Aktualności

Polska kokarda narodowa – akcja PSG i Polski Zbrojnej 2016.11.10

​Polska Spółka Gazownictwa wraz z miesięcznikiem Polska Zbrojna przygotowały akcję z okazji Święta Niepodległości.

W Warszawie, Poznaniu oraz wybranych innych miastach Polski, w trakcie oficjalnych uroczystości, rozdawane były broszury informacyjne wraz kokardami narodowymi. Dodatkowo, w Warszawie uczestnicy 28 Biegu Niepodległości wystartowali z wpiętymi kokardami narodowymi, a w Poznaniu harcerze rozdawali kokardy podczas obchodów Imienin ulicy św. Marcina.

11 listopada br. przygotowane zostało specjalne wydanie Polski Zbrojnej z informacją o całej akcji, do którego dołączona została broszura wraz z kokardą narodową.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z broszurą i specjalnym wydaniem Polski Zbrojnej.

Nowoczesny obiekt Polskiej Spółki Gazownictwa oddany do użytku w Gliwicach 2016.10.28

W dniu 28 października Polska Spółka Gazownictwa oddała do użytku nową siedzibę Rejonu Dystrybucji Gazu w Gliwicach przy ul. Rolników 447. W uroczystym otwarciu uczestniczyli m.in.: Prezes Zarządu PGNiG Piotr Woźniak, Prezes Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel, członek Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa Tomasz Blacharski oraz dyrekcja, kadra menedżerska i pracownicy Oddziału w Zabrzu i podległych temu Oddziałowi jednostek.

W nowym budynku będzie pracować około 70 osób. Cała inwestycja kosztowała blisko 14,5 miliona złotych. Nowoczesny obiekt będzie pełnić funkcję centrum obsługi klientów z obszaru Gliwic oraz pobliskich miejscowości.

Prezes PGNiG Piotr Woźniak podkreślił, że oddany do użytku obiekt to jeden z najnowocześniejszych tego typu budynków w Polsce. Dodał, że zapewni on odpowiednie warunki i bezpieczeństwo nie tylko klientom PSG, ale również pracownikom tej spółki. Prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel podkreślił, że chce, aby w ciągu najbliższych 10 lat wszystkie placówki Polskiej Spółki Gazownictwa były w podobnym standardzie, jak ta otwarta dziś w Gliwicach.

Docelowo w budynku na ponad dwóch tysiącach ośmiuset metrach kwadratowych może pracować 116 osób. Wyposażono go również w system sygnalizacji pożaru, system kontroli dostępu, system sygnalizacji włamania i napadu, sieć IT oraz wiele innych najnowocześniejszych rozwiązań technicznych. W budynku jest też sala konferencyjna, w pełni wyposażona w urządzenia multimedialne. Dodatkowy atut to lokalizacja nowego RDG, niedaleko skrzyżowań autostrad A1 i A4, co znacznie ułatwi dojazd.

Nowa siedziba RDG w Gliwicach

Uruchomienie nowoczesnego obiektu RDG utrwali dotychczasowy pozytywny wizerunek Polskiej Spółki Gazownictwa jako przedsiębiorstwa gwarantującego możliwość korzystania z ekologicznego paliwa, jakim jest gaz ziemny – w szczególności zaś gwarantującego bezpieczną eksploatację sieci dystrybucyjnej gazu ziemnego w Polsce.

Inwestycja to także element prowadzonej przez PSG i wspieranej przez Rząd RP polityki zrównoważonego rozwoju i działań na szczeblu lokalnym. Spółka planuje rozbudowę infrastruktury i kolejne inwestycje w mniejszych ośrodkach, które w przeciwieństwie do miast wojewódzkich nie mają tak dużych szans na rozwój. W najbliższych czasie planowane jest otwarcie nowych 46 placówek PSG, a także zwiększenie nakładów inwestycyjnych w celu likwidacji tzw. ,,białych plam”, czyli obszarów jeszcze niezgazyfikowanych.

Polska Spółka Gazownictwa to nowoczesne przedsiębiorstwo o bogatych tradycjach, czerpiące doświadczenie z ponad 160-letniej historii gazownictwa w Polsce. To także Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu i europejski lider w tej branży. Poprzez sieć gazociągów o długości ponad 177 tys. km dostarcza paliwo gazowe do około 7 mln odbiorców, na rzecz których dystrybuuje prawie 10 mld m3 gazu rocznie. 

