Aktualności

Wdrożenie standardu EDIFACT 2016.03.31

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z postanowieniami Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD), wprowadza w ramach wszystkich swoich Oddziałów, ujednolicony standard wymiany danych, związanych ze świadczeniem usług dystrybucji paliwa gazowego, oparty o standardy EDIFACT (Electronic Data Interchange For Administration, Commerce and Transport). Wdrożenie tego standardu w systemach informatycznych PSG planowane było na 31 marca 2016 r., jednakże w trosce o dotrzymanie najwyższej staranności w komunikacji z kontrahentami oraz w celu spełnienia koniecznych wymagań standardu EDIFACT, PSG przesunęła termin uruchomienia elektronicznej wymiany danych w oparciu o ten standard do 30 września 2016 r.

Niezależnie od wskazanego terminu, jesteśmy gotowi do podjęcia działań w celu rozpoczęcia testów komunikacji ze zgłaszającymi się przedstawicielami ZUD. Zgłoszenia prosimy przesyłać na adres mailowy edifact@psgaz.pl

Odpowiedzi na wpływające do PSG pytania, dotyczące implementacji normy EDIFACT będą publikowane na stronie www.psgaz.pl/edi.

Szczegółowy opis wymiany danych pomiędzy Polską Spółką Gazownictwa a innymi uczestnikami rynku gazu, wraz z kompletem dokumentów dostępny jest w Zakładce Dla klienta/ EDI/Pliki do pobrania. Zakres wymiany danych będzie przez PSG sukcesywnie rozszerzany, w oparciu o powyższy standard, a informacje o terminie wprowadzenia nowych rozszerzeń wraz z ich pełnym opisem będą publikowane na stronie internetowej PSG z odpowiednim wyprzedzeniem.

EDIFACT to międzynarodowa norma, dotycząca elektronicznej wymiany danych, opracowana w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych i przyjęta przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną (ISO) jako norma ISO 9735. Służy ona do wymiany danych dotyczących zdarzeń związanych z realizacją świadczenia usług dystrybucji paliwa gazowego, w szczególności z:

 1. obsługą Pojedynczych Zleceń Dystrybucji (PZD),
 2. obsługą procesu zmiany Sprzedawcy (PZD – zmiana sprzedawcy),
 3. przekazywaniem danych pomiarowych i rozliczeniowych.

„Foresight CSR” o innowacyjnych projektach Polskiej Spółki Gazownictwa 2016.03.24

Zapraszamy do lektury „Foresight CSR”, eksperckiego wydawnictwa GO Responsible skierowanego do wszystkich zainteresowanych rozwojem nowoczesnej, a zarazem zrównoważonej i odpowiedzialnej gospodarki.

Bieżący numer poświęcony jest projektowaniu innowacji społecznych, współpracy biznesu i organizacji pozarządowych oraz innowacjom technologicznym, które mogą realnie przyspieszyć rozwój społeczny i gospodarczy. Eksperci w dziedzinie społecznej odpowiedzialności biznesu komentują bieżące wydarzenia, prezentują trendy oraz inspirujące inicjatywy społeczne, wśród których znalazły się projekty Polskiej Spółki Gazownictwa: akcja współpracy z Policją, Państwową Strażą Pożarną oraz konkurs grantowy „Bezpiecznie TU i TAM” dla organizacji pozarządowych.

 

Publikacja dostępna TUTAJ

Zakończenie cyklu konferencji ,,Model zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”. 2016.03.23

Szanowni Państwo,

w marcu br. zakończył się cykl spotkań przedstawicieli Polskiej Spółki Gazownictwa z wykonawcami pn. „Model zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”. Spotkania, zorganizowane na terenie każdego z sześciu Oddziałów Spółki, przybrały formę sesji dialogowych, podczas których Dyrektor Departamentu Zakupów Katarzyna Mikuta wyjaśniała wykonawcom kluczowe zagadnienia związane ze stosowaniem obowiązujących w Spółce procedur zakupowych. W programie konferencji znalazło się także miejsce na omówienie uwag dotychczas zgłaszanych przez wykonawców, jak i na wspólną owocną dyskusję, polegającą na wymianie poglądów i opinii.

W spotkaniach wzięło łącznie udział 668 wykonawców, w tym w poszczególnych Oddziałach: w Poznaniu 131, we Wrocławiu 60, w Zabrzu 170, w Warszawie 134, w Tarnowie 85, zaś w Gdańsku 88 wykonawców.

