Aktualności

Informacja dotycząca zmiany adresu do przesyłania dokumentów księgowych w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. 2017.12.11

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, iż z dniem 1 stycznia 2018 roku, w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. utworzony zostanie centralny dla Spółki punkt wpływu dokumentów księgowych, takich jak: faktury, rachunki, noty księgowe, noty odsetkowe, potwierdzenia sald zobowiązań PSG sp. z o.o., upomnienia, monity, decyzje administracyjne z tytułu zajęcia pasa drogi i umieszczania urządzeń w pasie drogi oraz związane z nimi postanowienia i wezwania. W związku z tym dokumenty te należy kierować na adres:

 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.

Centralna Kancelaria Dokumentów Księgowych

ul. Zbigniewa Herberta 2

00-412 Warszawa

PSG podpisała dwie umowy dotyczące dofinansowania strategicznych projektów inwestycyjnych Spółki 2017.12.01

30 listopada 2017 Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa podpisał z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym dwie umowy dotyczące dofinansowania dwóch strategicznych projektów inwestycyjnych Spółki w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Pierwsza z podpisanych umów dotyczy dofinansowania budowy gazociągu relacji Lewin Brzeski – Paczków na odcinku Hanuszów – Otmuchów oraz gazyfikacji miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice. Głównym celem realizacji pierwszej z wymienionych inwestycji jest poprawa bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego dla odbiorców indywidualnych i przemysłowych z uwzględnieniem technologii Smart Grid. Przedsięwzięcie będzie realizowane w płd.-zach. części woj. opolskiego na terenie powiatu nyskiego, w gminach Otmuchów i Nysa. Zmodernizowany gazociąg pozwoli na zminimalizowanie ryzyka możliwych awarii na sieci gazowej i zmniejszenia strat paliwa gazowego, co z kolei poprawi jakość usług i przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców tego regionu, a także zwiększy atrakcyjność terenu dla inwestorów. Zgodnie z projektem długość nowych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych wynosi 13,54 km. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 14,81 mln PLN brutto. Natomiast planowana maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 7,03 mln PLN.

Z kolei gazyfikacja miejscowości w gminach Kłobuck, Wręczyca Wielka, Opatów i Krzepice polegać będzie na doprowadzeniu gazociągu i umożliwieniu dostaw gazu do odbiorców z tych gmin, dotąd nieposiadających sieci gazociągów, a leżących w jednym z najsłabiej zgazyfikowanych regionów województwa śląskiego. Długość nowo wybudowanych lub zmodernizowanych gazociągów dystrybucyjnych wynosi 103,89 km. Planowany całkowity koszt realizacji projektu to 80,46 mln PLN brutto. Natomiast planowana maksymalna kwota dofinansowania wyniesie 38,1 mln PLN.

Umowy ze strony Polskiej Spółki Gazownictwa podpisali Prezes PSG Jarosław Wróbel oraz Członek Zarządu PSG Wioletta Czemiel – Grzybowska, natomiast ze strony Instytutu Nafty i Gazu Dyrektor Instytutu, prof. Maria Ciechanowska.

Ogółem Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. w ramach działania 7.1. POIiŚ 2014-2020 – Rozwój inteligentnych systemów magazynowania, przesyłu i dystrybucji energii oś priorytetowa VII – Poprawa bezpieczeństwa energetycznego, zawarła z Instytutem Nafty i Gazu - Państwowym Instytutem Badawczym umowy o dofinansowanie realizacji 7 projektów o wartości 357,9 mln PLN przy kwocie dofinansowania 171,7 mln PLN.

Wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa za trzy kwartały 2017 roku 2017.11.23

Po trzech kwartałach 2017 r. wyniki finansowe Polskiej Spółki Gazownictwa wyniosły:

Wartości w mln PLN

Wykonanie

I-IX 2017

EBITDA

1 979

EBIT

1 284

Wynik finansowy netto

1 050

 

Rezultaty te osiągnięto dzięki stale prowadzonym działaniom w zakresie optymalizacji procesów, które przyniosły oszczędności na działalności operacyjnej.

