Miejsce pracy

Strategiczne zmiany w PSG wspólnie ze Stroną Społeczną

Polska Spółka Gazownictwa w nowatorski i niespotykany dotychczas sposób wypracowała strategiczny pakiet zmian, wdrażanych od lipca 2016 roku. Dotyczy on trzech najistotniejszych aspektów działalności Spółki, a mianowicie nowej strategii, zmiany struktury organizacyjnej oraz nowego systemu motywacyjnego dla pracowników. Niezwykle istotny jest fakt, że wszystkie wprowadzane zmiany zostały wypracowane wspólnie przez kadrę menedżerską Spółki oraz przedstawicieli Strony Społecznej, czyli działających w PSG związków zawodowych. Spółka zrezygnowała tym samym z angażowania w wypracowanie procesów zmian jakichkolwiek zewnętrznych firm konsultingowych, co już na starcie przyniosło oszczędności rzędu 5 milionów złotych.

Od 4 kwietnia do 15 czerwca 2016 r. w Jadwisinie pod Warszawą trwały warsztaty strategiczne, w których uczestniczyli przedstawiciele poszczególnych departamentów Polskiej Spółki Gazownictwa oraz przedstawiciele związków zawodowych. Prace prowadzone były równolegle w trzech zespołach, a celem było wypracowanie wspomnianych wyżej - strategii, struktury organizacyjnej oraz systemu motywacyjnego. Warty podkreślenia jest fakt, że była to współpraca nie mająca wcześniej precedensu w innych Spółkach Skarbu Państwa. Dzięki wykorzystaniu doświadczenia, ogromnej wiedzy oraz zaangażowania pracowników PSG w zaledwie dwa i pół miesiąca udało się wypracować kompletny pakiet strategicznych zmian, zatwierdzony następnie przez organy korporacyjne Spółki.

Kolejnym przykładem udanej i efektywnej współpracy ze Stroną Społeczną był zorganizowany przez Polską Spółkę Gazownictwa drugi etap Warsztatów w Jadwisinie. W ciągu zaledwie czterech tygodni prac – od 5 do 28 września 2016 r. – przedstawicielom kadry menedżerskiej oraz związkowcom udało się wypracować całościowy model etatyzacji, czyli narzędzia, które pozwoli docelowo analizować poziom zatrudnienia w Spółce.

Dzięki nowatorskiemu podejściu, zaangażowaniu własnych sił i środków, wykorzystaniu ogromnej wiedzy i doświadczenia menedżerów i pracowników Polskiej Spółki Gazownictwa zostały osiągnięte wszystkie zamierzone cele, a całą współpracę oparto na dialogu. Wszystkie uwagi Strony Społecznej były szczegółowo analizowane i miały kluczowy wpływ na osiągnięcie ostatecznego rezultatu. Sprawy sporne były na bieżąco dyskutowane i negocjowane. Po raz pierwszy w historii Spółki Pracownicy, za pośrednictwem swoich przedstawicieli związkowych, mieli wpływ na kształt wypracowanego Porozumienia, a tym samym na przyszłość Spółki. Okazało się, że poważne i równoprawne traktowanie przedstawicieli Strony Społecznej przyniosło pozytywne efekty i sukces w postaci wypracowania nowoczesnego i efektywnego modelu zarządzania przedsiębiorstwem.

 

Etyka w praktyce

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki.” oraz jako praktyka długoletnia w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.”)


   
 

Kierując się wartościami Polskiej Spółki Gazownictwa, w firmie wdrożono jednolity „Kodeks etyki” oraz „Zasady stosowania Kodeksu etyki”. Kodeks to zbiór wskazówek i norm, natomiast Zasady stanowią narzędzie zgłaszania podejrzeń naruszenia zasad etyki.