Znakomite efekty realizacji nowej strategii Polskiej Spółki Gazownictwa 2016.10.28

W czerwcu bieżącego roku Polska Spółka Gazownictwa przyjęła nową Strategię na lata 2016 – 2022. Główny nacisk został w niej położony na podnoszenie wartości dla Właściciela, zwiększanie wolumenu dystrybuowanego gazu, pozyskanie nowych klientów oraz gazyfikację nowych obszarów.

Po pierwszych trzech kwartałach 2016 r. wskaźnik EBITDA wyniósł 1 901,9 mln PLN, co było wynikiem lepszym od planowanego o 12,9%. Wolumen dystrybuowanego gazu kształtował się na poziomie 7,41 mld m3, co stanowi prawie 72% realizacji planu rocznego. Należy przy tym zauważyć, że do końca roku miesięczny wolumen będzie wzrastał, z uwagi na spadające temperatury.

W tym czasie zrealizowano 39 457 sztuk nowych przyłączy, czyli o 37% więcej niż zaplanowano. Wynikiem tym PSG zbliżyło się do realizacji celu rocznego. Do 2022 roku zakładano gazyfikację 74 nowych gmin. W ostatnim czasie przeprowadzono spotkania z przedstawicielami 138 gmin i podpisano listy intencyjne na gazyfikację z 60 gminami.

Porównanie realizacji celów za pierwsze trzy kwartały w latach 2015 i 2016

Nazwa celu

I – IX 2015

I – IX 2016

Odchylenie

EBITDA (mln PLN)

1 772,2

1 901,9

+ 7,3%

Wolumen (mld m3)

6,96

7,41

+ 6,5%

Liczba przyłączy (szt.)

29 859

39 457

+ 32%

Współpraca Polskiej Spółki Gazownictwa z samorządami w sprawie gazyfikacji gmin 2016.10.27

Polska Spółka Gazownictwa aktywnie działa na rzecz gazyfikacji nowych gmin i likwidacji tzw. białych plam na gazowniczej mapie Polski. Te kwestie omawiano podczas w sumie sześciu spotkań przedstawicieli Zarządu PSG i  kadry menedżerskiej Spółki z samorządowcami z województw podlaskiego, warmińsko-mazurskiego i mazowieckiego.

Spotkania odbyły się w sierpniu, wrześniu i październiku w Białymstoku, Olsztynie i Warszawie. Samorządowcy mogli zapoznać się z zakresem działalności PSG oraz planami Spółki  na najbliższe lata.

Polska Spółka Gazownictwa jest europejskim liderem w branży, zarządzającym ponad 177 tysiącami kilometrów gazociągów i stale się rozwijającym. Nowa strategia Spółki zakłada stałą rozbudowę infrastruktury gazowniczej oraz poprzez dostarczanie gazu do nowych rejonów wyrównywanie różnic cywilizacyjnych i pobudzanie koniunktury gospodarczej.

Do tej pory jedynie niespełna 60% gmin w Polsce jest zgazyfikowanych. PSG chce to zmienić, ściśle współpracując z samorządami. Zostały już opracowane koncepcje gazyfikacji, w dużej mierze zakładające wykorzystanie gazu LNG. Polska Spółka Gazownictwa zarządza obecnie ośmioma stacjami regazyfikacji LNG, w przyszłym roku chce wybudować kolejnych jedenaście. To często jedyna możliwość dostarczenia gazu do miejsc, w których nie ma sieci dystrybucyjnych, a ich budowa jest z różnych względów niemożliwa. Spółka planuje wykorzystywać stacje regazyfikacji w tak zwanej gazyfikacji wyspowej, co znacznie zwiększy możliwości przyłączania nowych klientów.

Przyłączenie do sieci gazowej jest dla gmin opłacalną inwestycją, przyciąga bowiem inwestorów i wpływa na rozwój gospodarczy Polski lokalnej. Przedstawiciele PSG zachęcali samorządowców do składania listów intencyjnych w sprawie gazyfikacji. Pomogą one określić potencjał oraz koszty inwestycji w poszczególnych gminach. Na podstawie informacji o planach inwestycyjnych gmin Spółka może też określić zapotrzebowanie na gaz i zaplanować budowę infrastruktury gazowniczej.

W sumie informacje o możliwościach przyłączenia nowych odbiorców Polska Spółka Gazownictwa przekazała 225 gminom z trzech województw. W spotkaniach informacyjnych uczestniczyli przedstawiciele 138 gmin, a listy intencyjne podpisało i przekazało PSG do tej pory 60 gmin.

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa zaprezentowana na V Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego 2016.10.27

Podczas odbywającego się w Ossie V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel przedstawił strategię PSG na lata 2016 – 2022.

