Aktualności

Powrót

Strategia Polskiej Spółki Gazownictwa zaprezentowana na V Kongresie Polskiego Przemysłu Gazowniczego

Podczas odbywającego się w Ossie V Kongresu Polskiego Przemysłu Gazowniczego prezes Polskiej Spółki Gazownictwa Jarosław Wróbel przedstawił strategię PSG na lata 2016 – 2022.

Jak podkreślił, obecny Zarząd Spółki rozpoczął swoją kadencję od zdiagnozowania najpoważniejszych problemów. Były to między innymi brak długofalowej filozofii działania, nieadekwatna do potrzeb struktura organizacyjna, archaiczny model obsługi klienta oraz brak scentralizowanych, zintegrowanych systemów IT, wiek pracowników i nastawienie Spółki wyłącznie na prostą redukcję kosztów.

Obecna strategia PSG zakłada zmianę struktury organizacyjnej z cztero- na trzystopniową i zwiększenie liczby jednostek terenowych tak, by były one skorelowane ze strukturą administracyjną Polski. Zamiast dotychczasowych 6 Oddziałów i 19 Zakładów od 1 stycznia 2017 powstanie 17 Zakładów Gazowniczych. Spółka uruchomi również ok. 170 Gazowni i Punktów Gazowniczych oraz reaktywuje 47 jednostek zlikwidowanych w poprzednich latach. Jest to powrót do tradycji, w której to Gazownia jest podstawowym ogniwem, łączącym klienta z Polską Spółką Gazownictwa. Znacznie skróci to ścieżki decyzyjne i usprawni obsługę klientów.

Misją PSG jest dostarczanie paliwa gazowego w sposób ciągły, odpowiedzialny i bezpieczny, z poszanowaniem środowiska naturalnego. Spółka chce realizować politykę energetyczną Rządu RP, porządkować system gazowniczy i współuczestniczyć w planowaniu zagospodarowania przestrzennego. Kolejne strategiczne cele to rozwój infrastruktury dystrybucji gazu, współpraca z administracją rządową i samorządową, wyrównywanie różnic cywilizacyjnych i pobudzanie koniunktury gospodarczej.

PSG chce likwidować tzw. białe plamy na mapie Polski. Obecnie stopień gazyfikacji kraju wynosi 58%, co oznacza, że jedynie 1434 gminy z 2479 mogą korzystać z gazu ziemnego. Spółka stawia na ścisłą współpracę z samorządami i gazyfikację z wykorzystaniem gazu LNG w miejscach, gdzie nie ma stałej sieci dystrybucji gazu lub z różnych względów jej budowa jest niemożliwa.

Na koniec 2022 roku Polska Spółka Gazownictwa chce osiągnąć następujące wskaźniki skumulowane za lata 2016 - 2022:

- EBITDA 15895 (mln PLN)

- Wolumen 79,06 (mld metrów sześciennych)

- Liczba przyłączy 350 600 sztuk

- Stopień gazyfikacji 60,79%

Podczas prezentacji Prezes Jarosław Wróbel podkreślił również, że PSG przyjęło nową koncepcję zarządzania wartością firmy. Spółka będzie realizować politykę ewolucyjnego wzrostu nie tylko poprzez prostą redukcję kosztów, sprowadzającą się w poprzednich latach praktycznie do zwolnienia ok. 2500 pracowników, ale poprzez inicjatywy mające zwiększyć wolumen dystrybuowanego gazu. Jednocześnie będzie utrzymywać dyscyplinę kosztową i optymalizować koszty realizowanych procesów. Również cały pakiet strategicznych zmian wypracowany został w nowatorski sposób, wspólnie ze Stroną Społeczną oraz kadrą menedżerską PSG, bez angażowania zewnętrznych firm konsultingowych.

Polska Spółka Gazownictwa to Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu i europejski lider w branży dystrybucji tego paliwa. Zarządza ponad 177 tysiącami kilometrów gazociągów, dystrybuuje około 10 miliardów metrów sześciennych gazu rocznie i obsługuje około 7 milionów odbiorców przemysłowych i indywidualnych.

2016.10.27