Celem wprowadzenia w życie obu dokumentów jest regulacja standardów etycznych w firmie oraz przeciwdziałanie zjawiskom dyskryminacji, molestowania i mobbingu w miejscu pracy, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa i wzajemnego zaufania w codziennej pracy, a tym samym na wzrost konkurencyjności Spółki. Oba dokumenty promują kluczowe wartości Spółki, budują większą świadomość etyczną pracowników, stanowią wsparcie w egzekwowaniu pożądanych zachowań, ograniczają występowanie sytuacji nieetycznych i niedozwolonych prawem.

Zgodnie z zasadami transparentnej komunikacji projekty obu dokumentów opublikowaliśmy w firmowym intranecie PSG, gdzie zostały poddane szerokiej konsultacji społecznej, w toku której pracownicy mieli możliwość zgłaszania uwag, pytań, wątpliwości, propozycji zmian lub uzupełnień zapisów.

Aby Kodeks funkcjonował prawidłowo, powołano Pełnomocnika ds. etyki, którym został ekspert zewnętrzny. Argumentami przemawiającymi za powierzeniem tej funkcji osobie spoza struktur Spółki były m.in neutralność i obiektywność w ocenie. Ekspert posiadający te cechy, a także odpowiednie kompetencje, wiedzę z zakresu etyki popartą wykształceniem i dorobkiem naukowym, ma szansę stać się prawdziwym autorytetem dla pracowników PSG.

Spółka zawarła również umowę z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego - celem wspólnych działań jest stworzenie platformy wymiany doświadczeń i wiedzy w zakresie kształtowania społecznie odpowiedzialnych postaw, edukacja w duchu promowania etyki w biznesie oraz wypracowanie zasad zarządzania etyką w PSG.

Zamierzamy doskonalić i rozwijać firmowy program etyczny m.in. poprzez prowadzenie cykli szkoleń dla pracowników oraz stworzenie specjalnej zakładki dot. etyki na firmowym intranecie.

Kodeks etyki PSG znajduje się tutaj.

 

Historia z pełnym dostępem - Wirtualne Muzeum Historii Gazownictwa

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.”) 
Nasza spółka jest spadkobiercą niezwykle bogatej, ponad półtorawiekowej historii i tradycji, której świadomość powinniśmy pielęgnować wśród obecnych i przyszłych pokoleń. Dane dotyczące historii gazownictwa, sposobów użytkowania i rodzajów gazu oraz urządzeń prezentowane są w muzeach stacjonarnych należących do PSG – Muzeum Gazownictwa w Paczkowie, Muzeum w Górowie Iławieckim oraz Izbach Tradycji Gazownictwa w Krakowie i Bydgoszczy.

Miejsca te prezentują jedynie wycinek historii gazownictwa na ziemiach polskich. Przy tak wielowątkowej historii, miejscem zdolnym pomieścić wszystkie zbiory z niezależna lokalizacją, jest muzeum wirtualne. Digitalizacja materiałów zbieranych przez lata, przez wielu ludzi daje nieograniczone możliwości pokazania historii na nowo. W marcu 2015 r. w intranecie firmowym PSG uruchomiono Wirtualne Muzeum Historii Gazownictwa, które jest częścią projektu „Ocalmy od zapomnienia historię gazownictwa”. W ramach działalności muzeum prowadzona jest identyfikacja i ewidencja cennych historycznie obiektów, eksponatów i wydawnictw, która przyczyni się do stworzenia ich elektronicznego rejestru oraz cyfrowej biblioteki tematycznej. Wśród eksponatów muzeum znajdują się zarówno publikacje tematyczne PSG oraz dokumenty archiwalne (mapy, szkice, projekty, plany, publikacje prasowe, rachunki etc.), jak i fotografie zabytkowych obiektów i przedmiotów (gazomierzy i innych urządzeń gazowych jak piecyki, żelazka, grzejniki, lampy i latarnie, stacje redukcyjne etc.).

