Środowisko
i społeczność lokalna

Bezpiecznie TU i TAM

(praktyka opublikowana w Raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.”)


PSG działa blisko ludzi, dlatego zabiega o miano „dobrego sąsiada”, a często – zwłaszcza w procesach inwestycyjnych - o społeczną licencję na działanie. NGOs reprezentują społeczność lokalną, więc budowanie relacji z nimi jest dla nas ważne. Bezpieczeństwo to w PSG istotna wartość. Pragniemy ukierunkować potencjał naszej filantropijnej działalności na wywieranie maksymalnego wpływu na zrównoważony rozwój oraz pogłębiać współpracę z III sektorem, aby prowadziła ona do realnej zmiany społecznej.

Celem konkursu grantowego jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej m.in. poprzez podnoszenie poziomu świadomości w zakresie bezpieczeństwa, ochrony życia i zdrowia, wzrost poziomu bezpieczeństwa w miejscu zamieszkania, aktywizację do podejmowania działań rozwojowych na rzecz bezpieczeństwa oraz integrację wokół projektu.Wnioski konkursowe składano przez stronę www PSG. Dla sprawnej, dwustronnej komunikacji powstał fanpage konkursu oraz kanał You Tube. Aby wesprzeć NGOs w realizacji i promocji projektów publikowaliśmy bieżące informacje na fanpagu i aktywnie uczestniczyliśmy w organizowanych wydarzeniach. Po rozstrzygnięciu konkursu, otrzymaliśmy feedback dzięki anonimowej ankiecie dla NGOs dot. oceny zasad, kryteriów i zapisów dokumentów konkursowych, poziomu komunikacji oraz kanałów wykorzystanych do promocji. Do komisji konkursowej zaproszono przedstawicieli samorządów, którzy oceniali wnioski ze swojego terenu pod kątem efektywności i realnego zapotrzebowania społecznego. Wyróżniono 13 NGOs, z czego 6 otrzymało granty po 10 tys. zł. W ramach wolontariatu kompetencyjnego ufundowaliśmy szkolenie "Jak mierzyć efekty działań społecznych", w którym wzięły w nim udział wyróżnione NGOs, przedstawiciele samorządów oraz pracownicy PSG obsługujący konkurs.
Konkurs to przykład dialogu międzysektorowego, w którego centrum znajduje się społeczność lokalna, reprezentowana i aktywizowana przez org. pozarządowe, a wspierana przez samorządy lokalne oraz PSG. 

Konkurs to forma dialogu, a element rywalizacji pobudził kreatywność i innowacyjność uczestników. NGOs zyskały możliwość realizacji projektów społecznych, rozwoju dzięki wymianie doświadczeń i wiedzy zdobytej na szkoleniu ufundowanym przez PSG, nawiązania bezpośrednich relacji ze swoimi samorządami lokalnymi, co ułatwi ich współpracę w przyszłości. Korzyścią dla adresatów zrealizowanych 6 projektów jest wzrost poziomu bezpieczeństwa poprzez świadomość zapobiegania potencjalnym wypadkom, wiedza dotycząca udzielania pomocy, mapy miejsc niebezpiecznych. Z pierwszej pomocy przeszkolono ponad 500 osób (dorosłych i dzieci), w większości z małych miejscowości, w których nie ma szpitala czy posterunku pogotowia ratunkowego, stąd umiejętność udzielania pierwszej pomocy przez mieszkańców jest tam bardzo ważna.PSG buduje swoją reputację wśród społeczności lokalnej jako partnera działań społecznych i uzyskuje społeczną licencję na działanie. Projekt pomaga wzmacniać relacje z władzami lokalnymi.

Więcej informacji o konkursie w zakładce Bezpiecznie TU i TAM / konkurs grantowy

 

W służbie bezpieczeństwa. Współpraca Państwowej Straży Pożarnej i Polskiej Spółki Gazownictwa

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki.” oraz praktyka długoletnia w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.”


