Rynek

Zanim kupisz lub sprzedasz – porozmawiajmy o tym!

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki.” oraz jako praktyka długoletnia w Raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.”)

   
 

W połowie 2014 roku przyjęliśmy 18 strategicznych zamówień. Umożliwia on weryfikację możliwości rynku w zakresie dostawy dóbr i precyzyjne określenie przedmiotu zamówienia umożliwia dzięki czemu usprawnia przebieg postępowań i redukuje zbyt dużą liczbę zapytań wpływających po ogłoszeniu przetargu (kilkadziesiąt w jednym). Dialog odbywa się przed rozpoczęciem postępowania, z zachowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego traktowania potencjalnych wykonawców. Jest działaniem dobrowolnym, podnosi jakość relacji biznesowych, poziom przygotowania zamówień publicznych i niepublicznych. Nie ma ustalonego sposobu prowadzenia dialogu technicznego i narzędzi komunikacji z wykonawcami. PSG wybrała kontakt osobisty i wideokonferencję (na rozmowę z 1 wykonawcą przeznaczono ok. 2 godzin) oraz ankietę (wybraną w przypadku ponad 10 wykonawców). Zaproszenie do dialogu publikowane jest na stronie www.zamowienia.psgaz.pl i wysyłane elektronicznie do każdego wykonawcy. Do każdego dialogu opracowywany jest indywidualny regulamin. Dialogi prowadzą pracownicy obszaru zakupów, obszaru merytorycznego danej kategorii zakupowej oraz opiekunowie asortymentu (w całej PSG jest ich ok. 50). Ich celem jest precyzyjne rozeznanie rynku, przygotowanie SIWZ w zakresie nowych rozwiązań technologicznych i ustalenie warunków optymalnych dla danego przedmiotu zamówienia.

Dzięki informacjom pozyskanym przed postępowaniem można precyzyjnie określić przedmiot zamówienia nie narażając się na wydłużenie przetargu i wyjaśnianie przedmiotu zamówienia podczas trwającego postępowania. Dzięki dostępności informacji i otwartej komunikacji pojawiają się dodatkowi wykonawcy. Zmniejsza się ryzyko sprostania wymogom przetargowym - do przetargu przystępują wykonawcy będący w stanie spełnić stawiane wymagania. Dialog pomaga zamawiającemu i wykonawcy w optymalnej realizacji zamówienia.

Technika stosowana od 2014 roku jest wciąż rozwijana - rozszerzany jest dialog w zakresie wielu postępowań oraz innych grup asortymentów zakupowych a także testowanie stosowanych narzędzi i kanałów komunikacji pod kątem optymalnego dopasowania do zakresu i tematu dialogu technicznego. 

W 2015 r. dodano kolejne narzędzie - RFI (Request for information) - stosowane dla zamówień niepublicznych. Podjęto również szerszy dialog z dostawcami w zakresie procedury zakupowej w PSG. Pierwsze spotkanie ogólnopolskie zgromadziło ponad 50 firm. Dyskusja i wymiana pomysłów przerodziła się w kreatywną sesję wspólnego poszukiwania koncepcji na rozwój obszaru zakupów w spółce.

Dyspozytor - wrażliwy strażnik bezpieczeństwa

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.”)

Jakość danych uzyskanych przez dyspozytorów numeru alarmowego oraz właściwa reakcja służb Pogotowia Gazowego stanowią o bezpieczeństwie zdrowia i życia ludzkiego. Gaz ziemny dystrybuowany przez PSG jest bezpiecznym źródłem energii, jednak w przypadku niewłaściwego użytkowania może stanowić zagrożenie. Informacje o takich sytuacjach zgłaszane są na numer alarmowy 992, obsługiwany przez dyspozytorów pogotowia gazowego. Jakość danych uzyskanych przez nich od zgłaszających oraz właściwa reakcja służb Pogotowia Gazowego stanowią o bezpieczeństwie zdrowia i życia innych.

