Aktualności

Powrót

Ogłoszenie o wszczęciu postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa i Członków Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Ogłasza się wszczęcie postępowania kwalifikacyjnego na Prezesa i Członków Zarządu Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o.

Pisemne zgłoszenia należy składać w terminie do 24 lipca 2019 r. do godziny 15:00 w siedzibie Spółki PGNiG S.A. przy ul. M. Kasprzaka 25 w Warszawie, w kancelarii ogólnej, w zaklejonej kopercie z podaniem adresu: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Warszawa wraz z dopiskiem odpowiednio dla stanowiska, na które kandydat aplikuje: „Postępowanie kwalifikacyjne na Prezesa / Członka Zarządu ds. … Spółki Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Nie otwierać” lub przesłać pocztą na adres: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Departament Zarządzania Grupą Kapitałową, ul. M. Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa. Decyduje data wpływu do PGNiG S.A.

Szczegóły dotyczące postępowania zawarte są tutaj.

2019.07.11