Jak podkreślił, obecny Zarząd Spółki rozpoczął swoją kadencję od zdiagnozowania najpoważniejszych problemów. Były to między innymi brak długofalowej filozofii działania, nieadekwatna do potrzeb struktura organizacyjna, archaiczny model obsługi klienta oraz brak scentralizowanych, zintegrowanych systemów IT, wiek pracowników i nastawienie Spółki wyłącznie na prostą redukcję kosztów.

Obecna strategia PSG zakłada zmianę struktury organizacyjnej z cztero- na trzystopniową i zwiększenie liczby jednostek terenowych tak, by były one skorelowane ze strukturą administracyjną Polski. Zamiast dotychczasowych 6 Oddziałów i 19 Zakładów od 1 stycznia 2017 powstanie 17 Zakładów Gazowniczych. Spółka uruchomi również ok. 170 Gazowni i Punktów Gazowniczych oraz reaktywuje 47 jednostek zlikwidowanych w poprzednich latach. Jest to powrót do tradycji, w której to Gazownia jest podstawowym ogniwem, łączącym klienta z Polską Spółką Gazownictwa. Znacznie skróci to ścieżki decyzyjne i usprawni obsługę klientów.

Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, odpowiedzialny i bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka chce realizować politykę energetyczną Rządu RP, porządkować system gazowniczy i współuczestniczyć w planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Kolejne strategiczne cele to rozwój infrastruktury dystrybucji gazu, współpraca z administracją rządową i samorządową, wyrównywanie różnic cywilizacyjnych i pobudzanie koniunktury gospodarczej.

PSG chce likwidować tzw. białe plamy na mapie Polski. Obecnie stopień gazyfikacji kraju wynosi 58%, co oznacza, że jedynie 1434 gminy z 2479 mogą korzystać z gazu ziemnego. Spółka stawia na ścisłą współpracę z samorządami i gazyfikację z wykorzystaniem gazu LNG w miejscach, gdzie nie ma stałej sieci dystrybucji gazu lub z różnych względów jej budowa jest niemożliwa.

Na koniec 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce osiągnąć następujące wskaźniki skumulowane za lata 2016 - 2022:

- EBITDA 15895 (mln PLN)

- Wolumen 79,06 (mld metrów sześciennych)

- Liczba przyłączy 350 600 sztuk

- Stopień gazyfikacji 60,79%

Podczas prezentacji Prezes Jarosław Wróbel podkreślił również, że PSG przyjęło nową koncepcję zarządzania wartością firmy. Spółka będzie realizować politykę ewolucyjnego wzrostu nie tylko poprzez prostą redukcję kosztów, sprowadzającą się w poprzednich latach praktycznie do zwolnienia ok. 2500 pracowników, ale poprzez inicjatywy mające zwiększyć wolumen dystrybuowanego gazu. Jednocześnie będzie utrzymywać dyscyplinę kosztową i optymalizować koszty realizowanych procesów. Również cały pakiet strategicznych zmian wypracowany został w nowatorski sposób, wspólnie ze Stroną Społeczną oraz kadrą menedżerską PSG, bez angażowania zewnętrznych firm konsultingowych.

Polska Spółka Gazownictwa to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa. Zarządza ponad 177 tysiącami kilometrów gazociągów, dystrybuuje około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i obsługuje około 7 milionów odbiorców przemysłowych i indywidualnych.

Polska Spółka Gazownictwa planuje ogromną inwestycję w Jarosławiu 2016.10.25

Polska Spółka Gazownictwa chce wybudować w Jarosławiu zakład, produkujący kompletne stacje regazyfikacji skroplonego gazu ziemnego – LNG. Poinformowali o tym członkowie Zarządu PSG oraz wiceprezes PGNiG podczas spotkania z byłymi pracownikami zakładu PSG z Jarosławia oraz na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. 

Wartość całej inwestycji szacowana jest na ponad 25 milionów złotych. Polska Spółka Gazownictwa przeznaczy te pieniądze na opracowanie projektu, zakup działki, budowę budynku produkcyjnego, magazynów oraz lakierni, a także na zakup  maszyn i urządzeń oraz środków transportu. 

Zakład miałby powstać do końca 2017 roku. Według wstępnych szacunków w zakładzie mogłoby zostać zatrudnionych około 70 osób. Zgodnie z założeniami do końca 2019 roku zakład w Jarosławiu mógłby osiągnąć możliwość produkcji 100 kompletnych stacji regazyfikacji LNG rocznie. 