   
 

Paliwo gazowe jest jednym z najbezpieczniejszych źródeł energii, przy założeniu, że jest ono właściwie użytkowane. Niestety, nieodpowiedzialne postępowanie i lekceważenie przepisów prawnych może stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia człowieka. Konieczne jest więc sprawne współdziałanie odpowiednich służb. Dlatego, mając na uwadze zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców, nawiązaliśmy współpracę z Państwową Strażą Pożarną.

Chcąc zwiększyć poziom bezpieczeństwa, Państwowa Straż Pożarna oraz Polska Spółka Gazownictwa podjęły kompleksowe działania profilaktyczne. Inicjatywa umożliwia realizację ważnych zadań, których efekty mają korzystny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Współpraca ma na celu m.in. określenie zasad współdziałania w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych, prowadzenie działań edukacyjnych w ramach wspólnych szkoleń i ćwiczeń ratowniczych oraz wzajemne przekazywanie informacji o zdarzeniach nagłych związanych z infrastrukturą gazową. Realizowane działania umożliwiają także wymianę kontaktów operacyjnych pomiędzy zespołami Pogotowia Gazowego PSG, a jednostkami PSP na wszystkich poziomach działania, co ma ogromny wpływ na wzrost poziomu bezpieczeństwa społeczności lokalnej.  

Pierwsze porozumienia dotyczące współpracy między PSP a PSG realizował Zakład PSG w Mińsku Mazowieckim. W 2014 r. podpisane porozumienia zapewniły zaangażowanie w projekt wszystkich komendam Państwowej Straży Pożarnej na terenie działania Zakładu. W wyniku współpracy strażaków i pracowników PSG przeprowadzono szkolenia teoretycznych i praktyczne m.in. szkolenia wzajemne – wymiana wiedzy pomiędzy lokalnymi jednostkami PSP i PSG, spotkania informacyjno-szkoleniowe, szkolenie terenowe - prace na sieci gazowej z PE, pokaz tankowania THT na stacji redukcyjno-pomiarowej, pokaz ciekawszych i bardziej skomplikowanych robót gazoniebezpiecznych, wspólne rozpoznanie infrastruktury technicznej, szkolenia teoretyczne i praktyczne.

Najważniejszych efektem współpracy jest poprawa bezpieczeństwa działalności spółki dzięki zapewnieniu wysokiej skuteczności i sprawności reagowania służb technicznych PSG i PSP w sytuacjach awaryjnych i kryzysowych związanych z siecią gazową, której operatorem (OSD) jest PSG. Na bazie porozumień wzmocniony został przepływ informacji o zdarzeniach, z których może wynikać konieczność podjęcia działań przez służby Pogotowia Gazowego lub Państwowej Straży Pożarnej (awarie, katastrofy techniczne, budowlane, komunikacyjne, działania terrorystyczne, awarie chemiczne, ekologiczne lub katastrofy powstałe na skutek działania sił natury, związane z siecią gazową).

Wspólna inicjatywa umożliwia realizację ważnych zadań, których efekty mają korzystny wpływ na społeczeństwo i środowisko naturalne. Dzięki współpracy wzrasta poziom bezpieczeństwa na danym terenie, co gwarantują m.in. wspólne zasady współdziałania w trakcie rzeczywistych zdarzeń, sprawne przekazywanie informacji o zdarzeniach awaryjnych przez służby dyspozytorskie, bezpośrednia łączność osób odpowiedzialnych za prowadzenie akcji, czy też przeprowadzanie wspólnych ćwiczeń, szkoleń oraz symulacji.

W roku 2015 zostało zawartych 11 porozumień z komendami wojewódzkimi PSP w Polsce. Przeprowadzono 11 szkolen i przeszkolono 270 strażaków.

