Aktualności

Dobiega końca budowa gazociągu Szczytno-Kętrzyn 2015.11.06

Polska Spółka Gazownictwa kończy realizację jednego z kluczowych dla rozwoju infrastruktury gazowej Warmii i Mazur projektu realizowanego przy wsparciu funduszy unijnych obejmującego budowę sieci gazowej wysokiego ciśnienia relacji Szczytno – Młynowo – Muławki k. Kętrzyna.   

Budowa sieci gazowej w/c relacji Szczytno – Młynowo – Muławki k/Kętrzyna oraz gazyfikacja gmin to warta niemal 68 mln zł inwestycja współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Jak podkreślił Dyrektor Zakładu w Olsztynie Jarosław Kosin Inwestycja umożliwia nie tylko poprawę warunków i komfortu życia mieszkańców terenów pozostających w obszarze oddziaływania projektu, ale także przyczyni się do wzrostu rozwoju gospodarczego regionu oraz zwiększy konkurencyjność i atrakcyjność inwestycyjną obszaru objętego projektem

Dzięki rozbudowie dystrybucyjnej sieci gazowej na bieżąco realizowane są przyłączenia nowych odbiorców do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiatach: szczycieńskim, mrągowskim, bartoszyckim, kętrzyńskim, giżyckim i węgorzewskim. Realizacja inwestycji wpłynie nie tylko na wzrost możliwości przyłączania nowych odbiorców do sieci gazowej, ale umożliwi też zwiększenie ilości dystrybuowanego gazu ziemnego.

W ramach projektu wybudowano gazociąg wysokiego ciśnienia o długości ponad 70 km, zmodernizowano stację gazową redukcyjno-pomiarową wysokiego ciśnienia w Muławkach k. Kętrzyna oraz wybudowano stację gazową redukcyjno-pomiarową w/c w Mikołajkach. Zakończono też budowę gazociągu średniego ciśnienia o długości 8,1 km dla potrzeb gazyfikacji miejscowości Barciany oraz gazociągu o długości 13 km związanego z gazyfikacją miejscowości Sątopy i Sątopy -Samulewo. Aktualnie dobiega końca budowa ostatniego etapu gazociągu wysokiego ciśnienia DN 300. Ostateczne zakończenie robót budowlanych planowane jest w grudniu 2015 r. 
 
Bezpośrednie rezultaty projektu oraz pozytywny wpływ inwestycji na region i społeczności lokalne omówiono 5 listopada br. w Olsztynie podczas konferencji, w której wzięli udział przedstawiciele władz lokalnych i samorządowych, instytucji nauki oraz biznesu. Konferencja stała się również miejscem spotkania i platformą  wymiany informacji pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a przedstawicielami instytucji biznesu i nauki w regionie. Wystąpienia prelegentów dotyczyły m.in. polityki energetycznej Unii Europejskiej i Polski w sektorze gazu ziemnego, możliwości wykorzystania gazu ziemnego w przemyśle spożywczym czy instrumentów finansowych projektów energetycznych w Perspektywie Unii Europejskiej 2014-2020. Tematem przewodnim konferencji były strategiczne inwestycje gazowe na rzecz energetycznego i gospodarczego rozwoju Warmii i Mazur.

 

 

 

Uroczyste zapalenie znicza w Koronowie 2015.10.27

Zakończono budowę sieci gazowej na terenie gmin Dobrcz i Koronowo, realizowaną w ramach projektu współfinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 pod nazwą Gaz ziemny – energia dla pokoleń, gazyfikacja gmin Dobrcz i Koronowo.

Z tej okazji 28 października 2015 r. w Koronowie przy ul. Brzoskwiniowej 5 odbędzie się uroczyste zapalenie znicza gazowego. Początek uroczystości zaplanowano na godzinę 13:00. Wezmą w niej udział m.in.: Burmistrz Koronowa oraz Wójt Gminy Dobrcz.

Wszystkie osoby zainteresowane przyłączeniem do sieci gazowej zapraszamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje nt. przyłączenia znajdują się tutaj.

 

 

Kolejna inwestycja unijna zakończona - otwarcie stacji gazowej w Królewcu 2015.10.26

Polska Spółka Gazownictwa zakończyła kolejny, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, projekt gazyfikacji dwóch mazowieckich miejscowości - Mińska Mazowieckiego i Stanisławowa. Obejmował on budowę ponad 40 km nowych gazociągów, a także trzech stacji gazowych. Symboliczne przecięcie wstęgi na stacji gazowej w Królewcu koło Stanisławowa to znak, że od tej pory mieszkańcy tych miejscowości będą mogli korzystać z gazu ziemnego, dystrybuowanego siecią PSG.

