Aktualności

Ogromny sukces dobrych praktyk PSG 2016.04.01

W prestiżowym raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki”, którego wydawcą jest Forum Odpowiedzialnego Biznesu znalazło się aż 14 praktyk realizowanych przez Polską Spółkę Gazownictwa. W tym roku uznanie zyskało 9 nowych oraz 5 długoletnich praktyk PSG, realizowanych w obszarach ISO 26000: zaangażowanie społeczne, zagadnienia konsumenckie, środowisko i ład organizacyjny. Uroczyste ogłoszenie raportu odbyło się 31 marca 2016 r. w Warszawie.

Ilość docenianych praktyk PSG każdego roku znacząco się zwiększa – w 2013 wyróżniono dwie nasze praktyki, a w 2014 już siedem. Ta tendencja wzrostowa to odzwierciedlenie jakości działań w obszarze społecznej odpowiedzialności naszej spółki. Dzielenie się dobrymi praktykami stanowi inspirację dla innych organizacji, ale również dla naszych pracowników. Dobre praktyki motywują nas do podejmowania działań dających ponadprzeciętne rezultaty na rzecz społeczeństwa i środowiska naturalnego – podkreśla Marcin Szczudło, Dyrektor Departamentu Komunikacji Polskiej Spółki Gazownictwa.

Dobre praktyki PSG opublikowane w tegorocznym raporcie:

 1. Bezpiecznie TU i TAM – konkurs grantowy dla organizacji pozarządowych
 1. Historia z pełnym dostępem – wirtualne muzeum gazownictwa dla pracowników spółki
 1. Łączymy siły dla bezpieczeństwa – ogólnopolska współpraca z Policją w zakresie przeciwdziałania nielegalnemu poborowi gazu
 1. Na szlaku dziedzictwa – włączenie Zakładu w Bydgoszczy do „Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O” w Bydgoszczy
 1. Badamy wodę i glebę, by cofnąć czas – badania sozologiczne na terenach zanieczyszczonych działalnością klasycznych gazowni
 1. Dialog to nasz biznes – sesje dialogowe z interesariuszami PSG i opracowanie „Strategii Budowania i Zarządzania Relacjami z Kluczowymi Interesariuszami PSG”
 1. Dyspozytor – wrażliwy strażnik bezpieczeństwa – obsługa zgłoszeń kierowanych na linię alarmową 992
 1. Innowacje, praktyki, wymiana doświadczeń – platforma wymiany wiedzy oraz staże i praktyki we współpracy z AGH
 2. Bezpieczna energia z PSG – gry edukacyjne i prelekcje ekspertów dla dzieci w gdańskim EduParku
 1. Pokaż, że pamiętasz. PRZYPNIJ KOKARDĘ! – patriotyczny projekt związany
  z upamiętnianiem Powstania Wielkopolskiego
 1. Etyka w praktyce – rozwój programu etycznego w PSG
 1. Pomagamy Polakom żyć na Litwie - akcja pracownicza wspierająca Polaków mieszkających na Litwie
 1. W służbie bezpieczeństwa. Współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Polskiej Spółki Gazownictwa – wspólne szkolenia i ćwiczenia ratownicze z PSP
 1. Zanim kupisz lub sprzedasz – porozmawiajmy o tym! – dialog z wykonawcami w obszarze zakupów.

Zaprezentowany 31 marca 2016 r. w warszawskim Kinie Muranów raport „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki” publikowany jest od 2002 roku. Ta ekspercka publikacja opracowywana przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu, stanowi największy w Polsce przegląd aktywności biznesu społecznie odpowiedzialnego. Dobre praktyki CSR Polskiej Spółki Gazownictwa obecne są corocznie w raporcie od samego początku istnienia firmy. Publikacja dostępna jest pod adresem www.odpowiedzialnybiznes.pl.

Wdrożenie standardu EDIFACT 2016.03.31

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wprowadza w ramach wszystkich swoich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych, związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Wdrożenie tego standardu w systemach informatycznych PSG planowane było na 31 marca 2016 r., jednakże w trosce o dotrzymanie najwyższej staranności w komunikacji z kontrahentami oraz w celu spełnienia koniecznych wymagań standardu EDIFACT, PSG przesunęła termin uruchomienia elektronicznej wymiany danych w oparciu o ten standard do 30 września 2016 r.

Niezależnie od wskazanego terminu, jesteśmy gotowi do podjęcia działań w celu rozpoczęcia testów komunikacji ze zgłaszającymi się przedstawicielami ZUD. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy [email protected]

Odpowiedzi na wpływające do PSG pytania, dotyczące implementacji normy EDIFACT będą publikowane na stronie www.psgaz.pl/edi.

Szczegółowy opis wymiany danych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, wraz z kompletem dokumentów dostępny jest w Zakładce Dla klienta/ EDI/Pliki do pobrania. Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany, w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

EDIFACT to międzynarodowa norma, dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Służy ona do wymiany danych dotyczących zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:

 1. obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD),
 2. obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy),
 3. przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.

„Foresight CSR” o innowacyjnych projektach Polskiej Spółki Gazownictwa 2016.03.24

Zapraszamy do lektury „Foresight CSR”, eksperckiego wydawnictwa GO Responsible skierowanego do wszystkich zainteresowanych rozwojem nowoczesnej, a zarazem zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki.