Partner: Państwowa Straż Pożarna

 

Na szlaku dziedzictwa

(praktyka opublikowana w Raporcie FOB „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2015. Dobre praktyki.”)PSG jest spadkobiercą bogatej, ponad półtorawiekowej tradycji, której świadomość pielęgnujemy wśród pokoleń dlatego angażujemy się w działania promujące dziedzictwo kulturowe branży gazowniczej. W ramach inicjatywy SHIFT-X i funkcjonującego w jej obrębie projektu Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Bydgoszczy, Polska Spółka Gazownictwa umożliwiła społeczności lokalnej zwiedzanie Izby Tradycji w Zakładzie w Bydgoszczy.

Pilotażowo w ramach projektu SHIFT-X we wrześniu 2014 r. PSG po raz pierwszy otworzyła swoje podwoje dla zwiedzających gimnazjalistów i podróżujących trasą najważniejszych obiektów szlaku przemysłowego rowerzystów (Przemysłowa Masa Krytyczna). Podczas wizyty uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, jak produkowany był kiedyś tzw. gaz miejski, poznać ciekawe fakty z historii gazownictwa, wziąć udział w konkursie oraz obejrzeć m.in. galowe mundury i dawne akcesoria gazownicze. W oczekiwaniu na inaugurację projektu SHIFT-X rozbudowaliśmy ekspozycję w bydgoskiej Izbie Tradycji. W wyniku współpracy z Muzeum Gazownictwa w Paczkowie pozyskaliśmy nieocenione wsparcie, wzbogacając izbę o dodatkowe, cenne eksponaty. Spotkanie inauguracyjne otwierające Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O odbyło się w czerwcu 2015 r. Dawna Gazownia Miejska w Bydgoszczy znalazła się zarówno na mapie szlaku i w specjalnej broszurze, jak i w 2 filmach promujących projekt.

Obiekty na szlaku pełnią rolę ilustracji dla opowieści o wydarzeniach z okresu rozkwitu przemysłowej Bydgoszczy. Polska Spółka Gazownictwa, dzięki zaangażowaniu w projekt, przyczynia się do promocji industrialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego. 

W kwietniu 2016 roku, szlak TeH2O otrzymał  pierwszą nagrodę w konkursie Tourism Trends Awards 2016. To konkurs na najbardziej innowacyjne, kreatywne i  podążające za trendami oferty turystyczne. Film o Szlaku Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O​ dostępny jest tutaj

PoCzuj się bezpiecznie

Gaz ziemny jest bezwonny i dlatego musi być specjalnie nawaniany Tetrahydrotiofenem (THT) – substancją, która ułatwia wykrycie jego obecności w powietrzu. Jako operator systemu dystrybucyjnego jesteśmy odpowiedzialni za zapewnienie standardów jakościowych obsługi odbiorców oraz utrzymanie odpowiedniego poziomu nawonienia na stacjach gazowych. Wprowadzenie nowego rozwiązania – automatycznych analizatorów ANAT-M do mierzenia poziomu THT (substancja nawaniająca, stosowana w celu łatwiejszego wykrycia gazu w powietrzu) zapewni maksymalny stopień bezpieczeństwa dostaw gazu do użytkowników.

Montaż automatycznych analizatorów ANAT-M, badających zawartość THT, usprawni kontrole nawonienia paliwa gazowego w sieci, które dotychczas wykonywane były manualnie. W analizatorach ANAT-M istnieje możliwość odczytania tzw. danych archiwalnych bezpośrednio z analizatora, co znacznie ułatwia pracę w przypadku np. braku transmisji (awarii telemetrii). Ciągłe i systematyczne monitorowanie stopnia nawonienia gazu za pomocą urządzenia ANAT-M pozwala na niezwłoczną reakcję służb dyspozycji gazu w sytuacjach kryzysowych (zaniżony bądź zawyżony poziom nawonienia). Zdalny pomiar stężenia THT usprawnieni i zoptymalizuje proces nawonienia oraz jego kontrolę, co ma bezpośredni wpływ na poprawę bezpieczeństwa dostaw paliwa gazowego do odbiorców gazu.