Wyniki za trzy kwartały 2017 r. zbiegły się z pierwszym rokiem realizacji nowej Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022, zatwierdzonej 29 czerwca 2016 r. przez Zarząd PGNiG S.A. (właściciel PSG). Zmiany rozpoczęte z początkiem 2016 r i później zapisane w Strategii istotnie zwiększyły możliwości realizowania proaktywnego przyłączania odbiorców do sieci gazowej i gazyfikowania nowych obszarów. W okresie od 1 lipca 2016 do 30 września 2017 roku, PSG podpisało 453 listy intencyjne z gminami w całej Polsce.

Działania te połączone z optymalizacją procesów znalazły również swoje odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników finansowych w stosunku do roku bazowego 2015, co prezentuje poniższa tabela.

Wartości w mln PLN Wykonanie Wykonanie Wykonanie Δ % Δ %
I-IX 2015 I-IX 2016 I-IX 2017 2015-2016 2015-2017
EBITDA     1 772,2        1 901,9        1 979,0    7,3% 11,7%
EBIT     1 101,6        1 206,9        1 284,0    9,6% 16,6%
Wynik finansowy netto        893,8           981,5        1 050,0    9,8% 17,5%

 

Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie oddała do użytku nowy budynek Gazowni w Wałbrzychu 2017.11.20

20 listopada Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie oddała do użytku nowy budynek Gazowni w Wałbrzychu. W konferencji z tej okazji wzięły udział Minister Beata Kempa z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów oraz Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska. Minister Beata Kempa pogratulowała Polskiej Spółce Gazownictwa udanej realizacji nowej strategii, nastawionej na rozwój, czego efektem jest między innymi uruchomienie przez PSG ponad 50 nowych placówek Spółki w tym roku.

Z kolei Minister Anna Zalewska podkreśliła, że niezwykle istotny jest fakt, że PSG oprócz działalności biznesowej angażuje się również w kształcenie przyszłych pracowników branży gazowniczej poprzez patronaty nad już istniejącymi i tworzenie nowych klas o profilu gazowniczym w szkołach ponadpodstawowych w całej Polsce. Obecnie PSG współpracuje ze szkołami średnimi w Białymstoku, Kościanie, Łodzi, Krakowie, Żorach i Krośnie. W ramach współpracy Spółka zapewnia m.in. praktyki zawodowe i płatne staże, szkolenia dla praktykantów i stażystów a także szkolenia dla uczniów z katalogu Akademii Trenerów PSG.

Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podkreślił, że Spółka przykłada ogromną wagę do kształcenia przyszłych pracowników, gdyż obecnie jednym z największych problemów PSG jest zaawansowany wiek pracowników, zwłaszcza z pionów technicznych. Prezes PSG przedstawił również najważniejsze dla działalności Spółki wydarzenia, które zaszły od początku tego roku, w tym zmianę struktury organizacyjnej.

W uroczystym przecięciu wstęgi w Gazowni w Wałbrzychu oprócz Minister Beaty Kempy i Minister Anny Zalewskiej wzięli udział również Wiceprezes PGNiG Łukasz Kroplewski, Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, Członek Zarządu PSG Marian Żołyniak i Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego we Wrocławiu Rafał Borutko. W otwarciu Gazowni uczestniczyli też przedstawiciele władz rządowych, samorządowych oraz lokalnego biznesu.

Gazownia w Wałbrzychu jest jedną z 14 Gazowni, podlegających Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu we Wrocławiu. Pozostałe Gazownie to Wrocław Zachód, Wrocław Północ, Wrocław Południe, Dzierżoniów, Legnica, Lubin, Zgorzelec, Jelenia Góra, Kłodzko, Głogów, Oborniki Śląskie, Oleśnica i Oława. Oprócz tego na terenie województwa dolnośląskiego działają jeszcze Placówki Gazownicze w Kamiennej Górze, Świdnicy, Lubaniu i Bolesławcu. Ogółem we wszystkich jednostkach PSG w Dolnośląskiem pracują obecnie 834 osoby. Oddział Zakład Gazowniczy we Wrocławiu zarządza ponad sześciuset kilometrami sieci wysokiego i podwyższonego średniego ciśnienia, niemal dziewięcioma tysiącami kilometrów sieci średniego i niskiego ciśnienia, a także 87 stacjami wysokiego ciśnienia i 916 stacjami drugiego stopnia.

