Aktualności

Powrót

Wyniki Polskiej Spółki Gazownictwa w 2016 roku

Na koniec 2016 r. wskaźnik EBITDA wyniósł 2 460 mln PLN, co było wynikiem lepszym od planowanego o 16,4%. Wolumen dystrybuowanego gazu wzrósł w porównaniu z 2015 rokiem o ponad 10% i kształtował się na poziomie 10,858 mld m3.  Zrealizowano 64 059 sztuk nowych przyłączy, czyli o 42% więcej, niż zaplanowano.

Porównanie wyników osiągniętych w latach 2015 i 2016 wyraźnie wykazuje tendencje wzrostowe praktycznie w każdym obszarze działalności Polskiej Spółki Gazownictwa:

Nazwa celu

I – XII 2015

I – XII 2016

Wzrost

Przychody ze sprzedaży (mln PLN)

4 584

4 757

+3,8 %

EBITDA (mln PLN)

2 292

2 460

+7,3 %

EBIT (mln PLN)

1 393

1 525

+9,5 %

Wynik finansowy netto (mln PLN)

1 133

1 246

+10,0 %

Wolumen dystrybucji gazu (mln m3)

9 823

10 858

+10,5 %

ROA (w %)

7,75

8,45

+9,1 %

ROE (w %)

9,71

10,51

+8,3 %

Liczba nowych przyłączy (szt.)

43 538

64 059

+47,1 %

Liczba wydanych warunków (szt.)

106 915

127 269

+19,0 %

 

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa na lata 2016 – 2022 zakłada zwiększenie wolumenu dystrybuowanego gazu, liczby nowych odbiorców oraz wzrostu gazyfikacji gmin w Polsce, a przez realizację tych zadań budowę stałego wzrostu wartości Spółki do 2022 roku.

Chcąc skutecznie realizować powyższe cele – a tym samym wpływać na wzrost wartości Spółki – w 2016 roku PSG na same nowe inwestycje i modernizację infrastruktury gazowniczej przeznaczyła 964,3 mln PLN. Wszystkie decyzje o uruchomieniu zadań inwestycyjnych poprzedzone były analizami efektywności ekonomicznej, zgodnie z procedurami obowiązującymi w tym zakresie w  GK PGNiG oraz zgodnie z wytycznymi URE.

Nakłady ogółem na inwestycje w PSG w 2016 roku wyniosły 1 108 mln PLN.

Dzięki podniesieniu efektywności realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowany zakres zadań, dotyczący inwestycji rozwojowych i modernizacyjnych, zrealizowano za mniejsze środki.

Ubiegły rok był też dla PSG okresem zintensyfikowanych działań inwestycyjnych w  zakresie rozwoju rynku dystrybucji gazu. Polska Spółka Gazownictwa wydała 127 269 warunków przyłączeniowych (o 19,0% więcej niż w 2015 roku). W  całym 2016 roku zgazyfikowano 14 nowych gmin i wybudowano 64 059 nowych przyłączy (o 47,1 % więcej niż w 2015 roku) o  łącznej długości 606 km.

Ponadto wybudowano:

  • 15 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych wysokiego ciśnienia
  • 168 Stacji Redukcyjno-Pomiarowych średniego ciśnienia
  • Łączna długość wybudowanych przez PSG w 2016 roku nowych gazociągów to 2 213 km z  czego: wysokiego ciśnienia 53 km, średniego ciśnienia 2 005 km, natomiast niskiego ciśnienia 155 km.

Równocześnie w 2016 roku PSG zrealizowała następujące zadania modernizacyjne:

  • Zmodernizowano 70 Stacji Redukcyjno–Pomiarowych wysokiego ciśnienia
  • Zmodernizowano 118 Stacji Redukcyjno–Pomiarowych średniego ciśnienia
  • Łączna długość zmodernizowanych przyłączy 164 km
  • Łączna długość zmodernizowanych gazociągów wyniosła 543 km z czego: wysokiego ciśnienia 5 km, średniego ciśnienia 364 km, niskiego ciśnienia 174 km.

W 2016 roku zaproszono na spotkania w sprawie gazyfikacji  przedstawicieli niemal 240 gmin, czego efektem na koniec ubiegłego roku było podpisanie listów intencyjnych na gazyfikację z ponad 150 gminami z terenów Polski. Obecnie takie spotkania prowadzone są w całym kraju i skutkują kolejnymi listami intencyjnymi o współpracy między gminami a PSG.

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa w perspektywie rozwoju zakłada do 2022 roku osiągnięcie skumulowanej EBITDA na poziomie 15 985 mln PLN,  gazyfikację 74 nowych gmin i budowę 350 600 nowych przyłączy, a także osiągnięcie skumulowanego wolumenu dystrybuowanego gazu w latach 2016 – 2022 na poziomie 79,06 mld metrów sześciennych gazu.

2017.03.09