Planujemy montaż Analizatorów na terenie całej Polski, w celu zastąpienia obecnych metod kontroli nawonienia. Elementem, który udoskonali projekt jest doposażenie urządzenia w czujniki ciśnienia w butli z gazem wzorcowym, co pozwoli na wymianę butli w odpowiednim czasie i zapewni prawidłowe funkcjonowanie urządzenia. Planujemy także modernizację lub dostosowanie obecnych urządzeń do nawaniania, tak aby była możliwa automatyczna ich regulacja na podstawie wskazań z Analizatorów THT.

W realizację tego projektu zaangażowani są głównie pracownicy PSG, którzy zajmują się typowaniem miejsc montażu, nadzorem nad realizacją i późniejszą eksploatacją tych urządzeń. Zdobyliśmy bardzo dużą wiedzę i doświadczenie z zakresu funkcjonowania i obsługi tych urządzeń, dzięki czemu możemy prawidłowo interpretować wyniki, w świadomy sposób dokonywać regulacji oraz prowadzić we własnym zakresie proste prace eksploatacyjne i serwisowe.
 

Urządzenie ANAT-M zostało skonstruowane w INiG na potrzeby spółki oraz poddane w roku 2006 próbnej eksploatacji, na terenie wybranych stacji gazowych. Liczne testy potwierdziły jego przydatność oraz wykazały prawidłową pracę w różnych sytuacjach, warunkach atmosferycznych i okresach eksploatacyjnych. Korzystanie z w/w urządzeń chromatograficznych pozwala dodatkowo na optymalne utrzymywanie poziomu nawonienia poprzez kontrolę właściwej dawki THT dozowanej do sieci dystrybucyjnej. W każdym momencie można pobrać dane serwisowe z analizatora, dodatkowo podnosząc wiarygodność pomiaru i umożliwiając optymalizując obsługę eksploatacyjną tych urządzeń.

 

Transfer wiedzy

(praktyka opublikowana w raportach „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2012. Dobre praktyki.” Oraz „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki.”)


Logo Raport Odpowiedzialny Biznes 2012 Logo Raport Odpowiedzialny Biznes 2014
 

Wychodząc naprzeciw potrzebie aktywizacji zawodowej społeczności lokalnej i przeciwdziałaniu jej bezrobociu poprzez możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych, a także z powodu konieczności dopasowania kompetencji pracowników do potrzeb rozwojowych spółki na rynku energetycznym, podjęliśmy współpracę z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku, w wyniku której uruchomiono kwalifikacyjny kurs zawodowy w zawodzie „technik gazownictwa” (Organizacja robót związanych z budową i eksploatacją sieci gazowych).

We współpracy z Centrum Kształcenia Ustawicznego w Gdańsku wypracowaliśmy program nauczania, a wybrane przedmioty prowadzi doświadczona kadra menedżerska PSG. Kurs podstawowy związany z budową i eksploatacją sieci gazowych trwa 1,5 roku, a po jego ukończeniu możliwa jest kontynuacja nauki na kursie półrocznym związanym z montażem i eksploatacją instalacji gazowych. W przypadku osób posiadających wykształcenie średnie ukończenie dwóch kursów wraz z uzyskaniem pozytywnego wyniku egzaminu państwowego (po każdym z kursów) jest równoznaczne z uzyskaniem tytułu Technika Gazownictwa. Kurs skierowany jest do osób, które ukończyły 18 rok życia, bez względu na wykształcenie. Tuż po uruchomieniu kursu 8 września 2012 roku rozpoczęły na nim naukę 34 osoby z województwa pomorskiego.

PSG oddelegowała do nauki swoich pracowników, dzięki czemu otrzymała możliwość podnoszenia ich kwalifikacji i okazję na profesjonalne kształcenie kadry. Prowadzenie wybranych przedmiotów przez kadrę menedżerską spółki wpływa m.in. na podniesienie motywacji pracowników uczestniczących w kursach oraz spełnienie ich potrzeby samorealizacji i integracji.