Projekt poprawy procesu obsługi zgłoszeń kierowanych na linię alarmową był poprzedzony obserwacją pracy dyspozytorów i diagnozą punktów wymagających zmiany. Na tej podstawie określono standardy obsługi zgłoszeń. Program szkoleniowy w formie warsztatów i e-learningu, podnoszący kompetencje komunikacyjne dyspozytorów (zarówno z zewnątrz jak i od monterów pogotowia gazowego), obejmował najistotniejsze problemy w ich przyjmowaniu oraz wiedzę techniczną związaną z eksploatacją urządzeń instalacji i sieci gazowej.

Na szkoleniach prezentowano techniki radzenia sobie ze stresującymi sytuacjami i paniką dzwoniących, udzielania dokładnych i jasnych odpowiedzi. Druga część objęła zagadnienie efektywności i jakości przyjmowania zgłoszeń. Poza dyspozytorami PG uczestniczyli w nim kierownicy, koordynatorzy i zespoły pionu technicznego ds. dyspozycji. Cykl szkoleń technicznych objął eksploatację urządzeń instalacji i sieci gazowej, monitoring parametrów pracy systemu sieci, zasady postępowania w przypadku awarii. Dyspozytorzy mieli możliwość oceny skutków swoich decyzji i ich następstw podczas symulacji zgłoszeń awaryjnych. Zarządzanie informacjami przekazywanymi przez osoby zgłaszające usprawniono za pomocą skryptów komunikacyjnych. Pomagają one sprawnie przyjmować zgłoszenia a rozmowa prowadzona jest tak, by pozyskać dane i wskazówki niezbędne do wyeliminowania niebezpieczeństwa. Każda osoba zewnętrzna zgłaszająca podejrzenie niebezpieczeństwa , podczas rozmowy jest informowana jak powinna się zachować w zgłaszanej sytuacji, by zapewnić bezpieczeństwo sobie i bliskim.​

Dialog to nasz biznes

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.”)

W 2015 roku weszła w życie nowa, długoletnia strategia rozwoju Polskiej Spółki Gazownictwa. Prowadzenie dialogu otwartego na różnych partnerów przedsiębiorstwa jest niezwykle ważne, dlatego PSG wspólnie z Deloitte zorganizowała sesję dialogową. Umożliwiła ona wysłuchanie i analizę zewnętrznych opinii dotyczących nowej strategii biznesowej i innych działań PSG. Zaproszenie na pierwsze spotkanie przyjęli partnerzy PSG reprezentujący zróżnicowane obszary biznesowe.

Spotkanie przeprowadzono w oparciu o międzynarodowy standard AA1000SES. Gwarantuje on kompletność procesu dialogu, udzielenie odpowiedzi na oczekiwania, zapewnia istotność i włączenie oczekiwań w procesy decyzyjne. W trakcie spotkania została zaprezentowana Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2015 - 2022. W celu jej realizacji ważna jest partnerska współpraca z kluczowymi partnerami PSG oraz uwzględnienie ich opinii w działalności spółki. Podczas sesji zaprezentowane zostały także działania PSG z zakresu odpowiedzialności społecznej przedsiębiorstw. PSG pragnie prowadzić dialog w istotnych obszarach związanych z działalnością firmy w sposób etyczny. Ważnym elementem tego dialogu była sesja dialogowa, w której udział wzięli partnerzy PSG z wielu obszarów działalności spółki. W spotkaniu uczestniczyli m.in. bezpośredni klienci PSG, przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki, kadra akademicka, eksperci z Urzędu Dozoru Technicznego, Głównego Urzędu Miar, Policji i Państwowej Straży Pożarnej a także przedstawiciele organizacji pozarządowych.

Podczas sesji pytano interesariuszy o ich oczekiwania dot. działalności PSG oraz potrzeby informacyjne w 4 obszarach: rynek i relacje z klientem, rozwój i innowacje, działania operacyjne oraz zaangażowanie społeczne. Zebrano ponad 60 uwag i opinii. Wszystkie uwagi zostały przeanalizowane i zebrane w raporcie z sesji dialogowej, który będzie pomocny w opracowaniu. „Strategii budowania i zarządzania relacjami z kluczowymi interesariuszami PSG sp. z o.o.”. Powstały z sesji dialogowej raport będzie uwzględniony w opracowaniu w ww. Strategii budowania i zarządzania relacjami z kluczowymi interesariuszami. Ten kompleksowy dokument będzie cennym narzędziem, pomagającym realizować cele biznesowe spółki, w sposób odpowiedzialny, uwzględniający interesy wszystkich stron.