Na uroczystości, zorganizowanej z tej okazji na stacji redukcyjno-pomiarowej w Królewcu, obecni byli m.in. członek Zarządu ds. Technicznych, Andrzej Dębogórski, dyrekcja Zakładu w Mińsku Mazowieckim - łącznie z rozpoczynającą tę inwestycję poprzednią Dyrektor Zakładu - Joanną Pindelską, a także dyrekcja Oddziału i pozostałych Zakładów w Warszawie. Nie zabrakło na niej również przedstawicieli miejscowych władz - na czele ze starostą mińskim Antonim Tarczyńskim oraz burmistrzem Mińska Mazowieckiego - Marcinem Jakubowskim.

- Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego i Stanisławowa zmagali się z problemem deficytu gazu i brakiem możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Zmuszeni byli zatem do korzystania z innych, znacznie droższych lub mniej komfortowych rozwiązań, jak chociażby gaz LPG czy ekogroszek. Na szczęście to już przeszłość. Brak gazu nie ogranicza już możliwości rozwojowych tych obszarów. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów, włączamy się również w rozwój całego kraju. Dzięki doprowadzeniu gazu do kolejnych miejscowości umożliwiamy powstawanie nowych przedsiębiorstw i miejsc pracy - zaznaczył Paweł Łodyga, Dyrektor Oddziału w Warszawie Polskiej Spółki Gazownictwa.

Wart ponad 20 milionów złotych projekt "Gazyfikacja m. Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego" to kolejny zakończony przez naszą firmę projekt, finansowany z wykorzystaniem dotacji unijnych ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu "Infrastruktura i Środowisko".

Inwestycja Polskiej Spółki Gazownictwa objęła między innymi budowę trzech stacji gazowych - w Rojkowie, Stanisławowie i w Królewcu, a także ponad 40 km nowych gazociągów. Projekt ma wpływ nie tylko na poprawę życia mieszkańców i rozwój przemysłu w regionie, ale także na środowisko naturalne, wpisując się w "Ustawę Antysmogową".

Od lewej: Dyrektor Zakładu PSG w Mińsku Mazowieckim Marek Nawarko, Starosta Miński Antoni Tarczyński, Członek Zarządu PSG Andrzej Dębogórski oraz Paweł Łodyga - Dyrektor Oddziału PSG w Warszawie

 

PSG i UKSW kształtują etykę w gospodarce 2015.10.21

Podczas organizowanej w środę przez Polską Spółkę Gazownictwa oraz Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego konferencji „Etyka w gospodarce" dyskutowano o społecznej odpowiedzialności biznesu. Konferencja objęta była honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, które odznaczyło Katarzynę Wróblewicz, Kierownik Biura CSR w PSG, Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Jesienią 2014 roku PSG oraz UKSW podjęły współpracę w zakresie etyki w biznesie. Ma ona na celu wymianę wiedzy i doświadczeń w obszarze kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw, a także edukacji i promowania etyki w biznesie. Wyrazem współpracy była środowa konferencja, która zgromadziła wielu specjalistów z tego zakresu – m.in. profesorów Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, czy Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
 
Jednym z głównych prelegentów był Sylwester Bogacki, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa, który podkreślał znaczenie etyki w przedsiębiorstwie.  – Jesienią ubiegłego roku PSG i UKSW rozpoczęły współpracę, mającą na celu promowanie etyki w biznesie. Wspólnie podejmujemy działania, aby dbałości o efektywność ekonomiczną towarzyszyła dbałość o kodeks etyczny – tłumaczył Prezes Zarządu Sylwester Bogacki. – Jednym z dowodów naszego zaangażowania jest kodeks etyki, który buduje kulturę organizacyjną w naszej firmie. Same zapisy to jednak za mało, dlatego wszelkie dylematy w Polskiej Spółce Gazownictwa rozstrzyga pełnomocnik ds. etyki, prof. Maria Szczepaniec. Nie ograniczamy się do działań wewnątrz swojej firmy, ale chcemy także podnosić świadomość idei etycznego biznesu i maksymalizować pozytywny wpływ na otoczenie biznesowe – dodał.
 
O tym, jak istotna jest edukacja w zakresie etyki w gospodarce, wypowiadał się rektor Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, ks. prof. Stanisław Dziekoński. – Jeszcze niedawno szkoły wyższe były postrzegane jedynie jako jednostki dydaktyczne i naukowe. Niewiele mówiło się o współpracy uniwersytetów z otoczeniem społeczno-gospodarczym. Dzisiaj mówiąc o gospodarce, nie sposób nie mówić o człowieku i etyce. Między innymi dlatego nawiązaliśmy współpracę z Polską Spółką Gazownictwa. Dziękuję Prezesowi Sylwestrowi Bogackiemu za podjęcie tej współpracy w wielu obszarach, na czele z działalnością CSR – podkreślił ks. prof. Stanisław Dziekoński.
 