Dla społeczności lokalnej uruchomienie kwalifikacyjnego kursu zawodowego jest szansą na integrację systemu szkolnego ze środowiskiem biznesu w celu dostosowania treści kształcenia zawodowego do bieżących potrzeb lokalnego i regionalnego rynku pracy. Ukończenie bezpłatnego kursu zawodowego stwarza szansę na zatrudnienie, aktywizując w ten sposób społeczność lokalną.

 

Sala kinowa w zbiorniku gazu

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki.”)


Logo Raport Odpowiedzialny Biznes 2014
 

Mając na względzie potrzeby społeczne takie jak edukacja historyczna i patriotyczna oraz promowanie kultury, aktywnie zaangażowaliśmy się w organizację filmowo-multimedialnego spektaklu „Wybuch” według pomysłu Andrzeja Wajdy. Organizowane w Gdańsku obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej stanowią znaczące wydarzenie dla regionu i społeczności, w szczególności z racji faktu, że Gdańsk jest miastem, w którym wybuchła wojna.

W związku z przygotowanym specjalnie na obchody 75. rocznicy wybuchu II wojny światowej spektaklem „Wybuch” wg pomysłu Andrzeja Wajdy udostępniliśmy zabytkowy zbiornik gazu pochodzący z 1904 roku i po raz pierwszy otworzyła swe podwoje dla zwiedzających. Projekcja „Wybuchu” nie byłaby możliwa bez użyczenia przez PSG historycznego obiektu, który stanowił inspirację dla laureata Oscara do stworzenia spektaklu. Głównym celem przedsięwzięcia było uczczenie pamięci ofiar II wojny światowej oraz promocja idei patriotycznych, edukacja historyczna społeczeństwa, wzmocnienie poczucia tożsamości narodowej, a także promocja miasta i regionu. W uroczystej premierze spektaklu uczestniczył sam Andrzej Wajda oraz goście specjalni, m.in. Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego - Małgorzata Omilanowska i Prezydent Gdańska - Paweł Adamowicz. Gośćmi honorowymi dodatkowego pokazu zamkniętego byli Prezydenci Polski oraz Niemiec - Bronisław Komorowski i Joachim Gauck.

Zabytkowy zbiornik w dniach 1 - 2 września 2014 r. służył jako sala projekcyjna podczas 25 pokazów spektaklu, w tym 2 pokazów zamkniętych dla przedstawicieli władz państwowych i samorządowych oraz osobistości ze świata kultury. W obiekcie zamontowano specjalnie na tę okazję stworzony, rekordowej wielkości panoramiczny ekran o wymiarach 80 m długości i 5 m wysokości, 6 równolegle pracujących projektorów, system nagłośnienia, ponad 300 miejsc siedzących, podest dla mediów. Wstęp na pokazy był bezpłatny.

Podczas 25 pokazów spektaklu zabytkowy zbiornik gazu PSG odwiedziło ponad 5000 widzów. Goście i pracownicy Polskiej Spółki Gazownictwa otrzymali pamiątkowe smycze z identyfikatorami informacyjnymi zawierającymi krótki opis spektaklu oraz szkic zabytkowego obiektu PSG służącego jako sala projekcyjna. Wydarzenie i przyświecająca mu idea były szeroko promowane w mediach lokalnych i ogólnopolskich, a także wśród pracowników PSG.

Współorganizatorzy: Muzeum II Wojny Światowej, Urząd Miasta Gdańska

 
Sala kinowa w zbiorniku gazu - Foto 1

Sala kinowa w zbiorniku gazu - Foto 2

Sala kinowa w zbiorniku gazu - Foto 2
 

Pokaż, że pamiętasz. PRZYPNIJ KOKARDĘ!

(praktyka opublikowana w raporcie „Odpowiedzialny biznes w Polsce 2014. Dobre praktyki.”)


   
 


Polska Spółka Gazownictwa wraz z partnerami projektu realizuje społeczną akcję "Przypnij Kokardę". Poprzez ten wyjątkowy projekt chcemy uczcić zwycięstwo powstańców wielkopolskich w walce o wolność.

