Środowisko

Polska Spółka Gazownictwa prowadzi działalność biznesową w sposób odpowiedzialny i z poszanowaniem środowiska naturalnego. Dlatego rozwijamy system zarządzania środowiskowego i minimalizujemy szkodliwe oddziaływanie firmy na środowisko. W tym zakresie monitorujemy i kontrolujemy podwykonawców, a także podnosimy świadomość ekologiczną naszych pracowników.

Badamy glebę i wodę

PSG identyfikuje tereny, na których prowadzono działalność klasycznych gazowni, wykonując badania sozologiczne – pobieramy próbki ziemi i wody, a następnie oceniamy je pod kątem ryzyka zanieczyszczenia. Dzięki laboratoryjnym wynikom szacujemy stan środowiska gruntowo-wodnego. Na podstawie takich raportów planujemy i wykonujemy prace remediacyjne. Polegają one na zastąpieniu zanieczyszczonych partii gleby (metoda ex-situ).

Obiecująco zapowiadają się nowe metody biologiczne (in-situ), chociażby wykorzystanie do rekultywacji mikroorganizmów, które żywią się związkami ropopochodnymi. W przypadku metali ciężkich będzie to unieruchomienie ich w glebie za pomocą metody podobnej do cementowania. Wykorzystanie wspomnianych nowatorskich metod będzie u nas możliwe już w najbliższych latach.

Określamy wymagania dla wykonawców

W umowach z wykonawcami usług zawieramy klauzulę dotyczącą BHP, ochrony środowiska i ochrony przeciwpożarowej. To zobowiązanie dla naszych kooperantów do przestrzegania norm i zasad wymaganych przez PSG w kwestiach środowiskowych.

Udostępniamy materiały informacyjne

Opracowaliśmy Kodeksy postępowań ekologicznych – „Zielony Dom” i „Zielone Biuro”. Dla wykonawców zewnętrznych przygotowaliśmy ulotkę „Bo lepiej zapobiegać”, popularyzującą dobre praktyki z zakresu BHP i ochrony środowiska.

Realizujemy program „PSG w zgodzie z naturą”

Upowszechniamy wśród pracowników PSG wiedzę i dobre praktyki z zakresu ochrony i kształtowania środowiska. Prezentujemy m.in. zasady eco-drivingu, odpowiedzialnej turystyki. Tłumaczymy m.in. jak stosować środki ochrony roślin.

Organizujemy segregację odpadów

W siedzibach PSG umieszczamy oznakowane pojemniki do segregacji odpadów biurowych. Zachęcamy pracowników do systematycznego korzystania z nich i promujemy dbałość o przemyślane zarządzanie odpadami.

Promujemy ekologiczne drukowanie

Zachęcamy pracowników do drukowania dwustronnego. Na poziomie jednego biura rezultat nie jest może efektowny, ale na poziomie Spółki już tak. Widoczny jest efekt skali. Im szersze spojrzenie, tym działanie staje się bardziej znaczące dla redukcji długu ekologicznego.

Uczestniczymy w akcji „Dzień bez Samochodu”

PSG obchodzi „Europejski Dzień bez Samochodu”, którego celem jest promocja proekologicznych idei i obniżenie emisji spalin wytwarzanych przez miliony aut.