Polska Spółka Gazownictwa liczy na dobrą współpracę z lokalnymi władzami i sprawne załatwienie wszystkich wymaganych przy inwestycji procedur, co pozwoli na szybką budowę zakładu i jego uruchomienie. Jak podkreślił Prezes PSG Jarosław Wróbel budowa stacji regazyfikacji i dostarczanie za ich pośrednictwem gazu do nowych odbiorców to realizacja opracowanej przez obecny Zarząd PSG nowej strategii Spółki. Zakłada ona między innymi wyrównywanie różnic cywilizacyjnych oraz likwidację tzw. białych plam na gazowej mapie Polski.

Stacje regazyfikacji to najszybsza, bezpieczna  i często jedyna metoda dostarczenia gazu ziemnego odbiorcom w rejonach, w których nie ma sieci gazowniczych. Budowa przez PSG własnego zakładu w Jarosławiu pozwoli na obniżenie kosztów produkcji i  lepsze dostosowanie stacji do potrzeb. To także aktywizacja lokalnego rynku pracy, co zwłaszcza na Podkarpaciu jest niezwykle istotne. 

Wiceprezes PGNiG Janusz Kowalski podkreślił na konferencji prasowej, że budowa zakładu w Jarosławiu to ważna informacja dla całej polskiej gospodarki i sektora gazowego. Polska Spółka Gazownictwa nie chce bowiem kupować stacji regazyfikacji za granicą, ale sama produkować je w Jarosławiu. Ta inwestycja to także najlepszy przykład realizacji programu zrównoważonego rozwoju. Budowa zakładu w Jarosławiu daje też w przyszłości szanse na eksport polskich stacji regazyfikacji na Ukrainę. 

Obecnie PSG eksploatuje osiem stacji regazyfikacji gazu ziemnego, w przyszłym roku chce wybudować kolejnych 11.

PSG zaprasza innowacyjne firmy do współpracy ​ 2016.10.17

Wystartowała III edycja Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów. To projekt, w którym startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa mogą zgłaszać swoje rozwiązania dla spółek z Grupy Kapitałowej PGNiG. W tej edycji na innowacyjne projekty czeka Polska Spółka Gazownictwa. Najlepsze zostaną wybrane do wdrożenia.

PGNiG SA we współpracy z Agencją Rozwoju Przemysłu SA oraz Izbą Gospodarczą Gazownictwa poszukują rozwiązań odpowiadających potrzebom technologicznym i biznesowym stojącym przed Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o.o. Do zgłoszeń zapraszamy startupy oraz małe i średnie przedsiębiorstwa.

W trzeciej edycji Warsztatów Innowacyjnych Pomysłów szukamy podmiotów, które swoimi propozycjami rozwiązań najlepiej odpowiadają na wyzwania technologiczne i biznesowe Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., i które są możliwe do demonstracji, pilotażu i/lub komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Nabór skierowany jest do startupów oraz przedstawicieli segmentu Małych i Średnich Przedsiębiorstw oferujących produkt lub usługę, na co najmniej 7. Poziomie Gotowości Technologicznej, tj. takim, który umożliwia przeprowadzenie demonstracji oferowanego produktu lub usługi w warunkach operacyjnych Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o. w celu rozważenia jej komercyjnego wdrożenia do działalności Spółki.

Polska Spółka Gazownictwa poszukuje rozwiązań odpowiadających na wyzwania technologiczne i  biznesowe spółki związane z poniższymi obszarami:

1. Rozwój inteligentnej sieci gazowej (GAS SMART GRID)

2. Optymalizacja energetyczna stacji gazowych

3. Nowe sposoby łączenia tworzyw sztucznych ze stalą

4. Power-to-Gas​

Termin zgłaszania propozycji zgodnych z zaprezentowana tematyką upływa 10 listopada 2016 r.

Szczegółowe informacje, wymagane dokumenty oraz zgłoszenia projektów na Platformie Transferu technologii ARP pod adresem: www.ptt.arp.pl/Warsztaty

Wybrane podmioty zostaną zaproszone na Warsztaty Innowacyjnych Pomysłów, które odbędą się w grudniu 2016 r.

Nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG 2016.08.19

1 września 2016 r. o godz. 6:00 wchodzi w życie nowa Instrukcja Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej PSG, zatwierdzona przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki (DRR-4323-8(14)/2016/AKa1 z 16 sierpnia br.).  Jest to jeden z najważniejszych dokumentów, precyzujący zasady funkcjonowania sieci dystrybucyjnej w Polskiej Spółce Gazownictwa.  

W nowej Instrukcji doprecyzowane zostały postanowienia dotyczące procesu zmiany sprzedawcy, zasady wykonywania alokacji, bilansowania handlowego, montażu urządzeń pomiarowych, a także zasady współpracy z operatorami innych systemów dystrybucyjnych.