Powstanie Wielkopolskie (1918-1919) było zbrojnym wystąpieniem polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko Państwu Niemieckiemu. Kokarda to jeden z symboli narodowych w kształcie rozety złożonej z dwóch kolorowych wstążek, noszony na znak przynależności narodowej. Ważne jest, aby pamiętać o istotnych dla Polski wydarzeniach, propagując je w ciekawy, kreatywny sposób. Wspólne działanie jest pozytywnym bodźcem, zachęcającym Wielkopolan do noszenia kokard narodowych – symbolu powstańców, a także do aktywnego udziału w uroczystościach i uczczenia pamięci powstańców. 

Dzięki organizacji akcji udało się wypromować obchody rocznicy wybuchu Powstania Wielkopolskiego i wprowadzić je, jako pozycję obowiązkową do kalendarza każdego Wielkopolanina. W 2014 roku rozdano aż 100 000 kokard, które były chętnie noszone przez mieszkańców Wielkopolski. W dystrybucję kokard zaangażowała się także Poznańska Lokalna Organizacja Turystyczna we współpracy z przewodnikami miejskimi. Zorganizowano ciekawą wystawę dotyczącą Powstania Warszawskiego w specjalnym tramwaju, która cieszyła się dużą popularnością wśród mieszkańców Poznania i turystów. Uruchomiono specjalny fanpage na Facebooku, który polubiło ponad 2760 osób, a tutorial „Jak zrobić kokardę narodową” w serwisie youtube.com obejrzano blisko 1600 razy.

Promowanie akcji, a tym samym wiedzy o Powstaniu Wielkopolskim, integruje społeczność lokalną oraz buduje świadomość historyczną i poczucie tożsamości narodowej. Projekt wzmacnia zaangażowanie obywatelskie i kształtuje postawy patriotyczne oraz ułatwia współdziałanie wielkopolskich firm z różnych branż, które razem działają na rzecz rozwoju społecznego. Wspólna inicjatywa ma na celu zachęcenie Wielkopolan do noszenia biało-czerwonych kokard, które zostały przygotowane wspólnym wysiłkiem firm biorących udział w akcji oraz do czynnego udziału w uroczystościach.

Obchody wybuchu Powstania Wielkopolskiego z roku na rok przyjmują szerszą skalę. Zgodnie z założeniami partnerów, projekt będzie się intensywnie rozwijał do obchodów 100. rocznicy wybuchu powstania w 2018 roku i wówczas, swoim zasięgiem powinien objąć już całą Wielkopolskę. Według zamysłu partnerów projektu, biało-czerwona kokarda ma stać się symbolem obchodów Powstania Wielkopolskiego, który będzie rozpoznawalny przez wszystkich Polaków.

 

Solidarni i kreatywni

Polska Spółka Gazownictwa wzięła udział w Wystawie Choinek, pierwszej tego typu akcji w tak atrakcyjnym historycznie i architektonicznie miejscu jak Europejskie Centrum Solidarności. Organizatorzy wystawy, we współpracy z PSG i pozostałymi wystawcami, zorganizowali cenną, społecznie odpowiedzialną inicjatywę dającą sposobność do okazania solidarności z potrzebującymi – podopiecznymi Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz Funduszu Dzieci Osieroconych.

Z entuzjazmem zaangażowaliśmy się w Wystawę Choinek. Stworzenie magicznej ekspozycji charakterystycznych drzewek, związanych z profilem działalności firmy i będących jej swoistą wizytówką, wydało się tym bardziej atrakcyjnym pomysłem, że celem akcji była pomoc potrzebującym dzieciom. Poza finansowym wsparciem inicjatywy, wspomogliśmy wystawę choinek prezentując niepowtarzalne, gazownicze drzewko. Nie mieliśmy wątpliwości, że nasi kreatywni pracownicy solidarnie zaangażują się w tę dobroczynną akcję, przygotowując oryginalne, branżowe ozdoby świąteczne. Wyjątkowa, gazownicza choinka została w całości udekorowana ozdobami własnoręcznie wykonanymi właśnie przez pracowników. Wśród ozdób znalazły się czako górnicze, szafki gazowe, ciśnieniomierze, kurki gazowe, auta pogotowia gazowego i obsługi sieci gazowej oraz bombki-obręcze wykonane z pociętych rur PE. Przygotowywanie gazowniczych ozdób choinkowych zintegrowało pracowników z całego obszaru Spółki wokół wspólnego, szczytnego celu – stworzenia ciekawie udekorowanej choinki, która wspomoże zbiórkę funduszy na potrzebujące dzieci.
 