Najważniejsze inwestycje w województwie dolnośląskim, zaplanowane do realizacji w najbliższych latach to m.in. modernizacja gazociągu podwyższonego średniego ciśnienia wspomagającego zasilanie rejonu Wałbrzycha, modernizacja gazociągu Biernatki – Legnica, modernizacja gazociągu Godzięcin – Siemianice i Godzięcin – Wołów, modernizacja gazociągu wysokiego ciśnienia Jelcz – Nieciszów -Oleśnica, gazyfikacja Jaszkowa Dolna – Żelazno – Krosnowice Kłodzkie oraz gazyfikacja miejscowości Pęgów, Zajączków, Golędzinów, Paniowice oraz Szewce i gazyfikacja LNG miejscowości Mieroszów, Kowalowa i Sokołowsko.

Ogółem w latach 2016 – 2022 Polska Spółka Gazownictwa zrealizuje w województwie dolnośląskim 16 tematów inwestycyjnych nakładem prawie 200 milionów złotych. W efekcie w województwie przybędzie niemal 400 kilometrów sieci gazowej oraz 6 stacji gazowych. Ogółem w latach 2016 - 2022 Polska Spółka Gazownictwa chce wydać na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce ponad 11 miliardów złotych. Aktywnie nawiązuje też współpracę z samorządami na rzecz likwidacji tzw. białych plam na gazowniczej mapie Polski. Do tej pory PSG podpisała już 457 listów intencyjnych w sprawie gazyfikacji nowych gmin.

PSG uhonorowane Polską Nagrodą Jakości 2017.11.13

Polska Spółka Gazownictwa została laureatem tegorocznej, XXIII edycji konkursu Polskiej Nagrody Jakości. PSG otrzymała nagrodę w kategorii wielka organizacja produkcyjna. Polską Spółkę Gazownictwa wyróżniono za działania na rzecz promowania jakości, stałe doskonalenie zarządzania przedsiębiorstwem oraz podnoszenie jakości oferowanych usług.

Nagrody tradycyjnie wręczono na Zamku Królewskim w Warszawie 11 listopada. Odbierając to prestiżowe wyróżnienie Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podziękował za docenienie starań Spółki na rzecz podnoszenia jakości dostaw paliwa gazowego w Polsce. Jak dodał dzięki temu klienci PSG zyskali potwierdzenie, że gaz w Polsce jest dostarczany w sposób bezpieczny i efektywny.

Prezes Jarosław Wróbel podziękował także pracownikom Spółki za to, że podjęli wysiłek doskonalenia się, co przynosi wymierne efekty i zostało dostrzeżone nie tylko w kraju. Polska Spółka Gazownictwa została bowiem w 2016 roku uznana za najbardziej efektywnego operatora systemu dystrybucji gazu w Europie.

W 2018 roku PSG jako laureat Polskiej Nagrody Jakości będzie reprezentować Polskę w zmaganiach o Europejską Nagrodę Jakości.

Polska Nagroda Jakości to jedno z najbardziej prestiżowych wyróżnień gospodarczych w Polsce. Komitet Polskiej Nagrody Jakości został powołany w marcu 1995 roku przez ówczesnego Prezydenta Krajowej Izby Gospodarczej  Andrzeja Arendarskiego. Również w tym samym roku została ustanowiona  Polska Nagroda Jakości i odbyła się I edycja konkursu.

Dzięki zdobyciu Polskiej Nagrody Jakości Polska Spółka Gazownictwa będzie mogła m.in. używać hasła i znaku Nagrody w oficjalnej korespondencji i posługiwać się tym tytułem w kampaniach reklamowych.  Nagroda utrwali też opinię o Spółce jako o jednej z najlepszych w kraju, co przekłada się na pozytywne opinie klientów i społeczeństwa.