Honorowym patronem środowej konferencji było Ministerstwo Gospodarki, które postanowiło docenić działania Polskiej Spółki Gazownictwa w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. Katarzyna Wróblewicz – Kierownik Biura CSR w PSG – została odznaczona przez Ministra Gospodarki Janusza Piechocińskiego Odznaką Honorową za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej.

Na zdjęciu Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Sylwester Bogacki

PSG współorganizatorem konferencji „Etyka w gospodarce" 2015.10.16

21 października 2015 roku na terenie kampusu UKSW w Warszawie odbędzie się konferencja „Etyka w gospodarce”, której współorganizatorem jest Polska Spółka Gazownictwa. Celem wydarzenia jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw pomiędzy biznesem, administracją publiczną i środowiskiem naukowym. Konferencja została objęta honorowym patronatem Ministra Gospodarki.

Etyka w gospodarce to bardzo ważny temat, który jest przejawem nowych oczekiwań społeczeństwa wobec biznesu i jego otoczenia. PSG wspólnie z UKSW, uznanym ośrodkiem naukowo-badawczym, podejmuje kompleksowe działania, aby dbałości o efektywność ekonomiczną towarzyszyła troska o przestrzeganie zasad etycznych – realizowana nie tylko w formie deklaracji. PSG i UKSW pragną aktywnie przyczyniać się do podnoszenia poziomu wiedzy z danego obszaru, dlatego organizują konferencję naukową. Uczestniczyć w niej będą przedstawiciele administracji państwowej, polskich firm, naukowcy, studenci i przedstawiciele trzeciego sektora, co umożliwi dialog pomiędzy różnymi grupami interesariuszy. Współpraca w tym temacie jest bardzo ważna i należy uwzględniać głos wszystkich zainteresowanych.

Szczegółowy program konferencji dostępny jest na stronie: http://www.uksw.edu.pl/pl/uniwersytet/uczelnia-dzis/konferencje/201-etyka-w-gospodarce

 

 

PSG wspiera budowę hospicjum w Tarnowie 2015.10.06

Już po raz kolejny PSG przekazała darowiznę na rzecz Fundacji „Kromka Chleba”. Dzięki przyznanym środkom w Tarnowie zorganizowany zostanie spektakl „Małżeński Rajd Dakar”. Całkowity dochód z przedstawienia przeznaczony będzie na budowę  hospicjum stacjonarnego Via Spei, które powstaje w Tarnowie.

14 października 2015 r. w Tarnowskim Teatrze odbędzie się spektakl „Małżeński Rajd Dakar” z udziałem Katarzyny Pakosińskiej i Mirosława Zbrojewicza. Za organizację przedstawienia odpowiada Fundacja „Kromka Chleba”, która od 2011 r. podejmuje działania, aby w Tarnowie powstało pierwsze stacjonarne hospicjum. Ten ważny cel wspiera PSG, która już po raz kolejny przekazała darowiznę organizatorom akcji. Dzięki wsparciu spółki w ubiegłym roku zorganizowano m.in. charytatywny występ zespołu Perfekt, z którego dochód również przeznaczono na budowę hospicjum.

Fundacja „Kromka Chleba”, oprócz budowy hospicjum, angażuje się w wiele wartościowych inicjatyw. Wspiera osoby bezdomne, samotne, chore i zagrożone społeczną marginalizacją. W ramach fundacji działa noclegownia oraz łaźnia dla osób bezdomnych oraz Tarnowski Uniwersytet Trzeciego Wieku dla osób starszych. 

 

Izba Gazownictwa w Bydgoszczy na nagrodzonym szlaku 2015.10.06

Projekt Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O w Bydgoszczy otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie "Zrównoważonej Turystyki Kulturowej 2015" (‘Destination of Sustainable Cultural Tourism 2015’), organizowanym przez Europejską Sieć Turystyki Kulturowej (European Culture Tourism Network).
TeH2O to pierwszy turystyczny szlak tematyczny w Bydgoszczy, który łączy historię piętnastu niezwykłych miejsc, nierozerwalnie związanych z industrialnym dziedzictwem i wpisanych w przestrzeń miasta organicznie związanego z wodą. Na szlaku znajduje się także dawna Gazownia Miejska, a dzisiaj PSG sp. z o.o. Zakład w Bydgoszczy, gdzie otwarto dla zwiedzających Izbę Gazownictwa.