Dzięki „zwiedzaniu” wirtualnego muzeum pracownicy PSG mogą poszerzać swoją wiedzę o chlubnej tradycji i historii naszej branży, ale także aktywnie uczestniczyć w uzupełnianiu brakujących opisów i materiałów oraz wskazywaniu ewentualnych nieścisłości i błędów. Zebranie materiałów archiwalnych ponad półtorawiekowej historii jest trudnym zadaniem. Dostęp do materiałów jest ograniczony ze względu na lokalizację pierwotnych materiałów w sześciu oddziałach PSG. Uzupełnienie luk historycznych jest możliwe tylko dzięki współpracy z aktualnymi i emerytowanymi pracownikami PSG.​ Nad zbiorami muzeum czuwa kustosz, który koordynuje funkcjonowanie wirtualnego muzeum oraz współpracuje z chętnymi do jego współtworzenia pracownikami.

Wirtualne Muzeum Historii Gazownictwa jest częścią projektu „Ocalmy od zapomnienia historię gazownictwa”, którego celem jest promowanie dziedzictwa kulturowego branży gazowniczej. Ideą przewodnią projektu jest popularyzacja materialnych śladów historii gazownictwa, w tym śladów, które – dzięki projektowi - mogą zostać dopiero „odkryte”.

 

11000 km dla komunikacji

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki.”)


Logo Raport Odpowiedzialny Biznes 2014
 

W związku ze zmianami organizacyjnymi związanymi z konsolidacją sześciu regionalnych spółek gazownictwa w jedną ogólnopolską spółkę dystrybucyjną Zarząd Spółki wyszedł naprzeciw potrzebie wzmożonej komunikacji w ramach firmy i przeprowadził cykl spotkań z pracownikami, których głównym celem było komunikowanie zachodzących w organizacji zmian i uczestnictwo w rzeczywistym dialogu z pracownikami.

W ramach projektu zorganizowaliśmy spotkania informacyjne z pracownikami, które odbywały się w siedzibach oddziałów lub zakładów firmy w całej Polsce. W toku spotkań były prezentowane i omawiane m.in. założenia modelu biznesowego, korzyści oczekiwane z konsolidacji, aktualny stan prac, główne kierunki działań w poszczególnych obszarach oraz zmiany i procesy zachodzące w obrębie funkcjonowania spółki. Harmonogram spotkań został zaplanowany w sposób komplementarny z przyjętą ścieżką dojścia do opracowanego modelu biznesowego funkcjonowania zintegrowanego operatora systemu dystrybucyjnego.

W ramach praktyki odbyły się 4 cykle spotkań w okresie od lipca do grudnia 2013 r. w siedzibach oddziałów lub zakładów spółki, w 12 różnych miastach w Polsce. W tym celu Zarząd przejechał w sumie 11.000 km. Przez cały ten okres przedstawiciele Zarządu 24-krotnie spotkali się z pracownikami, udzielając odpowiedzi na ponad 200 pytań dotyczących najczęściej podejmowanych przez Zarząd działań oraz przyszłości spółki. W wyniku przeprowadzonych spotkań uzyskano wzrost zaangażowania pracowników, wysłuchano komentarzy, skarg i wniosków oraz podjęto próby negocjacji punktów spornych.

Spotkania z pracownikami cieszyły się ogromnym zainteresowaniem wśród pracowników. Wszyscy, którzy nie mogli pojawić się w miejscu spotkania osobiście, mieli możliwość uczestniczenia w spotkaniu za pomocą wideokonferencji lub zapoznania się z prezentacją poruszającą najważniejsze zagadnienia poruszane podczas spotkania, dostępną dla wszystkich pracowników w firmowym intranecie.

Najważniejszym celem bezpośrednich spotkań przedstawicieli Zarządu z pracownikami spółki była aktywna i systematyczna komunikacja zachodzących zmian, umożliwienie swobodnego dialogu pomiędzy pracodawcą a pracownikami spółki, a przy okazji pozyskanie ze strony pracowników informacji zwrotnej dot. m.in. postrzegania konkretnych spraw i wytyczonych kierunków działań. Następujące po sobie kolejno spotkania i dialog z pracownikami pozwoliły również na diagnozę najważniejszych problemów i punktów zapalnych oraz ewentualne modyfikowanie lub wprowadzanie nowych rozwiązań w poszczególnych procesach i obszarach.