Zmiany wprowadzone do Instrukcji związane są m.in. z koniecznością dostosowania jej do Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Przesyłowej,  dostosowania do zmieniających się wymogów prawa oraz uzupełnienia Instrukcji o sugestie użytkowników systemu dystrybucyjnego.

Zachęcamy do zapoznania się z nową Instrukcją, jej tekst dostępny pod adresem http://www.psgaz.pl/iriesd

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa 2016 - 2022 2016.08.03

Misja Polskiej Spółki Gazownictwa:

Dostarczamy paliwo gazowe w sposób ciągły, bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego.

 

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. jest największą ze spółek Grupy Kapitałowej PGNiG. Zatrudnia ok. 11 tys. pracowników, działa na terenie całej Polski i dystrybuuje gaz poprzez 177 tysięcy km gazociągów. 

 

Od 1 lipca - zgodnie z pakietem porozumień podpisanym między Zarządem Spółki a Stroną Społeczną, a następnie zaakceptowanym przez organy korporacyjne Spółki - wdrażana jest  nowa strategia działalności PSG. Jej wprowadzenie oznacza poważną przebudowę modelu dystrybucji gazu w Polsce.

 

Nowa Wizja przewiduje, że Polska Spółka Gazownictwa staje się  Narodowym Operatorem Systemu Dystrybucyjnego Gazu w ramach GK PGNiG i przyjmuje na siebie następujące funkcje:

 

 • realizowanie polityki gospodarczej Rządu RP

 • porządkowanie systemu gazowniczego

 • rozwijanie infrastruktury dystrybucji gazu

 • współuczestniczenie w planowaniu zagospodarowaniaprzestrzennego

 • wyrównywanie różnic cywilizacyjnych

 • współpraca z administracją rządową i samorządową

 • pobudzanie koniunktury gospodarczej

 • współpraca ze służbami ratunkowymi na poziomie centralnym i lokalnym

 

Polska Spółka Gazownictwa kieruje się w swojej działalności czterema podstawowymi wartościami. Są to:

 

Odpowiedzialność

 • Wywiązywanie się z umów, zobowiązań, odpowiedzialność za czyny i decyzje.

 • Transparentność działań.

 • Prowadzenie działalności w duchu społecznej odpowiedzialności biznesu

 

Rozwój

 • Budowanie wartości Spółki.

 • Ciągła poprawa efektywności działań.

 • Poszukiwanie i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań oraz technologii.

 • Podejmowanie nowych wyzwań rynkowych.

   

Ludzie

 • Zapewnienie bezpiecznego i godnego środowiska pracy.

 • Dbałość o zapewnienie możliwości rozwoju i realizacji ambicji zawodowych.

 • Dbałość o satysfakcję z pracy.

 • Dbałość o kulturę etyczną, sprzyjającą budowaniu pozytywnych relacji i wzajemnego zaufania w codziennej pracy.

 

Klienci

 • Kształtowanie trwałych relacji z kontrahentami i odbiorcami gazu.

 • Zapewnienie wysokiej jakości obsługi klienta.

 

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa została oparta o metodykę Balanced Scorecard. Cele strategiczne dotyczą czterech perspektyw i wyrażone są w postaci mapy.

 

 

 

Dzięki przyjętej Strategii Polska Spółka Gazownictwa osiągnie w 2022 roku następujące efekty w poszczególnych perspektywach.

 

Efektem podjętych działań będzie wzrost wartości Spółki wyrażony wartościami skumulowanymi

Projekt dokumentu pn. „Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci” 2016.07.18

Dnia 11 maja 2016 r. Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. została wyznaczona podmiotem odpowiedzialnym za prognozowanie dobowych ilości gazu ziemnego odbieranych przez użytkowników sieci w punktach poboru mierzonych rzadziej niż codziennie przyłączonych do sieci dystrybucyjnej PSG. Realizując wytyczne, które zgodnie z art. 42 ust. 2 Kodeksu BAL NC (Rozporządzenia Komisji (UE) NR 312/2014 z dnia 26 marca 2014 r. ustanawiające kodeks sieci dotyczący bilansowania gazu w sieciach przesyłowych), nakładają obowiązek opracowania i uzgodnienia metodologii prognozowania, przedstawiamy do konsultacji Projekt dokumentu pn. Metoda prognozowania mierzonych rzadziej niż codziennie ilości odbieranych przez użytkownika sieci.  

Prosimy o przesyłanie uwag do 29 lipca 2016 r. na adres mailowy: [email protected].