Organizatorami konkursu Polska Nagroda Jakości są Polskie Centrum Badań i Certyfikacji S.A., Klub Polskie Forum ISO 9000 oraz Polska Izba Gospodarcza. Oprócz Polskiej Spółki Gazownictwa tegorocznymi laureatami Polskiej Nagrody jakości zostali także: DGS Poland Sp. z o.o. w kategorii bardzo duża organizacja produkcyjno-usługowa,  Robert Bosch Sp. z o.o., Oddział w Mirkowie w kategorii duża organizacja produkcyjno-usługowa i Daedong System Poland Sp. z o.o. w kategorii duża organizacja produkcyjna.

Podczas uroczystości na Zamku Królewskim Polską Spółkę Gazownictwa reprezentowali także Członkowie Zarządu – Wioletta Czemiel-Grzybowska i Marian Żołyniak, a także przedstawiciele kadry menedżerskiej Spółki.

Biura Obsługi Klienta nieczynne 10 listopada oraz 4 grudnia 2017.11.07

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 10 listopada br. oraz 4 grudnia br. wszystkie Biura Obsługi Klienta w Polskiej Spółki Gazownictwa będą nieczynne. Za wszelkie utrudnienia serdecznie przepraszamy.

Nowi Członkowie Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa 2017.10.02

21 września Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. podjęło uchwałę w sprawie zmian w Zarządzie Polskiej Spółki Gazownictwa. Decyzją Zgromadzenia Wspólników skład Zarządu PSG został rozszerzony do czterech osób.

Do sprawujących swe obowiązki od 2 marca 2016 roku Członków Zarządu II Kadencji - Prezesa Zarządu Jarosława Wróbla oraz Członka Zarządu Adama Węgrzyna z dniem 2 października 2017 dołączyli jako nowi Członkowie Zarządu Wioletta Czemiel – Grzybowska, dotychczasowa Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Warszawie oraz Marian Żołyniak – dotychczasowy Dyrektor Oddziału Zakładu Gazowniczego w Jaśle.

Polska Spółka Gazownictwa strategicznym sponsorem Dni Spirometrii 2017 2017.09.27

Od 25 do 30 września na terenie całej Polski odbywa się akcja pt. „Dni Spirometrii 2017”. Hasłem przewodnim tegorocznej akcji jest Breathe Clean Air – Oddychaj czystym powietrzem. W trakcie akcji każdy chętny, za darmo, przejdzie badania spirometryczne i zyska informacje o stanie swojego układu oddechowego. Celem akcji jest edukacja społeczeństwa na temat przyczyn, przebiegu i skutków chorób płuc. Badania odbywają się w około 230 ośrodkach w całym kraju. Lista placówek znajduje się na stronie www.astma-alergia-pochp.pl

Według raportu Europejskiej Agencji Środowiska w 2013 roku zanieczyszczenie powietrza pyłem zawieszonym w 41 europejskich krajach przyczyniło się do przedwczesnej śmierci ok. 500 tys. osób. Według danych GUS w Polsce tylko w 2012 roku z tego powodu zmarło od 26 do 44 tysięcy osób.  Dziś - zgodnie z szacunkami - na astmę, alergię i POChP cierpi około 6 mln Polaków. Późno rozpoznana przewlekła obturacyjna choroba płuc skraca życie chorych o 10 do 15 lat.

W Polsce główną rolę w emisji zanieczyszczeń odgrywa sektor komunalno-bytowy. Największe zagrożenie wynika z ogrzewania domów kiepskiej jakości paliwami stałymi lub często nawet różnego rodzaju odpadami, których spalanie ma drastyczny wpływ na środowisko naturalne, a tym samym na zdrowie Polaków. Aby to zmienić konieczna jest przede wszystkim edukacja.

Sponsorem strategicznym Dni Spirometrii została Polska Spółka Gazownictwa, która pod hasłem „Przyłącz się, bo liczy się każdy oddech” przybliża uczestnikom akcji wartość paliwa gazowego. Gaz ziemny jako czysta i bezpieczna  energia nie powoduje smogu, nie emituje pyłów ani innych szkodliwych substancji. Przy szerokim zastosowaniu wpływa pozytywnie na jakość powietrza, eliminując przyczyny powstawania licznych schorzeń układu oddechowego i innych poważnych chorób.