Innowacje, praktyki, wymiana doświadczeń

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.”)

Tworzenie nowych możliwości rozwoju jest w branży gazowniczej niezwykle istotne. Dlatego Polska Spółka Gazownictwa, największy krajowy dystrybutor gazu, postanowiła nawiązać bliższą współpracę z Akademią Górniczo – Hutniczą w Krakowie i wspólnie zbudować platformę wzajemnej wymiany wiedzy oraz ułatwić młodym ludziom zdobycie pierwszego doświadczenia zawodowego. Podpisano porozumienie o współpracy, polegającej na wymianie doświadczeń oraz organizacji praktyk studenckich.

W pilotażowym etapie programu projektu miesięczną praktykę w PSG podjęło 18 studentów AGH z kierunków Inżynieria Naftowa i Gazownicza oraz Górnictwo i Geologia. Praktyki odbywały się w 13 różnych jednostkach terenowych PSG w 10 miastach Polski (Tarnów, Rzeszów, Jasło, Krosno, Leżajsk, Kraków, Dobczyce, Będzin, Warszawa i Gdynia). Pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa prowadzą wykłady w zakresie gazownictwa branżowego na Wydziale Wiertnictwa, Nafty i Gazu AGH. Dzięki nim, a także wymianie doświadczeń ze studentami i doktorantami, promowane są dobre praktyki inżynierskie oraz wskazywane bezpośrednie zalety pracy w branży gazowniczej.

Dialog na rynku gazu

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki.”)

W odpowiedzi na zamieniające się potrzeby informacyjne uczestników rynku gazu, a także celem nawiązania dialogu oraz stworzenia ze wszystkimi zainteresowanymi możliwie szerokiej i aktywnej dyskusji na temat wybranych zagadnień z zakresu usług dystrybucyjnych, w dniu 16 października 2014 r. w Warszawie zorganizowaliśmy „Warsztaty dla Uczestników Rynku Gazu”.

Podczas warsztatów prelegenci omówili zagadnienia związane ze świadczeniem usługi dystrybucji paliw gazowych (m.in. omówienie Umowy dystrybucji gazu wg. aktualnej IRiESD PSG), praktyczne aspekty bilansowania systemu dystrybucyjnego, metodologię kształtowania taryf dla paliw gazowych oraz przebieg postępowania administracyjnego w sprawie ich zatwierdzania. Prelegenci zaprezentowali również wyzwania i perspektywy dalszej liberalizacji rynku gazu w Polsce.  

Warsztaty dla uczestników rynku gazu ziemnego spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem – w wydarzeniu aktywnie uczestniczyło ponad 130 reprezentantów różnych firm i organizacji związanych z rynkiem energii w Polsce. Warsztaty zakończyły się sukcesem i przyniosły wiele korzyści zarówno Polskiej Spółce Gazownictwa jako operatorowi systemu dystrybucyjnego, partnerom projektu, jak i wszystkim zainteresowanym uczestnikom rynku gazu. Do najbardziej wartościowych korzyści w odniesieniu do uczestników warsztatów można zaliczyć dostęp do rzetelnych i jasno przedstawionych informacji związanych z usługą dystrybucyjną, metodologią kształtowania taryf i perspektywami dalszej liberalizacji rynku gazu, wzrost poziomu wiedzy ułatwiający funkcjonowanie na rynku gazu w Polsce i możliwość nawiązania dyskusji z innymi uczestnikami rynku, takimi jak operator systemu dystrybucyjnego czy regulator (URE). Wartością dodaną jest uzyskanie bezpośrednich opinii oraz nawiązanie aktywnego dialogu z interesariuszami.

Współorganizator: Towarowa Giełda Energii S.A.  

Partnerzy: Urząd Regulacji Energetyki oraz Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie

W sieci konsultacji

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2013. Dobre praktyki.”)