Wszystkim dziękujemy za udział oraz wyrażone podczas spotkań spostrzeżenia i poglądy!

Wszelkie uwagi oraz oczekiwania, zgłoszone przez uczestników w trakcie spotkań są aktualnie wnikliwie analizowane, celem podjęcia działań, zmierzających do optymalizacji procesu zakupowego w Spółce.

Mając na względzie bardzo duże zainteresowanie spotkaniami ze strony wykonawców oraz ich pozytywne efekty, planowane jest kontunuowanie podobnych sesji dialogowych w przyszłości.

 

Konsultacje projektu IRiESD 2016.03.04

Polska Spółka Gazownictwa, zgodnie z art. 9 g ust. 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r., poz. 1059), informuje wszystkich zainteresowanych użytkowników systemu dystrybucyjnego  o rozpoczęciu procedury konsultacji projektu nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) i zaprasza do zgłaszania uwag.

Informujemy, że w dniu 3 lutego 2016 roku, decyzją nr DRR-4322-2(18)/2015/2016/AN/MP, Prezes Urzędu Regulacji Energetyki zatwierdził Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej, dotyczącą polskiego systemu przesyłowego będącego własnością Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM SA i ustalił datę jej wejścia w życie na dzień 1 marca 2016 roku na godzinę 6.00.

Zgodnie z art. 9 g ust. 8 ustawy Prawo energetyczne operator systemu dystrybucyjnego jest zobligowany do dostosowania Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (IRiESD) do zatwierdzonej przez Prezesa URE IRiESP w terminie 60 dni od dnia jej ogłoszenia. W związku z powyższym powstała konieczność dostosowania obecnie obowiązującej IRiESD do wymogów wynikających z IRiESP.

Ponadto proponowane zmiany w projekcie IRiESD, w stosunku do wersji obecnie obowiązującej, wynikają z konieczności dostosowania IRiESD do zmieniających się wymogów prawa oraz z zebranych doświadczeń w trakcie stosowania obecnie obowiązującej IRiESD, a także sugestii przekazywanych przez użytkowników systemu dystrybucyjnego.

W projekcie IRiESD doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, a także zasady współpracy z operatorami innych systemów dystrybucyjnych.

Po zebraniu uwag od użytkowników systemu dystrybucyjnego projekt będzie przedstawiony do zatwierdzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z projektem IRiESD, który dostępny jest tutaj. Ewentualne uwagi należy zgłaszać do dnia 18 marca 2016 r., przesyłając wypełniony formularz na adres e-mailowy: iriesd@psgaz.pl.

 

Gazyfikacja Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej - zapraszamy na spotkanie 2016.03.03

Informujemy, że 11 marca 2016 r. o godz. 10:00 w siedzibie Oddziału w Gdańsku odbędzie się spotkanie z wójtami i przedstawicielami sołectw gmin żuławskich objętych realizacją projektu Południowo-wschodnie zasilanie miasta Gdańsk wraz z gazyfikacją Wiślinki i Wyspy Sobieszewskiej.

W trakcie spotkania zostanie przedstawiony zakres realizowanego projektu oraz bliższe informacje dot. wybudowanej infrastruktury gazowej, a także omówiona zostanie procedura przyłączania do sieci gazowej Polskiej Spółki Gazownictwa. Spotkanie będzie również okazją do zaprezentowania zalet gazu ziemnego i możliwości  jego wszechstronnego zastosowania. Przedstawiony zostanie m.in.  pozytywny wpływ błękitnego paliwa na środowisko naturalne i ograniczenie emisji spalin, a także wpisywanie się gazu ziemnego we wszelkie inicjatywy, działania czy programy ekologiczne mające na celu adaptację do zmian klimatu.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy na spotkanie. Zgłoszenia prosimy przesyłać do 7 marca 2016 r. na następujący adres:

Justyna Szamatowicz; e-mail: justyna.szamatowicz@gdansk.psgaz.pl;  tel.: 58/325 81 83.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc zgłoszenia będą rozpatrywane wg kolejności wpływu. Szczegółowe informacje o miejscu spotkania zostaną przekazane po potwierdzenia udziału w spotkaniu.

 

Kolejne terminy konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o." 2016.02.26

Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie organizuje  w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.   

Przedmiotowa konferencja odbyła się w Oddziałach: Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu oraz Warszawie. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do dnia 7.03.2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany.

Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Kolejne terminy konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” 2016.02.26

Polska Spółka Gazownictwa organizuje  w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z Polską Spółką Gazownictwa sp. z o.o.   

Przedmiotowa konferencja odbyła się w Oddziałach: Poznaniu, Zabrzu, Wrocławiu oraz Warszawie. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, że przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się  17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 7 marca 2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany.

Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Uwaga! Zmiana terminu Konferencji dla Wykonawców w Oddziale w Warszawie! 2016.02.08

Polska Spółka Gazownictwa informuje o zmianie terminu Konferencji dla Wykonawców „Model Zakupowy w PSG” w Oddziale w Warszawie. Konferencja odbędzie się 26 lutego 2016 r. w godzinach 10.00 – 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

 

Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa - seria konferencji 2016.01.27

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale br. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z PSG.  

Konferencja w Oddziale w Poznaniu odbyła się13 stycznia br. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

 • Oddział w Zabrzu: 1 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Zabrzu, zgodnie z powyższym, odbędzie się 1 lutego 2016 r. w godzinach: 10.00 – 15.00 w Hotelu Diament, ul. 3 Maja 122 A, 41-800 Zabrze.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Zabrzu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 28 stycznia 2016 r. do godziny 14.00 na adresy tam wskazane.

 • Oddział we Wrocławiu: 18 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale we Wrocławiu, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 18 lutego 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale we Wrocławiu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 8 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Warszawie: 25 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Warszawie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 25 lutego 2016  r.  w godzinach 10.00 -15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Warszawie przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 15 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Tarnowie, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 3 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Tarnowie przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 23 lutego 2016 r. do godziny 10.00 na adresy tam wskazane. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 • Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Gdańsku, zgodnie z powyższym,  odbędzie się 17 marca 2016  r.  w godzinach 10.00 - 15.00.

Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Gdańsku przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 7 marca 2016 r. do godziny 10.00 na adres tam wskazany. Szczegółowe informacje  dotyczące miejsca oraz programu konferencji przekazane zostaną po upływie terminu zgłaszania do udziału w przedmiotowej konferencji, Wykonawcom, którzy takiego zgłoszenia dokonali.

 

Zapraszamy na serię konferencji pn. „Model Zakupowy w PSG" 2016.01.20

Polska Spółka Gazownictwa organizuje w I kwartale 2016 r. serię konferencji pn. „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.”,  skierowanych do Wykonawców. Celem spotkań jest  przedstawienie wdrożonego w PSG modelu zakupowego oraz omówienie aspektów współpracy Spółki z Wykonawcami.  Konferencje organizowane są w Oddziałach Spółki tj. Poznaniu, Zabrzu, Warszawie, Gdańsku, Wrocławiu oraz Tarnowie. Do udziału w konferencjach zapraszamy wszystkich Wykonawców współpracujących bądź pragnących nawiązać współpracę z PSG. 

Konferencja w Oddziale w Poznaniu odbyła się 13 stycznia 2016 r. Wszystkim Wykonawcom, którzy licznie przybyli na spotkanie dziękujemy. Ufamy, iż przybliżyliśmy Państwu specyfikę naszej firmy, co przyczyni się do dobrej i owocnej współpracy w przyszłości.

Informujemy o kolejnych terminach konferencji „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o.” w następujących Oddziałach:

 • Oddział w Zabrzu: 1 lutego 2016 r.

Konferencja dla Wykonawców pn.: „Model Zakupowy w Polskiej Spółce Gazownictwa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie” w Oddziale w Zabrzu, odbędzie się 1 lutego 2016 r. w godzinach: 10.00 – 15.00 w HOTELU DIAMENT  S.A., ul. 3 Maja 122 A, 41-800 Zabrze.

Szczegółowy program oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się pod adresem: https://zamowienia.psgaz.pl/files/Konferencja.zip.

Zgłoszenia do udziału w konferencji w Oddziale w Zabrzu przesyłać należy zgodnie z informacją zawartą w formularzu zgłoszeniowym  do 28 stycznia 2016 r. do godziny 14.00 na adresy tam wskazane.

 • Oddział we Wrocławiu: 18 lutego 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 • Oddział w Warszawie: 25 lutego 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 • Oddział w Tarnowie: 3 marca 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie.

 • Oddział w Gdańsku: 17 marca 2016 r.

Szczegóły podane zostaną w późniejszym terminie