PSG oficjalnie otworzyła Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim 2017.09.18

18 września Polska Spółka Gazownictwa oficjalnie otworzyła Oddział Zakład Gazowniczy w Gorzowie Wielkopolskim. To jeden z siedemnastu OZG, utworzonych od stycznia 2017 roku w związku ze zmianą struktury organizacyjnej PSG.

Obecna na uroczystości Elżbieta Rafalska – Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej - powiedziała, że lokalizacja Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie to szansa na aktywizację lokalnego rynku pracy poprzez stworzenie nowych miejsc zatrudnienia. Jak dodała każdy region, nie tylko wielkie aglomeracje, ma prawo się rozwijać. To idea zrównoważonego rozwoju, którą Polska Spółka Gazownictwa realizuje w praktyce. Obecnie w gorzowskim OZG pracuje 158 osób, a do końca tego roku zatrudnienie ma wzrosnąć o kolejnych 61 osób.

Wojewoda Lubuski Władysław Dajczak powiedział, że jest to kolejna ważna inwestycja dla województwa lubuskiego, która ma kluczowy wpływ na jakość życia mieszkańców.

Maciej Woźniak – wiceprezes PGNiG – podkreślił, że powstanie ośrodka w Gorzowie Wielkopolskim jest ściśle skorelowane ze strategią zarówno Polskiej Spółki Gazownictwa, jak i całej Grupy Kapitałowej PGNiG. Jak dodał cała tzw. ściana zachodnia i sam Gorzów Wielkopolski są istotne z punktu widzenia polskiego gazownictwa, a dzięki utworzeniu Oddziału Zakładu Gazowniczego w Gorzowie gaz pochodzący z nowych kierunków, w tym z gazoportu w Świnoujściu i z Norwegii w sposób bezpieczny będzie trafiać do klientów. Prezes Maciej Woźniak przypomniał również, że tegoroczne wyniki, pokazujące szesnastoprocentowy wzrost wolumenu dystrybuowanego gazu, świadczą o rozpędzającej się gospodarce, a to z kolei jest efektem działań prospołecznych i gospodarczych prowadzonych przez Rząd RP.

Podczas obszernej prezentacji Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel omówił najistotniejsze zmiany, jakie zaszły w Spółce w ostatnim roku. Podkreślił, iż w wyniku trzymiesięcznych prac w Jadwisinie udało się wypracować kluczowe dla PSG dokumenty, tj. Nową Strukturę, Strategię i System Motywacyjny wraz z nowym Zakładowym Układem Zbiorowym Pracy. Jak dodał Strategiczny Pakiet Zmian na lata 2016-2022 jest efektem nowatorskiej formy współpracy przedstawicieli Pracodawcy i Strony Społecznej. Spółka stawia również na rozwój poprzez poprawę efektywności, w tym pozyskiwanie nowych klientów i optymalizację procesów, a nie prostą redukcję kosztów, między innymi poprzez zwolnienia pracowników.

Prezes Zarządu PSG podkreślił, że jedną z pierwszych decyzji obecnego Zarządu PSG było wstrzymanie zaplanowanych przez poprzedni Zarząd zwolnień 1300 pracowników Spółki w 2016 roku. Także nowa struktura organizacyjna Spółki jest nastawiona na klienta i ściśle skorelowana z podziałem administracyjnym kraju. Prezes Jarosław Wróbel dodał również, że dostęp do gazu to nie tylko poprawa jakości życia, ale też szansa na przyciągnięcie potencjalnych inwestorów i rozwój całego regionu.