Bieżący numer poświęcony jest projektowaniu innowacji społecznych, współpracy biznesu i organizacji pozarządowych oraz innowacjom technologicznym, które mogą realnie przyspieszyć rozwój społeczny i gospodarczy. Eksperci w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu komentują bieżące wydarzenia, prezentują trendy oraz inspirujące inicjatywy społeczne, wśród których znalazły się projekty Polskiej Spółki Gazownictwa: akcja współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz konkurs grantowy „Bezpiecznie TU i TAM” dla organizacji pozarządowych.

 

Publikacja dostępna TUTAJ

Zakończenie cyklu konferencji ,,Model zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”. 2016.03.23

Szanowni Państwo,

w marcu br. zakończył się cykl spotkań przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa z wykonawcami pn. „Model zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”. Spotkania, zorganizowane na terenie każdego z sześciu Oddziałów Spółki, przybrały formę sesji dialogowych, podczas których Dyrektor Departamentu Zakupów Katarzyna Mikuta wyjaśniała wykonawcom kluczowe zagadnienia związane ze stosowaniem obowiązujących w Spółce procedur zakupowych. W programie konferencji znalazło się także miejsce na omówienie uwag dotychczas zgłaszanych przez wykonawców, jak i na wspólną owocną dyskusję, polegającą na wymianie poglądów i opinii.

W spotkaniach wzięło łącznie udział 668 wykonawców, w tym w poszczególnych Oddziałach: w Poznaniu 131, we Wrocławiu 60, w Zabrzu 170, w Warszawie 134, w Tarnowie 85, zaś w Gdańsku 88 wykonawców.

Wszystkim dziękujemy za udział oraz wyrażone podczas spotkań spostrzeżenia i poglądy!

Wszelkie uwagi oraz oczekiwania, zgłoszone przez uczestników w trakcie spotkań są aktualnie wnikliwie analizowane, celem podjęcia działań, zmierzających do optymalizacji procesu zakupowego w Spółce.

Mając na względzie bardzo duże zainteresowanie spotkaniami ze strony wykonawców oraz ich pozytywne efekty, planowane jest kontunuowanie podobnych sesji dialogowych w przyszłości.

 

Konsultacje projektu IRiESD 2016.03.04

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego  o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag.

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2016 roku, decyzją nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 marca 2016 roku na godzinę 6.00.

Zgodnie z art. 9 g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest zobligowany do dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z powyższym powstała konieczność dostosowania obecnie obowiązującej IRiESD do wymogów wynikających z IRiESP.

Ponadto proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, a także zasady współpracy z operatorami innych systemów dystrybucyjnych.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESD, który dostępny jest tutaj. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 18 marca 2016 r., przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: [email protected].

 

Gazyfikacja Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej - zapraszamy na spotkanie 2016.03.03

Informujemy, że 11 marca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału w Gdańsku odbędzie się spotkanie z wójtami i przedstawicielami sołectw gmin żuławskich objętych realizacją projektu Południowo-wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony zakres realizowanego projektu oraz bliższe informacje dot. wybudowanej infrastruktury gazowej, a także omówiona zostanie procedura przyłączania do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania zalet gazu ziemnego i możliwości  jego wszechstronnego zastosowania. Przedstawiony zostanie m.in.  pozytywny wpływ błękitnego paliwa na środowisko naturalne i ograniczenie emisji spalin, a także wpisywanie się gazu ziemnego we wszelkie inicjatywy, działania czy programy ekologiczne mające na celu adaptację do zmian klimatu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2016 r. na następujący adres:

Justyna Szamatowicz; e-mail: [email protected];  tel.: 58/325 81 83.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Szczegółowe informacje o miejscu spotkania zostaną przekazane po potwierdzenia udziału w spotkaniu.

 

Kolejne terminy konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o." 2016.02.26

Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie organizuje  w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.   

Przedmiotowa konferencja odbyła się w Oddziałach: Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu oraz Warszawie. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do dnia 7.03.2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany.

Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Kolejne terminy konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” 2016.02.26

Polska Spółka Gazownictwa organizuje  w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.   

Przedmiotowa konferencja odbyła się w Oddziałach: Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu oraz Warszawie. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, że przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się  17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 7 marca 2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany.

Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Uwaga! Zmiana terminu Konferencji dla Wykonawców w Oddziale w Warszawie! 2016.02.08

Polska Spółka Gazownictwa informuje o zmianie terminu Konferencji dla Wykonawców „Model Zakupowy w PSG” w Oddziale w Warszawie. Konferencja odbędzie się 26 lutego 2016 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

 

Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa - seria konferencji 2016.01.27

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale br. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z PSG.  

Konferencja w Oddziale w Poznaniu odbyła się13 stycznia br. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

 • Oddział w Zabrzu: 1 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Zabrzu, zgodnie z powyższym, odbędzie się 1 lutego 2016 r. w godzinach: 10.00 – 15.00 w Hotelu Diament, ul. 3 Maja 122 A, 41-800 Zabrze.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Zabrzu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 28 stycznia 2016 r. do godziny 14.00 na adresy tam wskazane.

 • Oddział we Wrocławiu: 18 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale we Wrocławiu, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 18 lutego 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale we Wrocławiu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 8 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Warszawie: 25 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Warszawie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 25 lutego 2016  r.  w godzinach 10.00 -15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Warszawie przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 15 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Tarnowie przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 23 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 7 marca 2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.