Ciężko chore dzieci przebywające w hospicjum, a także te przeżywające stratę bliskiej osoby są szczególnym zobowiązaniem społecznym. Dbałość o poprawę jakości życia pacjentów Hospicjum Domowego dla Dzieci w ostatnim etapie ich choroby wymaga niezbędnej aparatury oraz środków medycznych i pielęgnacyjnych, na które często brakuje funduszy. Opieki nierzadko potrzebują także zdrowe dzieci ciężko chorych i umierających osób, szczególnie gdy sytuacja materialna rodziny wraz z odejściem jednego z jej członków się pogarsza. Opiekę taką dzieciom i rodzinom stara się zapewniać Fundusz Dzieci Osieroconych, którego głównym zadaniem jest zarówno wsparcie psychologiczne, jak i pomoc socjalna i ekonomiczna. Ta ostatnia wymaga nakładów pieniężnych, którymi Fundusz nie zawsze w wystarczającym stopniu dysponuje.

80 000 PLN zebrane w wyniku Wystawy Choinek zostało przeznaczone na bieżące potrzeby podopiecznych Hospicjum Domowego dla Dzieci im. ks. E. Dutkiewicza SAC oraz Funduszu Dzieci Osieroconych. Kwota ta w znacznym stopniu zasili budżet obu organizacji i pokryje koszty pomocy wielu dzieciom i ich rodzinom.

Organizatorzy wystawy: Fundacja Hospicyjna i MetropoliaDzieci.pl

 
Solidarni i kreatywni - Foto 1

Solidarni i kreatywni - foto 2
 

Dobroczynna moc świątecznych kartek

Karty świąteczne są wyrazem szacunku i sympatii dla partnerów biznesowych. Nie praktykujemy jednak wysyłania komercyjnych kart świątecznych - postanowiliśmy, że każdego roku kupować będziemy kartki, z których dochód przeznaczony będzie na cele społeczne. Pragniemy, aby wysyłane przez nas karty świąteczne miały głębsze znaczenie i dobroczynną moc, nie tylko dzięki życzeniom w nich zawartym, ale przede wszystkim przez wzgląd na namacalną pomoc, jaką dzięki nim otrzymują potrzebujący.

Karty świąteczne na potrzeby całej Spółki są kupowane od wiarygodnych instytucji charytatywnych działających na terenie Polski. W ubiegłych 2 latach zakupiliśmy karty od SOS Wioski Dziecięce.

 

Ocalmy od zapomnienia historię gazownictwa

Nasza spółka jest spadkobiercą niezwykle bogatej, ponad półtorawiekowej historii i tradycji, której świadomość powinniśmy pielęgnować wśród obecnych i przyszłych pokoleń. Dlatego angażujemy się w działania promujące dziedzictwo kulturowe branży gazowniczej.

Polska Spółka Gazownictwa jest organizatorem i mecenasem Muzeum Gazownictwa w Paczkowie (www.muzeumgazownictwa.pl) oraz Muzeum Gazownictwa w Górowie Iławeckim.  