Konkurs „Zrównoważonej Turystyki Kulturowej” co roku skupia się wokół różnych tematów przewodnich, dotyczących np. kierunków turystycznych, społeczności, otoczenia biznesu, mieszkańców w celu promocji turystyki kulturowej. Nagroda została zainicjowana przez projekt CHARTS, współfinansowany przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego i program Unii Europejskiej INTERREG IVC.

 

Więcej informacji o konkursie:
www.culturaltourism-network.eu/award-2015.html
Strona Szlaku TeH2O:
www.ludzieitechnika.pl

fb.com/SzlakTeH2O  

 

TeH2O gazownia    

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TEH2o nagroda

 

 

 

 

 

 

Witamy na nowej stronie internetowej PSG. 2015.10.02

Z przyjemnością informujemy o uruchomieniu nowej strony internetowej PSG.

 

Obecna strona internetowa stwarza klientom nowe możliwości kontaktu z naszą firmą. Pojawiły się na niej bowiem nowe kanały komunikacji, w postaci formularza zgłoszeniowego oraz wyszukiwarki telefonów,  które znajdują się w menu „Kontakt” lub po wybraniu banera „Skontaktuj się z nami”. Interaktywne formularze zgłoszeniowe i pełna baza telefonów kontaktowych umożliwiają kontakt z pracownikami PSG w jednostkach terenowych, zlokalizowanych w całej Polsce

Formularz zgłoszeniowy pozwala na wybranie z menu konkretnego zagadnienia (np. przyłączanie, zgłoszenie stanu gazomierza itp.), a tym samym oszczędza czas. Wyszukiwarka telefonów umożliwia z kolei, znacznie szybsze, niż do tej pory, odnalezienie – poszukiwanego przez Państwa – pracownika naszej firmy czy odpowiedniej jednostki organizacyjnej. Mamy nadzieję, że te nowe narzędzia okażą się pomocne w odnalezieniu poszukiwanych informacji.

Serwis daje także dostęp do bogatej bazy zdjęć i materiałów multimedialnych o Spółce, z których mogą korzystać zarówno media, jak i wszyscy użytkownicy.

W miarę potrzeb klientów i partnerów biznesowych, strona internetowa będzie na bieżąco rozwijana i udoskonalana.

Mistrzowie Mowy Polskiej wybrani 2015.09.25

Aktorka Magdalena Zawadzka, reżyser Janusz Kukuła oraz dziennikarz Grzegorz Miecugow  21 września zdobyli tytuł Mistrza Mowy Polskiej 2015. Piętnasta już jubileuszowa gala odbyła się w Chorzowskim Centrum Kultury. Inicjatywa popularyzuje, tak cenną w codziennej komunikacji, umiejętność poprawnego posługiwania się językiem polskim.

Akademia Mistrzów Mowy Polskiej, skupiająca laureatów programu z lat poprzednich wybrała także placówkę, która uzyskała tytuł Kuźni Mistrzów Mowy Polskiej. Wyróżnienie trafiło do Zespołu Szkół Leśnych w Lesku. W głosowaniu publiczności zwyciężyli Piotr Hankus i Szkoła Podstawowa nr 29 im. Jana Kochanowskiego w Łodzi.

Celem programu społecznego Mistrz Mowy Polskiej jest upowszechnianie kultury, poprzez propagowanie piękna mowy ojczystej. Celem programu jest również ułatwienie bezpośredniego dostępu do kultury szerokiemu gronu odbiorców.

 

Spotkanie informacyjne dla przyszłych odbiorców gazu z gminy Ruda-Huta 2015.09.21

Mieszkańców gminy Ruda-Huta (woj. lubelskie),  zainteresowanych korzystaniem z gazu ziemnego, paliwa ekologicznego, ekonomicznego i wygodnego w użytkowaniu, zapraszamy na spotkanie informacyjne,   które odbędzie się 24 września 2015 r. o godz. 16.00 przy ul. Targowej 6.
 
Podczas spotkania przedstawiciele Polskiej Spółki Gazownictwa będą udzielać informacji m.in. na temat możliwości przyłączenia do sieci gazowej, obowiązkowych formalności administracyjnych, wymagań stawianych instalacjom gazowym czy kosztów doprowadzenia gazu do budynku.
 
Inwestycja pn. „Gazyfikacja rejonu Włodawy” realizowana jest przez Polską Spółkę Gazownictwa sp. z o. o. Oddział w Tarnowie. W związku z dużym znaczeniem gazyfikacji dla rozwoju regionu udział w spotkaniu zapowiedzieli przedstawiciele lokalnych władz samorządowych.