 

W związku z konsolidacją w 2013 roku segmentu dystrybucji w GK PGNiG i koniecznością ujednolicenia dotychczasowych zasad świadczenia usług dystrybucyjnych oraz ich dostosowania do struktury organizacyjnej spółki, Polska Spółka Gazownictwa opracowała projekt nowej Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej (w skrócie IRiESD lub kodeks sieci). Konsultacje, mające na celu zebranie i zdobycie opinii użytkowników systemu dystrybucyjnego dot. projektu nowej IRiESD, rozpoczęły się 30 lipca 2013 r. Proces opiniowania trwał do dnia 16 sierpnia, a 29 sierpnia 2013 r. projekt kodeksu sieci, wraz z informacją o sposobie rozpatrzenia uwag, został przedłożony Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki.

Wychodząc naprzeciw zaspokajaniu rosnących potrzeb informacyjnych i działając w zgodzie z zasadami społecznej odpowiedzialności biznesu zorganizowaliśmy, w ramach konsultacji związanych z projektem kodeksu sieci, specjalne „Warsztaty podsumowujące konsultacje Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej”. Podczas warsztatów, które odbyły się 22 października 2013 r. w Warszawie, prelegenci wyjaśnili genezę powstania nowego kodeksu sieci, zaprezentowali uwagi otrzymane od uczestników rynku w procesie konsultacji IRiESD oraz omówili sposób ich uwzględnienia przez spółkę. Przedstawili także zasady przekazywania i udostępniania danych użytkownikom systemu dystrybucyjnego, zasady bilansowania systemu dystrybucyjnego oraz wskazali kolejne wyzwania stojące przed branżą w związku z wprowadzeniem rozliczeń w jednostkach energii. W warsztatach aktywnie uczestniczyło ponad 50 reprezentantów 17 różnych organizacji, w tym Urzędu Regulacji Energetyki.  

Uznajemy dialog społeczny za istotny sposób zdobywania zaufania i wiarygodności firmy, stąd decyzja o zorganizowaniu warsztatów służacych przede wszystkim dostarczeniu dodatkowych informacji związanych ze zmianą otoczenia regulacyjnego i organizacyjnego, wyjaśnianiu podjętych działań i dyskusji na forum ogólnym nad poszczególnymi zagadnieniami, ale także uzyskaniu bezpośrednich opinii i nawiązaniu aktywnego dialogu z interesariuszami. Wygłoszone przez uczestników warsztatów sugestie i propozycje oraz przedstawiane problemy były dodatkowo rozważane i dyskutowane przez Polską Spółkę Gazownictwa i Urząd Regulacji Energetyki podczas zatwierdzania ostatecznej wersji projektu IRiESD.

Nowoczesna kontrola sieci gazowej

PSG posiada infrastrukturę gazową składającą się m.in. z ok. 6700 szt. stacji gazowych i około 179 tys. km sieci gazowej. W celu poprawy efektywności kontroli sieci postanowiliśmy w tym zakresie wypracować jednolite dla całej spółki regulacje wewnętrzne, w miejsce dotychczasowych, różnych dla każdego Oddziału Zakładu Gazowniczego PSG. W oparciu o dane uzyskane z pilotażu, opracowano jednolite dla wszystkich 17 Oddziałów Zakładów Gazowniczych PSG instrukcje regulujące częstotliwość zabiegów eksploatacyjnych i kontrolnych na gazociągach oraz stacjach gazowych oraz określono optymalny zakres czynności kontrolnych. Wdrożenie jednolitego standardu realizowanych czynności kontroli sieci gazowej i obsługi urządzeń gazowych wpłynie na zwiększenie bezpieczeństwa poprzez m.in. wdrożenie dokładniejszej metody kontroli szczelności (tzw. dywanowej) przy jednoczesnym obniżeniu czasochłonności pracy.

Wszelkie działania odbywały się przy aktywnym uczestnictwie przedstawicieli oddziałów, co stanowiło warunek sukcesu (oddziały w praktyce zarządzają eksploatacją i kontrolą sieci gazowej). Przygotowanie instrukcji spójnej dla całej PSG zostało poprzedzone warsztatami międzyoddziałowymi oraz cyklicznymi spotkaniami przeglądowymi pełniącymi rolę platformy wymiany wiedzy i doświadczeń w ramach organizacji. W warsztatach wzięli udział pracownicy technicznych jednostek terenowych i pracownicy pionu technicznego, odpowiedzialni za funkcjonowanie, kontrolę i nadzór infrastruktury PSG.