Chętnie włączamy się również w zewnętrzne inicjatywy popularyzujące historię przemysłu, w tym gazownictwa. Jedną z takich inicjatyw jest międzynarodowy projekt SHIFT-X, którego celem jest promocja cennych historycznie i turystycznie obiektów związanych z tradycją industrialną. W ramach inicjatywy SHIFT-X i funkcjonującego w jej obrębie projektu Szlak Wody, Przemysłu i Rzemiosła TeH2O, przy współpracy z Urzędem Miejskim w Bydgoszczy, PSG umożliwi społeczności lokalnej zwiedzanie Izby Pamiątkowej w Zakładzie w Bydgoszczy. W wyniku współpracy z Muzeum Gazownictwa w Paczkowie pozyskamy dodatkowe wsparcie przy rozbudowie Izby wzbogacając ją o dodatkowe eksponaty. Polska Spółka Gazownictwa, dzięki zaangażowaniu w projekt, przyczynia się do promocji industrialnego dziedzictwa regionu kujawsko-pomorskiego.

Ponadto w intranecie firmowym spółki funkcjonuje współtworzone przez pracowników Wirtualne Muzeum Historii Gazownictwa. W ramach jego działalności prowadzona jest identyfikacja i ewidencja cennych historycznie obiektów, eksponatów i wydawnictw, która przyczyni się do stworzenia ich elektronicznego rejestru oraz cyfrowej biblioteki tematycznej. Wśród eksponatów muzeum znajdują się zarówno publikacje tematyczne PSG oraz dokumenty archiwalne (mapy, szkice, projekty, plany, publikacje prasowe, rachunki etc.), jak i fotografie zabytkowych obiektów i przedmiotów (gazomierzy i innych urządzeń gazowych jak piecyki, żelazka, grzejniki, lampy i latarnie, stacje redukcyjne etc.).  

„Ocalmy od zapomnienia historię gazownictwa” to projekt, którego celem jest promowanie dziedzictwa kulturowego branży gazowniczej. Ideą przewodnią projektu jest popularyzacja materialnych śladów historii gazownictwa, w tym śladów, które – dzięki projektowi - mogą zostać dopiero „odkryte”.

 
Fragment ekspozycji Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

Fragment ekspozycji Muzeum Gazownictwa w Paczkowie

 

Czytamy świat

„Oddaj zbędną książkę z domowej biblioteczki lub kup nową w księgarni, antykwariacie czy przez Internet. Zostań fundatorem dowolnej książki z naszej listy. Tym gestem możesz pomóc tym, którzy chcą czytać!" - to fragment apelu skierowanego do pracowników Oddziału w Tarnowie zapraszającego do udziału w akcji CSR „Czytamy świat!". Celem akcji było m.in. wsparcie potrzebujących placówek edukacyjnych poprzez działania propagujące upowszechnienie czytelnictwa. Jedną z ważniejszych intencji była również motywacja pracowników do działania i wzmocnienie ich relacji z firmą, integracja wewnętrzna oraz integracja ze środowiskiem lokalnym.

Lista poszukiwanych 67. pozycji została sporządzona na podstawie zapotrzebowania, które zgłosiły współpracujące z nami placówki. Najbardziej pożądane były lektury szkolne, ale zebraliśmy również poezję, beletrystykę (powieści, opowiadania, nowele o charakterze rozrywkowym), publicystykę, reportaże, aktualne przewodniki. Jak się okazało, poszukiwane przez nas tytuły znalazły się w niejednej biblioteczce domowej, a wielu pracowników, specjalnie na poczet akcji, zakupiło nowe książki.  

Dzięki zbiórce pomogliśmy w doposażeniu biblioteki Zespołu Szkół w Krempnej - 57. tytułami oraz Filii nr 13 Biblioteki Publicznej w Tarnowie - 26. W akcji udało nam się zebrać łącznie 83 książki, w tym po kilka sztuk jednego tytułu. W lutym br. książki zostały przez nas przekazane placówkom. Każda z książek została opatrzona specjalnie zaprojektowanym na tę okazję exlibrisem, na którym zostało wpisane imię i nazwisko fundatora.

Projekt exlibrisu: Dorota Omylska-Bielat.

 
Logo Czytamy Świat
Barbara Laputa i uczennice gimnazjum Zespołu Szkół w Krempnej

Na zdjęciu Barbara Laputa i uczennice gimnazjum Zespołu Szkół w Krempnej.