyfikacja gminy Łąck oraz dzielnicy Płocka Radziwie, modernizacja gazociągu Falęcice- Mogielnica, budowa gazociągu systemowego do Nowego Miasta nad Pilicą, przebudowa gazociągu białostockiego, gazyfikacja rejonu Przasnysz – Chorzele, modernizacja gazociągu Gończyce-Siedlce oraz budowa gazociągów Góra Kalwaria – Ustanów.  Spółka przeprowadzi też gazyfikację gminy Mordy. W sumie do 2022 roku PSG zrealizuje w województwie mazowieckim 10 tematów inwestycyjnych o wartości ponad 630 milionów złotych, w wyniku czego przybędzie 1150 kilometrów sieci, a także 7 stacji gazowych.

W całej Polsce PSG wyda na przebudowę systemu gazowniczego ponad 11 miliardów złotych do 2022 roku. W tym czasie PSG chce zwiększyć poziom gazyfikacji Polski do prawie 61%, co oznacza zgazyfikowanie 74 nowych gmin. Obecnie tylko 1433 gminy z 2479 w Polsce są zgazyfikowane, co daje 57,81%.

Plany gazyfikacji w województwie mazowieckim obejmują 19 nowych gmin, w tym do końca bieżącego roku Przasnysz, Chorzele i Stara Biała, a do 2022 roku Wiskitki, Wiśniewo, Radzanowo, Rząśnik, Somianka, Bodzanów, Bielany, Miedzna, Grudusk, Siennica, Mordy, Łąck, Chynów, Tarczyn, Przysucha i  Mogielnica/Nowe Miasto nad Pilicą.

Oddział Zakład Gazowniczy w Warszawie obejmuje swoim zasięgiem 314 gmin, z czego zgazyfikowane są 162 gminy, co daje 52%. OZG Warszawa podlega 21 Gazowni i 3 Placówki Gazownicze. Są to Gazownie w Ciechanowie, Grodzisku Mazowieckim, Józefowie, Legionowie, Mińsku Mazowieckim, Mogielnicy, Ostrołęce, Piasecznie, Pionkach, Płocku, Pruszkowie, Radomiu, Siedlcach, Wołominie, Wyszkowie oraz Gazownie Warszawa Centrum, Praga Południe, Praga Północ, Warszawa Zachód, Warszawa Żoliborz oraz Placówki Gazownicze w Mławie, Płońsku i Grójcu. OZG Warszawa zarządza ponad 21 tysiącami kilometrów sieci wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia oraz 86 stacjami wysokiego ciśnienia i 188 stacjami drugiego stopnia. We wszystkich jednostkach należących do OZG Warszawa zatrudnionych jest obecnie 1236 osób, a według planów etatyzacji docelowo ma być 1523 pracowników, co oznacza stworzenie 287 nowych miejsc pracy.

Uroczyste otwarcie wystawy poświęconej 160-leciu gazownictwa w Warszawie 2017.06.09

W dniu 9 czerwca Piotr Woźniak – Prezes PGNiG oraz Jarosław Wróbel – Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa uroczyście otworzyli plenerową wystawę, poświęconą 160-leciu gazownictwa w Warszawie.

Ekspozycję, składającą się z archiwalnych fotografii i map, obrazujących początki warszawskiego gazownictwa, można oglądać przy zbiegu ulic Kruczkowskiego i Ludnej w Warszawie.

Podczas otwarcia Prezes Piotr Woźniak podkreślił, jak ogromnym przełomem w historii stolicy było uruchomienie gazowni. Dodał, że gaz był wówczas dostarczany nie tylko do latarni gazowych, ale także do szpitali i innych obiektów użyteczności publicznej.

Prezes PSG Jarosław Wróbel również nawiązał w swoim wystąpieniu do historii polskiego gazownictwa, a wręczając Prezesowi PGNiG kopię aktu erekcyjnego sprzed 160 lat, dotyczącego budowy gazowni na Powiślu powiedział, że obecnie Polska Spółka Gazownictwa łączy w sobie ducha nowoczesności z duchem tradycji.

Wystawę można oglądać do końca czerwca.

Zmiany w Zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa 2017.06.08

Informujemy, że Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Polska Spółka Gazownictwa w dniu 7 czerwca podjęło decyzję o odwołaniu Pana Tomasza Blacharskiego z Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa.

Polska Spółka Gazownictwa otworzyła Punkt Obsługi Klienta w Gazowni w Bielsku-Białej 2017.06.05

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie otworzyła w dniu 5 czerwca Punkt Obsługi Klienta w Gazowni w Bielsku-Białej. Dzięki temu mieszkańcy Bielska oraz okolicznych miejscowości będą mogli już na miejscu załatwić wszystkie sprawy, związane z przyłączeniem do sieci dystrybucyjnej.

Podczas spotkania Stanisław Szwed, sekretarz stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej powiedział, że Punkt Obsługi Klienta ułatwi dostęp do usług PSG, a plany Spółki odnośnie inwestycji na Żywiecczyźnie oraz w Istebnej są strategiczne dla całego regionu i wydatnie przyczynią się do walki ze smogiem.

Wiceprezes PGNiG Radosław Bartosik podkreślił, że nowa struktura PSG jest zupełnie inna, niż jeszcze dwa lata temu, bowiem dziś jest tożsama z podziałem administracyjnym kraju. Dodał, że nowa strategia Spółki zakłada 55 tysięcy nowych przyłączy rocznie, a taka dynamika wzrostu da w ciągu najbliższych lat 300 tysięcy przyłączy, co oznacza dostarczenie gazu do ponad miliona osób.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podkreślił, że obecna strategia, realizowana przez PSG, daje dobre rezultaty oraz skutkuje wzrostami w praktycznie każdej dziedzinie działalności Spółki, co przejawia się między innymi większą liczbą przyłączy i wydanych warunków przyłączeniowych, a także zdecydowanie lepszymi wynikami finansowymi.