Oddziałowi Zakładowi Gazowniczemu w Gorzowie podlegają 4 Gazownie i 5 Placówek Gazowniczych. Są to Gazownie w Gorzowie Wielkopolskim, Kostrzynie nad Odrą, Zielonej Górze i Żaganiu oraz Placówki Gazownicze w Drezdenku, Nowej Soli, Sulechowie, Gubinie i Żarach. Zarządza ponad trzema tysiącami sieci wysokiego, podwyższonego, średniego i niskiego ciśnienia oraz dwudziestoma stacjami wysokiego ciśnienia i ponad dwustu osiemdziesięcioma stacjami drugiego stopnia. W latach 2016 – 2022 Polska Spółka Gazownictwa chce zrealizować w województwie lubuskim trzy duże tematy inwestycyjne o łącznej wartości niemal 60 milionów złotych. Są to budowa gazociągu wysokiego ciśnienia Gorzów – Witnica wraz z budową Stacji Redukcyjno - Pomiarowej,  budowa SRP  Wschowa II oraz gazyfikacja gminy Miedzichowo, Trzciel. Dzięki tym inwestycjom w Lubuskiem przybędzie łącznie ponad 70 kilometrów sieci gazowych oraz dwie stacje gazowe.

Ogółem do 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce wydać na przebudowę systemu gazownictwa w Polsce ponad 11 miliardów złotych. Aktywnie nawiązuje też współpracę z samorządami na rzecz likwidacji tzw. białych plam na gazowniczej mapie Polski. Do tej pory PSG podpisała już 450 listów intencyjnych w sprawie gazyfikacji nowych gmin. Spółka chce realizować inwestycje w dużej mierze poprzez tzw. gazyfikację wyspową, czyli budowę stacji regazyfikacji skroplonego gazu LNG. Umożliwia to dotarcie do nowych odbiorców w sytuacjach, gdy budowa tradycyjnych sieci jest niemożliwa lub nieopłacalna, jednocześnie skracając czas przyłączenia odbiorców. PSG chce również uruchomić w Jarosławiu na Podkarpaciu własny zakład, produkujący kompletne stacje regazyfikacji LNG. Spółka stawia również na innowacje, chce wdrażać nowoczesne rozwiązania technologiczne by optymalizować koszty i zwiększać efektywność. Dlatego w Rzeszowie powstało Centrum Badań i Rozwoju PSG, Spółka realizuje również autorski program Leonardo, służący budowaniu kultury innowacyjności.

Wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa za I półrocze 2017 r. 2017.08.30

Po I półroczu 2017 r. wyniki finansowe Polskiej Spółki Gazownictwa wyniosły:

Wartości w mln PLN

Wykonanie

I-VI 2017

EBITDA

1 411,6

EBIT

946,1

Wynik finansowy netto

777,5

 

pomimo wzrostu zatrudnienia w PSG o 460 osób na koniec czerwca 2017 r., w tym bezpośrednio w obszarze eksploatacji sieci gazowych o 276 osób. Rezultaty te osiągnięto dzięki stale prowadzonym działaniom w zakresie optymalizacji procesów, które przyniosły oszczędności na działalności operacyjnej.

Wyniki za I półrocze 2017 r. zbiegły się z pierwszym rokiem realizacji nowej Strategii Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022, zatwierdzonej 29 czerwca 2016 r. przez Zarząd PGNiG S.A. (właściciel PSG). Zmiany rozpoczęte z początkiem 2016 r i później zapisane w Strategii istotnie zwiększyły możliwości realizowania proaktywnego przyłączania odbiorców do sieci gazowej i gazyfikowania nowych obszarów. W okresie 01 lipiec 2016 do 30 czerwca 2017 roku, PSG podpisało 439 listów intencyjnych z gminami w całej Polsce. Działania te połączone z optymalizacją procesów znalazły również swoje odzwierciedlenie w znacznej poprawie wyników finansowych w stosunku do roku bazowego 2015 co prezentuje poniższa tabela.

Wartości w mln PLN

Wykonanie I-VI 2015

Wykonanie I-VI 2016

Wykonanie I-VI 2017

Δ %

2015-2016

Δ %

2015-2017

EBITDA

1 184,3

1 374,3

1 411,6

+ 16,0%

+ 19,2%

EBIT

740,0

913,9

946,1

+ 23,5%

+ 27,9%

Wynik finansowy netto

601,1

739,4

777,5

+ 23,0%

+ 29,3%