W tej chwili w Polsce na 2479 gmin zgazyfikowanych jest jedynie 1433. PSG od lipca 2016 roku organizuje spotkania z samorządowcami, czego efektem są listy intencyjne o współpracy między Spółką a gminami. Do tej pory podpisano ich w całym kraju ponad 405, w tym 6 w województwie śląskim – z gminami Radziechowy-Wieprz, Bojszowy, Żywiec, Kochanowice, Kornowac i  Kalety. Województwo śląskie jest jednym z województw o najwyższym stopniu gazyfikacji w kraju, na poziomie 79%. Z gazu ziemnego korzystają 132 ze 167 gmin. Polska Spółka Gazownictwa chce do 2022 roku przeznaczyć na inwestycje w infrastrukturę gazowniczą w całej Polsce ponad 11 miliardów złotych.

W województwie śląskim PSG zrealizuje w tym czasie sześć dużych tematów inwestycyjnych, wartych ponad 170 milionów złotych. Dzięki temu przybędą dwie stacje gazowe oraz niemal 300 kilometrów sieci. Spółka wykona między innymi gazyfikację gminy Wręczyca-Kłobuck-Opatów-Krzepice, gazyfikację gmin Sośnicowice i Bierawa, modernizację gazociągów z węzła Szopienice do Dąbrowy Górniczej, Szobiszowic i Przegędzy, gazyfikację gminy Kuźnia Raciborska, modernizację gazociągów Tworzeń-Łagiewniki oraz Świętoszówka-Skoczów. Planowana jest też gazyfikacja gminy Istebna. Obecnie procedowane są między innymi gazyfikacje gmin Łazy, Radziechowy- Wieprz i Krzanowice, dzielnic Ochojec i Golejów w Rybniku oraz Gnaszyn - Kawodrza w Częstochowie, a także gminy Nędza.

Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Zabrzu podlega na terenie województwa śląskiego 19 Gazowni oraz 2 Placówki Gazownicze. OZG zarządza niemal 22 tysiącami kilometrów sieci wysokiego, średniego i niskiego ciśnienia oraz 149 stacjami wysokiego ciśnienia i prawie 400 stacjami drugiego stopnia. We wszystkich jednostkach podległych Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Zabrzu pracuje obecnie 1338 osób, a zgodnie z planem w ciągu najbliższych trzech lat OZG zatrudni dodatkowo 126 osób.

Niezapomniana Noc Muzeów w Paczkowie 2017.05.30

27 maja w Muzeum Gazownictwa w Paczkowie odbyła się kolejna – siódma już w tym miejscu - edycja Nocy Muzeów. W inauguracji imprezy uczestniczył gość honorowy – Minister Kancelarii Prezydenta RP Andrzej Dera, a także Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Opolu Rafał Adamiszyn, były kustosz i przyjaciel Muzeum Adam Król oraz aktualny opiekun obiektu Wojciech Kalfas.

Minister Andrzej Dera podczas swojego wystąpienia podziękował za zaproszenie podkreślając jednocześnie, jak ważną rolę dla pielęgnowania historii przemysłu gazowniczego pełni dziś Muzeum w Paczkowie. Prezes Jarosław Wróbel powiedział, że zorganizowana w nowej aranżacji impreza kulturalna stanowi zapowiedź dalszego rozwoju Muzeum, w którym dzięki bogatej przeszłości rodzą się nowe idee rozwoju gazownictwa w Polsce.

Pierwszą część programu stanowiło zwiedzanie bogatej ekspozycji obiektu. Dzięki barwnemu komentarzowi przewodników oraz grze aktorów obsługujących zabytkowe urządzenia na gaz, stare mury miejskiej gazowni ożyły na nowo. Podczas muzealnej podróży w przeszłość zwiedzający przemierzali dawny ciąg produkcji gazu oraz podziwiali użytkowane niegdyś kuchenki, piecyki grzewcze, lokówki, żelazka oraz lodówkę gazową. Goście Muzeum mogli też podziwiać największy w Europie zbiór gazomierzy domowych, których ekspozycja mieści się w unikatowym zbiorniku na gaz. Szczególną pamiątką nocnej imprezy w muzeum była dostępna dla każdego, wybijana na dziedzińcu starej gazowni, okolicznościowa moneta z logo Muzeum i PSG.

Część muzyczna Nocy Muzeów rozpoczęła się o godz. 21.00.  Podzielony na trzy bloki tematyczne koncert artystów Teatru Muzycznego Castello spotkał się z uznaniem widzów, którzy nagradzali każdy utwór gromkimi oklaskami. W repertuarze znalazły się kompozycje operetkowe, musicalowe oraz włoskie. Podczas występu sopranistka Naira Ayvazyan i tenor Tomasz Białek zaśpiewali takie utwory, jak: Czardasz Sylwii z opery „Księżniczka Czardasza, „Granada", „Con te Partiro" czy „Umówiłem się z nią na dziewiątą".

Ostatnim elementem Nocy Muzeów w Paczkowie było specjalnie przygotowane na tą okazję widowisko światło-dźwięk. Rozpoczęło się ono tuż przed północą. Goście obejrzeli film o korzeniach polskiego przemysłu naftowego i gazownictwa, a punktem kulminacyjnym imprezy był spektakularny pokaz laserów.

(Fot. Lesław Cudyk)